لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.27 1. استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي و نگهباني در ساختمانها و محوطه آموزش, واحد خوي, استگاه کهريز / استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي و نگهباني در ساختمانها و محوطه آموزش, واحد خوي, استگاه کهريز

 2. استعلام واگذاري امورات تنظيفي در مانگاه فرهنگيان وخانه معلم تاريخ شروع قرارداد از اول تير ماه مي باشد / استعلام واگذاري امورات تنظيفي در مانگاه فرهنگيان وخانه معلم تاريخ شروع قرارداد از اول تير ماه مي باشد

 3. استعلام واگذاري و نگهداري و نظافت ساختمان ستاد و ساختمانهاي تابعه (طبق شرايط مندرج درفايل پيوست ) بازديدازمحل ااميست / استعلام واگذاري و نگهداري و نظافت ساختمان ستاد و ساختمانهاي تابعه (طبق شرايط مندرج درفايل پيوست ) بازديدازمحل ااميست

 4. فراخوان مناقصه واگذاري نگهباني و امور حفاظتي و مراقبتي / فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه واگذاري نگهباني و امور حفاظتي و مراقبتي

 5. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي راهبري و نگهداري کليه سيستمهاي تاسيساتي (برق و مکانيک) فرودگاههاي استان فارس / مناقصه عمومي يک مرحله اي راهبري و نگهداري کليه سيستمهاي تاسيساتي (برق و مکانيک) فرودگاههاي استان فارس

 6. استعلام قرارداد واگذاري فعاليت هاي امور حفاظتي و نگهباني به صورت حجمي / استعلام قرارداد واگذاري فعاليت هاي امور حفاظتي و نگهباني به صورت حجمي

 7. استعلام طبق برگ استعلام و نمونه قرارداد / استعلام طبق برگ استعلام و نمونه قرارداد

 8. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات بيمارستان شهيد رجايي داران / مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات بيمارستان شهيد رجايي داران

 9. اصلاحيه مناقصه عمومي تامين 123 نفر نيروي انساني / اصلاحيه مناقصه عمومي , مناقصه عمومي تامين 123 نفر نيروي انساني

 10. استعلام به کارگيري پنج نفر نيروي حفاظت فيزيکي براي کل حجم کار 500 متر مربع در دومکان جداگانه / استعلام به کارگيري پنج نفر نيروي حفاظت فيزيکي براي کل حجم کار 500 متر مربع در دومکان جداگانه

 11. مناقصه خدمات انبارداري / مناقصه، مناقصه خدمات انبارداري

 12. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري نگهداري امور خدماتي پايانه مرزي تمرچين / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري نگهداري امور خدماتي پايانه مرزي تمرچين

 13. مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني روزمزد- نوبت دوم / مناقصه واگذاري تامين نيروي انساني روزمزد- نوبت دوم

 14. مناقصه خريد خدمات انبارداري / مناقصه خريد خدمات انبارداري

 15. تجديد سوم مناقصه انجام خدمات تخليه لايروبي چاهکهاي فاضلاب و / تجديد مناقصه عمومي, تجديد سوم مناقصه انجام خدمات تخليه لايروبي چاهکهاي فاضلاب و .

 16. استعلام حفاظت و مديريت چراي دام در مناطق تحت مديريت / استعلام حفاظت و مديريت چراي دام در مناطق تحت مديريت

 17. استعلام فضاي سبز شبکه وبيمارستان / استعلام فضاي سبز شبکه وبيمارستان

 18. استعلام عمليات نگهداري و ترميم فضايز سبز اداره کل راه آهن هرمزگان / استعلام عمليات نگهداري و ترميم فضايز سبز اداره کل راه آهن هرمزگان

 19. فراخوان مناقصه خدمات مشاوره اي و پشتيباني واحدهاي سطح پرديس نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خدمات مشاوره اي و پشتيباني واحدهاي سطح پرديس نوبت دوم

