لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.3.22


  1. استعلام جذب 5نفر راننده استيجاري / استعلام جذب 5نفر راننده استيجاري

 2. استعلام حمل و نقل وتوزيع مرسولات وامانات پستي تا تحويل گيرندگان در اماکن پستي وميسرهاي مشخص طبق شرايط فني / استعلام حمل و نقل وتوزيع مرسولات وامانات پستي تا تحويل گيرندگان در اماکن پستي وميسرهاي مشخص طبق شرايط فني

 3. استعلام قرارداد نگهداري فضاي سبز محوطه ساختمان صلح و معاونت توانبخشي و مرکز پزشکي با نظر کارفرما به متراژ 8000 متر مربع طبق پيش نويس قرارداد در سامانه ستاد / استعلام قرارداد نگهداري فضاي سبز محوطه ساختمان صلح و معاونت توانبخشي و مرکز پزشکي با نظر کارفرما به متراژ 8000 متر مربع طبق پيش نويس قرارداد در سامانه ستاد

 4. استعلام توزيع وجمع آوري مرسولات پستي دفاتر ist روستاي سنندج با خودرو وانت پيکان مدل 90 به بالاومورد تاييداداره باشد از نظراطاق عقب وامنيت حمل پست / استعلام توزيع وجمع آوري مرسولات پستي دفاتر ist روستاي سنندج با خودرو وانت پيکان مدل 90 به بالاومورد تاييداداره باشد از نظراطاق عقب وامنيت حمل پست

 5. مناقصه نيروي خدماتي و پشتيباني / مناقصه نيروي خدماتي و پشتيباني

 6. استعلام اجاره وانت با راننده به منظور حمل و نقل و مبادله محمولات در شهر اصفهان ضمائم پيوست / استعلام اجاره وانت با راننده به منظور حمل و نقل و مبادله محمولات در شهر اصفهان ضمائم پيوست

 7. مناقصه تامين نيروي انساني امور مربوط به خدمات عمومي تنظيف و اداري / مناقصه تامين نيروي انساني امور مربوط به خدمات عمومي تنظيف و اداري

 8. استعلام مبادله لار جويم / استعلام مبادله لار جويم

 9. استعلام واگذاري امور رختشويخانه 2 نفر 12.000 کيلوگرم ماهانه مطابق شرايط پيوستي تکميل نمائيد. / استعلام واگذاري امور رختشويخانه 2 نفر 12.000 کيلوگرم ماهانه مطابق شرايط پيوستي تکميل نمائيد.

 10. مناقصه, خدمات حفاظت و نگهداري از فضاي سبز و تاسيسات شهرک ونواحي صنعتي سطح استان و دفاتر شرکت / خدمات حفاظت و نگهداري از فضاي سبز و تاسيسات شهرک ونواحي صنعتي سطح استان و دفاتر شرکت

 11. تجديد ارزيابي کيفي نگهداري و ترميم فضاي سبز و زيباسازي . / تجديد ارزيابي کيفي، تجديد ارزيابي کيفي نگهداري و ترميم فضاي سبز و زيباسازي .

 12. استعلام سم پاشي فضاي مجتمع بيمارستاني شهيد مدرس و17شهريور / استعلام سم پاشي فضاي مجتمع بيمارستاني شهيد مدرس و17شهريور

 13. مناقصه راهبري شهرک صنعتي / فراخوان مناقصه , مناقصه راهبري شهرک صنعتي

 14. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به پيربکران و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به پيربکران و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 15. مناقصه تامين نيروهاي خدماتي - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامين نيروهاي خدماتي - نوبت دوم

 16. استعلام ديوارنويسي در6 شهرستان جنگلي استان دررابطه با موضوع اطفاي حريق / استعلام ديوارنويسي در6 شهرستان جنگلي استان دررابطه با موضوع اطفاي حريق

 17. تجديد فراخوان واگذاري جمع آوري و زنده گيري سگ هاي ولگرد سطح شهر / تجديد فراخوان واگذاري جمع آوري و زنده گيري سگ هاي ولگرد سطح شهر

