لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.8.26 1. استعلام برف روبي ايستگاههاي شرکت زيرساخت استان کردستان / استعلام برف روبي ايستگاههاي شرکت زيرساخت استان کردستان

 2. استعلام پروژه هاي محله ي ما (محله ي دانشجو) / استعلام, استعلام پروژه هاي محله ي ما (محله ي دانشجو)

 3. تجديد مناقصه تجميع و واگذاري بخشي از خدمات پشتيباني / تجديد آگهي مناقصه, مناقصه تجميع و واگذاري بخشي از خدمات پشتيباني

 4. استعلام اسکن پرونده هاي بايگاني بيمارستان-در محدوده استان بوشهر / استعلام اسکن پرونده هاي بايگاني بيمارستان-در محدوده استان بوشهر

 5. استعلام نظافت سه پايگاه انتقال خون استان گلستان / استعلام نظافت سه پايگاه انتقال خون استان گلستان

 6. استعلام شرايط استعلام بهاء امورات مربوط به740 ساعت نيروي انتظامي به صورت 24 ساعته مرکز آموزشي درماني دکتر محمد کرمانشاهي / استعلام شرايط استعلام بهاء امورات مربوط به740 ساعت نيروي انتظامي به صورت 24 ساعته مرکز آموزشي درماني دکتر محمد کرمانشاهي

 7. فراخوان خدمات شهري (فضاي سبز و نظافت عمومي) / فراخوان شناسايي پيمانکاران, فراخوان خدمات شهري (فضاي سبز و نظافت عمومي)

 8. فراخوان آگهي ارزيابي خدمات نگهباني - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان آگهي ارزيابي خدمات نگهباني - نوبت دوم

 9. مناقصه عمليات اجرايي تراش مکانيزه آسفالت معابر شهر / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه عمليات اجرايي تراش مکانيزه آسفالت معابر شهر

 10. استعلام 5 نفر راننده پايه يک ماهر جهت عمليات زمستاني جهت سه ماه آخر سال / استعلام 5 نفر راننده پايه يک ماهر جهت عمليات زمستاني جهت سه ماه آخر سال

 11. استعلام خدمات حفظت فيزيکي و نگهباني انتظامات دانشکده طب ايراني اردکان / استعلام خدمات حفظت فيزيکي و نگهباني انتظامات دانشکده طب ايراني اردکان

 12. استعلام پروژه هاي محله ي ما / استعلام, استعلام پروژه هاي محله ي ما

 13. مناقصه عمليات تنظيف، نگهداري و تخليه و باز کردن مجراي سرويس هاي بهداشتي / مناقصه عمومي، مناقصه عمليات تنظيف، نگهداري و تخليه و باز کردن مجراي سرويس هاي بهداشتي

 14. مناقصه تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي / مناقصه ,مناقصه تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات برقي و مکانيکي

 15. استعلام نظافت سه پايگاه انتقال خون استان گلستان / استعلام نظافت سه پايگاه انتقال خون استان گلستان

 16. استعلام شرايط استعلام بهاء امورات مربوط به1500 ساعت نيروي نگهباني به صورت 24 ساعته مرکز آموزشي درماني دکتر محمد کرمانشاهي / استعلام شرايط استعلام بهاء امورات مربوط به1500 ساعت نيروي نگهباني به صورت 24 ساعته مرکز آموزشي درماني دکتر محمد کرمانشاهي

 17. استعلام ايجاد شبکه lan شعبه سبزوار .بيمه ايران .خراسان رضوي .طبق اقلام وخدمات در خواستي پيوست . / استعلام ايجاد شبکه lan شعبه سبزوار .بيمه ايران .خراسان رضوي .طبق اقلام وخدمات در خواستي پيوست .