 20. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان شمالي در سالهاي 1399 و 1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز شرکت شهرکهاي صنعتي خراسان شمالي در سالهاي 1399 و 1400

 21. استعلام - برون سپاري خدمات عمومي و فناوري اطلاعات استانداري / استعلام - برون سپاري خدمات عمومي و فناوري اطلاعات استانداري

 22. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري،حمل و تخليه مقدار هزار تن انواع نهاده هاي کشاورزي / مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري،حمل و تخليه مقدار هزار تن انواع نهاده هاي کشاورزي

 23. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد مناقصه انجام خدمات عمومي / مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد مناقصه انجام خدمات عمومي

 24. مناقصه انجام امور خدماتي و پذيرايي ساختمانهاي اداري / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام امور خدماتي و پذيرايي ساختمانهاي اداري

 25. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده C- نوبت دوم / مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده C - نوبت دوم

 26. استعلام اعلام قيمت جهت تامين نيروي حفاظتي مسلح شعبه بانک صنعت و معدن کرمان به مدت 365 روز مطابق شرايط فايل پيوست / استعلام اعلام قيمت جهت تامين نيروي حفاظتي مسلح شعبه بانک صنعت و معدن کرمان به مدت 365 روز مطابق شرايط فايل پيوست

 27. مناقصه خدمات تنظيف و رفت و روب سطوح معابر -نوبت دوم / مناقصه خدمات تنظيف و رفت و روب سطوح معابر

 28. استعلام چيدن علفهاي هرزانبار نفت به وسعت8000 متر مربع محل اجرا: انبار نفت شهيد غريبي بوشهر / استعلام چيدن علفهاي هرزانبار نفت به وسعت8000 متر مربع محل اجرا: انبار نفت شهيد غريبي بوشهر

 29. استعلام قرارداد يک ساله تعمير و نگهداري تأسيسات مبلغ به صورت ماهانه اعلام شود سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي ، آّب و فاضلاب ، تلفن و برق و . / استعلام قرارداد يک ساله تعمير و نگهداري تأسيسات مبلغ به صورت ماهانه اعلام شود سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي ، آّب و فاضلاب ، تلفن و برق و .

 30. تجديد مناقصه خريد، بارگيري، حمل، تخليه و تحويل شيرآلات براي مخزن 30000 متر مکعبي / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه خريد، بارگيري، حمل، تخليه و تحويل شيرآلات براي مخزن 30000 متر مکعبي

 31. مناقصه انتخاب پيمانکار ساخت و نوسازي و تعميرات تخصصي تجهيزات خطوط توليد . / آگهي مناقصه, مناقصه انتخاب پيمانکار ساخت و نوسازي و تعميرات تخصصي تجهيزات خطوط توليد .

 32. مناقصه تامين نيرو به تعداد تقريبي 12 نفر- چاپ دوم / مناقصه، مناقصه تامين نيرو به تعداد تقريبي 12 نفر- چاپ دوم

 33. مناقصه انجام خدمات پشتيباني و اداري - مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات پشتيباني و اداري - مرحله دوم نوبت دوم

 34. مناقصه خدمات تنظيف / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه خدمات تنظيف

 35. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات کنتورخواني , صدور آني و چاپ و تحويل صورتحساب در سطح استان کهگيلويه وبويراحمد / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات کنتورخواني , صدور آني و چاپ و تحويل صورتحساب در سطح استان کهگيلويه وبويراحمد

 36. استعلام فتوکپي و تکثير اوراق اداري و مددجويان و ارباب رجوع با تامين دستاگاههاي مربوطه در محل کميته امداد سراب / استعلام فتوکپي و تکثير اوراق اداري و مددجويان و ارباب رجوع با تامين دستاگاههاي مربوطه در محل کميته امداد سراب

 37. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اداره امور انبار اکبراباد پشتيباني امور دام استان فارس / مناقصه عمومي يک مرحله اي اداره امور انبار اکبراباد پشتيباني امور دام استان فارس

 38. فراخوان ارزيابي کيفي انجام خدمات نگهباني از تاسيسات و اماکن نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي , فراخوان ارزيابي کيفي انجام خدمات نگهباني از تاسيسات و اماکن نوبت دوم

 39. استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي / استعلام تعمير و نگهداري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي

 40. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات مرکز بهداشت شماره 2 شهري / مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات مرکز بهداشت شماره 2 شهري

 41. مناقصه قرائت کنتور برق ناحيه / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه قرائت کنتور برق ناحيه

 42. استعلام توزيع امانت دانه شمار با خودرو وانت در سطح شهر ميناب / استعلام توزيع امانت دانه شمار با خودرو وانت در سطح شهر ميناب

 43. استعلام نگهداري و راهبري و تعميرات تاسيسات مکانيکي و الکتريکي و مخابرات طبق مشخصات فني و قرارداد پيوستي براي يکسال اولويت شرکت هاي بومي استان / استعلام نگهداري و راهبري و تعميرات تاسيسات مکانيکي و الکتريکي و مخابرات طبق مشخصات فني و قرارداد پيوستي براي يکسال اولويت شرکت هاي بومي استان

 44. استعلام واگذاري امور تلفنخانه 2 نفر 382 ساعت مطابق شرايط پيوستي / استعلام واگذاري امور تلفنخانه 2 نفر 382 ساعت مطابق شرايط پيوستي

 45. استعلام چاپ و تکثيردانشگاه در سال 99 / استعلام چاپ و تکثيردانشگاه در سال 99

 46. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات واحد اسکرين اورژانس بيمارستان امام موسي کاظم(ع) / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات واحد اسکرين اورژانس بيمارستان امام موسي کاظم(ع)

 47. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهداري و تعميرات راهبردي تاسيسات مکانيکي و الکترونيکي بيمارستان آيت اله خوانساري اراک / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهداري و تعميرات راهبردي تاسيسات مکانيکي و الکترونيکي بيمارستان آيت اله خوانساري اراک

 48. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي کليه خدمات پشتيباني اعم از انجام امور خدمات نظافتي، سرويس‌دهي خدمات پذيرايي و تشريفات و غيره / مناقصه عمومي يک مرحله اي کليه خدمات پشتيباني اعم از انجام امور خدمات نظافتي، سرويس‌دهي خدمات پذيرايي و تشريفات و غيره

 49. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه خدمات عمومي چند منظوره حجمي ( خدمات شهري و فضاي سبز ) شهرداري کرند غرب / مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه خدمات عمومي چند منظوره حجمي ( خدمات شهري و فضاي سبز ) شهرداري کرند غرب

 50. مناقصه اجراي کليه امور خدماتي. - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه اجراي کليه امور خدماتي. - نوبت دوم

 51. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات بيمارستان شهداي لنجان / مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات بيمارستان شهداي لنجان

 52. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات بيمارستان فاطميه (س)خوانسار / مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات بيمارستان فاطميه (س)خوانسار

 53. استعلام ايجاد توسعه فضاي سبز و پارک هاي عمومي شهر قلعه / استعلام ايجاد توسعه فضاي سبز و پارک هاي عمومي شهر قلعه

 54. تجديد مناقصه انجام امور مربوط به فضاي سبز، رفت و روب سطح شهر / تجديد آگهي مناقصه عمومي , تجديد مناقصه انجام امور مربوط به فضاي سبز، رفت و روب سطح شهر

 55. استعلام قرائت کنتور، پخش قبوض ، نصب انشعابات آب ، تعويض کنتور و وصول مطالبات مشترکين / استعلام قرائت کنتور، پخش قبوض ، نصب انشعابات آب ، تعويض کنتور و وصول مطالبات مشترکين