 18. استعلام پروژه هاي محله ي ما / استعلام پروژه هاي محله ي ما

 19. تجديد مناقصه خريد امور خدماتي شهرداري - نوبت دوم / تجديد مناقصه ,تجديد مناقصه خريد امور خدماتي شهرداري - نوبت دوم

 20. مناقصه تامين نيروي انساني غير تخصصي سيال حفاري / مناقصه, مناقصه تامين نيروي انساني غير تخصصي سيال حفاري

 21. استعلام امور چاپ و تکثير شبکه بهداشت / استعلام ، استعلام امور چاپ و تکثير شبکه بهداشت

 22. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز مناطق 1 و 2 و 3 شهر- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز مناطق 1 و 2 و 3 شهر- نوبت دوم

 23. مناقصه واگذاري فعاليتهاي خدماتي و جمع آوري / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري فعاليتهاي خدماتي و جمع آوري

 24. استعلام تخليه وپاکسازي منهول فاضلابي آدم رو:19فقره کاملاپربه ارتفاع3.5مترسايت ميدان بيضي / استعلام تخليه وپاکسازي منهول فاضلابي آدم رو:19فقره کاملاپربه ارتفاع3.5مترسايت ميدان بيضي

 25. تجديد مناقصه خدمات عمومي ستاد و شهرستانها / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه خدمات عمومي ستاد و شهرستانها

 26. مناقصه واگذاري بخشي از وظايف و فعاليت هاي قابل واگذاري .تجديد - نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري بخشي از وظايف و فعاليت هاي قابل واگذاري . تجديد - نوبت دوم

 27. مناقصه واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز- تجديد / آگهي تجديد مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز- تجديد

 28. تجديد مناقصه ارائه خدمت خودرويي امور / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه ارائه خدمت خودرويي امور

 29. استعلام راهبري حمل ونقل برون شهري و درون شهري شهر جديد بينالود / استعلام راهبري حمل ونقل برون شهري و درون شهري شهر جديد بينالود

 30. استعلام بهاء واگذاري امورات کپي و تکثير / استعلام,استعلام بهاء واگذاري امورات کپي و تکثير

 31. مناقصه دفن زباله شهري تجديد / آگهي تجديد مناقصه عمومي ، مناقصه دفن زباله شهري تجديد

 32. استعلام خلاصه برداري واسکن پرونده هاي بايگاني راکد .طبق مدارک پيوست .ايران کد مشابه است / استعلام خلاصه برداري واسکن پرونده هاي بايگاني راکد .طبق مدارک پيوست .ايران کد مشابه است

 33. تجديد فراخوان انجام امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي - نوبت دوم / تجديد فراخوان انجام امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي - نوبت دوم

 34. استعلام پروژه هاي محله ي ما / استعلام, استعلام پروژه هاي محله ي ما

 35. مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداري و تعميرات- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام خدمات امداد، نگهداري و تعميرات- نوبت دوم

 36. تجديد مناقصه واگذاري نگهداري جنگل کاري اراضي - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري نگهداري جنگل کاري اراضي

 37. مناقصه تامين نيروي انساني غير تخصصي سيال حفاري / مناقصه, مناقصه تامين نيروي انساني غير تخصصي سيال حفاري

 38. مناقصه خدمات نگهباني در مناطق صنعتي و غيرصنعتي / مناقصه، مناقصه خدمات نگهباني در مناطق صنعتي و غيرصنعتي

 39. مناقصه انجام خدمات پشتيباني، نگهداي فضاي سبز، مستغلات و هدايت و نگهداري وسائل نقليه / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات پشتيباني، نگهداي فضاي سبز، مستغلات و هدايت و نگهداري وسائل نقليه

 40. مناقصه خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري در منطقه - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري در منطقه

 41. مناقصه, کليه خدمات پشتيباني دبيرخانه کنفرانس ها، خدمات پشتيباني دبيرخانه شوراي تحقيقات برق، خدمات امور عمومي / کليه خدمات پشتيباني دبيرخانه کنفرانس ها، خدمات پشتيباني دبيرخانه شوراي تحقيقات برق، خدمات امور عمومي

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,تجديد ,نگهداري ,نوبت ,تجديد مناقصه ,نوبت دوم ,محله ي ,نگهداري و ,پروژه هاي ,تجديد مناقصه عمومي ,تامين نيروي انساني ,مناقصه عمومي مناقصه ,مناقصه تامين نيروي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
مهندسی عمران- مهندسی خاک و پی khabare-taze cookeri کلاس آموزش دفاع شخصی دوره تخصصی دفاع فردی در تهران یکی مثل من دست نوشته های همسر یک طلبه Lady Bug X Cat noir کتاب تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی پیام نور وبلاگ تخصصی گیتار اصفهان 21125315