 56. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي تامين خدملات منشي /ماشين نويسي/ دفتري و پشتيباني مناقصه شماره01/795425 / فراخوان ارزيابي کيفي تامين خدملات منشي /ماشين نويسي/ دفتري و پشتيباني مناقصه شماره01/795425

 57. فراخوان شناسايي و ارزيابي صلاحيت مشاوران حوزه مديريت دارايي هاي فيزيکي / فراخوان, فراخوان شناسايي و ارزيابي صلاحيت مشاوران حوزه مديريت دارايي هاي فيزيکي

 58. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه تهيه ، حمل و نصب تجهيزات ساختمان آتش نشاني و راهبري و بهره برداري از ايستگاه آتش نشاني و شيرهاي هيدرانت شهرک صنعتي قرچ / مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه تهيه ، حمل و نصب تجهيزات ساختمان آتش نشاني و راهبري و بهره برداري از ايستگاه آتش نشاني و شيرهاي هيدرانت شهرک صنعتي قرچ

 59. تجديد مناقصه انتخاب پيمانکار حفاظت فيزيکي در استان هاي. - نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه انتخاب پيمانکار حفاظت فيزيکي در استان هاي. - نوبت دوم

 60. استعلام نگهباني ايستگاههاي هواشناسي مطابق قانون کار سال 99 ،نور آباد يک نفر و ريمله يک نفر / استعلام نگهباني ايستگاههاي هواشناسي مطابق قانون کار سال 99 ،نور آباد يک نفر و ريمله يک نفر

 61. استعلام واگذاري خدمات مراقبت ونگهداري تاسيسات بيمارستان حضرت معصومه آزادشهر / استعلام واگذاري خدمات مراقبت ونگهداري تاسيسات بيمارستان حضرت معصومه آزادشهر

 62. استعلام واگذاري امور تاسيسات 5 نفر 955 ساعت ماهانه مطابق شرايط پيوستي / استعلام واگذاري امور تاسيسات 5 نفر 955 ساعت ماهانه مطابق شرايط پيوستي

 63. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اپراتوري ماشين آلات راهداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي اپراتوري ماشين آلات راهداري

 64. فراخوان مناقصه عمليات اجرايي حفاظت فيزيکي و نگهباني حفاظت نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه عمليات اجرايي حفاظت فيزيکي و نگهباني حفاظت نوبت دوم

 65. مناقصه تامين نيروهاي خدماتي / مناقصه تامين نيروهاي خدماتي

 66. استعلام عمليات کيسه گيري،توزين،سردوزي وصفافي و پارت چيني در انبار يا پشت کاميون ( 5000 تن کود فله شيميايي) / استعلام عمليات کيسه گيري،توزين،سردوزي وصفافي و پارت چيني در انبار يا پشت کاميون ( 5000 تن کود فله شيميايي)

 67. مناقصه انجام عمليات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزيع قبوض آب - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام عمليات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزيع قبوض آب - نوبت دوم

 68. استعلام واگذاري امور تايپ و اسکن 3 نفر 573 ساعت ماهانه مطابق شرايط پيوستي / استعلام واگذاري امور تايپ و اسکن 3 نفر 573 ساعت ماهانه مطابق شرايط پيوستي

 69. استعلام کنترل و مبارزه با موش صحرايي در ايستگاه چهوک شهرستان دشتستان / استعلام کنترل و مبارزه با موش صحرايي در ايستگاه چهوک شهرستان دشتستان

 70. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي حجمي استفاده از خدمات بخش خصوصي در سرويسهاي صنعتي وکنترل کيفيت مجاري عرضه / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي حجمي استفاده از خدمات بخش خصوصي در سرويسهاي صنعتي وکنترل کيفيت مجاري عرضه

 71. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و اماکن خط انتقال چاه نيمه به زاهدان و تاسيسات وابسته به تعداد 61 نفر نگهبان . / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و اماکن خط انتقال چاه نيمه به زاهدان و تاسيسات وابسته به تعداد 61 نفر نگهبان .

 72. مناقصه خريد وان سرباره کوره بلند / مناقصه ، مناقصه خريد وان سرباره کوره بلند

 73. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري کليه فعاليتهاي حفظ ونگهداري فضاي سبز ورفت وروب خدمات شهري واقع در حوزه خدماتي شهر فيض آباد / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري کليه فعاليتهاي حفظ ونگهداري فضاي سبز ورفت وروب خدمات شهري واقع در حوزه خدماتي شهر فيض آباد

 74. استعلام طبق ليست پيوستي . / استعلام طبق ليست پيوستي .

 75. استعلام استعلام بارگيري حمل و جمع آوري زباله و نخاله ساختماني و هزينه حمل و تخليه خاک باغچه جهت شهرک هاي صنعتي زاهدان جاده ميرجاوه ، کارگاهي زاهدان و کامبوزيا / استعلام استعلام بارگيري حمل و جمع آوري زباله و نخاله ساختماني و هزينه حمل و تخليه خاک باغچه جهت شهرک هاي صنعتي زاهدان جاده ميرجاوه ، کارگاهي زاهدان و کامبوزيا

 76. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور راهداري شهرستان هاي جنوبي استان کردستان (سنندج،کامياران،دهگلان،مريوان و سروآباد) / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور راهداري شهرستان هاي جنوبي استان کردستان (سنندج،کامياران،دهگلان،مريوان و سروآباد)

 77. تجديد فراخوان مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي / تجديد فراخوان مناقصه , مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي

 78. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد سيستم آرشيو الکترونيکي پرونده هاي بايگاني راکد / مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد سيستم آرشيو الکترونيکي پرونده هاي بايگاني راکد

 79. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات ونظافت شش بخش بستري بيمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات ونظافت شش بخش بستري بيمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود

 80. مناقصه امور پشتيباني و خدماتي / مناقصه امور پشتيباني و خدماتي

 81. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد حجمي خدمات عمومي / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد حجمي خدمات عمومي

 82. مناقصه واگذاري خدمات آبداري و نظافت امورها. / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري خدمات آبداري و نظافت امورها.

 83. مناقصه تنظيف ، جمع آوري محصولات و شستشوي تابلوهاي / مناقصه ، مناقصه تنظيف ، جمع آوري محصولات و شستشوي تابلوهاي

 84. استعلام مديريت حفاظت حراست ونظارت آرامستان قديم وجديد بصورت حجمي / استعلام مديريت حفاظت حراست ونظارت آرامستان قديم وجديد بصورت حجمي

 85. مناقصه انجام امور توليدي و خدماتي / مناقصه ، مناقصه انجام امور توليدي و خدماتي

 86. مناقصه خدمات پاسخگويي 1 / مناقصه , مناقصه خدمات پاسخگويي 1

 87. مناقصه تامين خدمات فني، اداري، باغباني و تنظيفات- نوبت دوم / مناقصه تامين خدمات فني، اداري، باغباني و تنظيفات- نوبت دوم

 88. مناقصه انجام امور اداري و گمرکي. / آگهي مناقصه ، مناقصه انجام امور اداري و گمرکي.

 89. استعلام ويراستاري / استعلام ويراستاري

 90. تجديد مناقصه تامين خدمات جاري، فني، اداري چاپ دوم / آگهي تجديد مناقصه ، مناقصه تامين خدمات جاري، فني، اداري چاپ دوم

 91. استعلام سم پاشي فضاي بيمارستان-از ايران کد مشابه استفاده شده-شرح درخواست به پيوست ضميمه ميباشد-جهت هماهنگي با شماره 09171320027 مهندس نسابه تماس حاصل فرمائيد / استعلام سم پاشي فضاي بيمارستان-از ايران کد مشابه استفاده شده-شرح درخواست به پيوست ضميمه ميباشد-جهت هماهنگي با شماره 09171320027 مهندس نسابه تماس حاصل فرمائيد

 92. استعلام تجديد سرويس دهي با وسائط نقليه سبک در محدوده اداره کل راه آهن اصفهان و خارج از استان طبق شرح خدمات / استعلام تجديد سرويس دهي با وسائط نقليه سبک در محدوده اداره کل راه آهن اصفهان و خارج از استان طبق شرح خدمات

 93. استعلام اياب و ذهاب پرسنل شاغل در اداره کل گمرکات استان گلستان مستقر در گمرک مرزي اينچه برون / استعلام اياب و ذهاب پرسنل شاغل در اداره کل گمرکات استان گلستان مستقر در گمرک مرزي اينچه برون

 94. استعلام سم پاشي کانون ملخ کوهانداردر سطح 40 هکتار / استعلام سم پاشي کانون ملخ کوهانداردر سطح 40 هکتار

 95. فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و ترميم فضاي سبز نوبت دوم / فراخوان ارزيابي , فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و ترميم فضاي سبز نوبت دوم

 96. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي کليه امور خدماتي و پشتباني مورد نياز دفتر مرکزي و شهرکها و نواحي صنعتي استان اصفهان / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي کليه امور خدماتي و پشتباني مورد نياز دفتر مرکزي و شهرکها و نواحي صنعتي استان اصفهان

 97. مناقصه اپراتوري ماشين آلات راهداري / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه اپراتوري ماشين آلات راهداري

 98. استعلام خدمات حفاظتي طبق شرايط پيوستي-ايران کد معادل مي باشد / استعلام خدمات حفاظتي طبق شرايط پيوستي-ايران کد معادل مي باشد

 99. مناقصه قرائت کنتور ، توزيع قبض و وصول مطالبات مشترکين روستايي سطح استان / آگهي مناقصات عمومي , مناقصه قرائت کنتور ، توزيع قبض و وصول مطالبات مشترکين روستايي سطح استان

 100. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات مرکز بهداشت شماره يک اصفهان-روستايي / مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسات مرکز بهداشت شماره يک اصفهان-روستايي

 101. تجديد مناقصه نظافت ساختمان ها و محوطه هاي شرکت - نوبت دوم / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه نظافت ساختمان ها و محوطه هاي شرکت - نوبت دوم

 102. مناقصه بکارگيري پيمانکار حفظ و نگهداري پروژه هاي . / مناقصه مناقصه بکارگيري پيمانکار حفظ و نگهداري پروژه هاي .

 103. مناقصه جمع آوري و حمل زباله مخازن زباله نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي,مناقصه جمع آوري و حمل زباله مخازن زباله نوبت دوم

 104. استعلام واگذاري اپراتوري امحاء زباله دو نفر382 ساعت مطابق شرايط پيوستي / استعلام واگذاري اپراتوري امحاء زباله دو نفر382 ساعت مطابق شرايط پيوستي

 105. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات معابر روستا و نگهداري فضاي سبز / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات معابر روستا و نگهداري فضاي سبز

 106. استعلام خريد حجمي امور خدماتي و پشتيباني ساختمان اداري اين شرکت ، نواحي صنعتي مشکين شهر ، روح کندي ، پارس آباد و شهرک صنعتي گرمي با توجه به ضمائم پيوستي / استعلام خريد حجمي امور خدماتي و پشتيباني ساختمان اداري اين شرکت ، نواحي صنعتي مشکين شهر ، روح کندي ، پارس آباد و شهرک صنعتي گرمي با توجه به ضمائم پيوستي


مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,عمومي ,يک ,خدمات ,اي ,مرحله ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,عمومي يک ,نوبت دوم ,مناقصه، مناقصه عمومي ,مناقصه عمومي مناقصه ,آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه انجام خدمات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله کتابخانه دکتر سید نجات حسینی تربیت کودکان hematiyan emohtava قهوه دات کام خرید و فروش بیمه زندگی سرمد در تهران bodyguardgap راز های زندگی کتابخانه شهدای فرهنگی آذرشهر علم نوین