 18. استعلام تامين خدمات تاکسي تلفني جهت مرکز خدمات جامع سلامت مهراباد / استعلام تامين خدمات تاکسي تلفني جهت مرکز خدمات جامع سلامت مهراباد

 19. مناقصه تجديد اول نگهداري فضاي سبز / مناقصه تجديد اول نگهداري فضاي سبز

 20. مناقصه عمليات تفکيک و خروج ضايعات في و غيرفي و . / مناقصه عمليات تفکيک و خروج ضايعات في و غيرفي و .

 21. فراخوان واگذاري حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت / فراخوان، فراخوان واگذاري حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت

 22. مناقصه خدمات حفاظتي مراقبت از ماشين آلات / مناقصه ، مناقصه خدمات حفاظتي مراقبت از ماشين آلات

 23. استعلام عقد قرارداد جهت تامين خودرو هاي اداره کل امور مالياتي به مدت يک سال / استعلام عقد قرارداد جهت تامين خودرو هاي اداره کل امور مالياتي به مدت يک سال

 24. استعلام اجاره کاميونت 8 تن با راننده در اختيار جهت حمل و نقل محمولات پستي اصفهان به ياسوج و بالعکس بصورت روزانه و کرايه ي ماهيانه و قرارداد ساليانه / استعلام اجاره کاميونت 8 تن با راننده در اختيار جهت حمل و نقل محمولات پستي اصفهان به ياسوج و بالعکس بصورت روزانه و کرايه ي ماهيانه و قرارداد ساليانه

 25. استعلام اجاره وانت نيسان با راننده به منظور حمل و نقل و قبول سفارشات از فروشگاههاي در شهر اصفهان به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله / استعلام اجاره وانت نيسان با راننده به منظور حمل و نقل و قبول سفارشات از فروشگاههاي در شهر اصفهان به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله

 26. استعلام اجراي شبکه LAN شعبه زيست خاور مشهد 265 / استعلام اجراي شبکه LAN شعبه زيست خاور مشهد 265

 27. مناقصه نظافت و رفت و روب معابر، جمع آوري زباله و نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه نظافت و رفت و روب معابر، جمع آوري زباله و نگهداري فضاي سبز

 28. مناقصه خدمات تامين نيروي نگهباني و انتظامات دانشکده / مناقصه ، مناقصه خدمات تامين نيروي نگهباني و انتظامات دانشکده

 29. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدمات شهري

 30. مناقصه, انجام عمليات امداد?نگهداري?تعميرات تاسيسات گازرساني در سطح منطقه دو اصفهان / انجام عمليات امداد?نگهداري?تعميرات تاسيسات گازرساني در سطح منطقه دو اصفهان

 31. استعلام واگذاري امور چاپ، تکثير و ماشين نويسي قيمت خدمات در يک ماه را محاسبه و مبلغ مورد نظر را بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده در سامانه درج نماييد. / استعلام واگذاري امور چاپ، تکثير و ماشين نويسي قيمت خدمات در يک ماه را محاسبه و مبلغ مورد نظر را بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده در سامانه درج نماييد.

 32. استعلام جمع اوري وحمل وامحا زباله هاي عفوني به ميزان تقريبي روزانه 20 کيلو / استعلام جمع اوري وحمل وامحا زباله هاي عفوني به ميزان تقريبي روزانه 20 کيلو

 33. استعلام فعاليتهاي خدماتي / استعلام فعاليتهاي خدماتي

 34. استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي و نگهباني در ساختمانها و محوطه پرديس و ايستگاه مياندوآب,استگاههاي ساعتلو و کهريز / استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي و نگهباني در ساختمانها و محوطه پرديس و ايستگاه مياندوآب,استگاههاي ساعتلو و کهريز

 35. مناقصه واگذاري و نگهداري بخشي از فضاي سبز سطح شهر / مناقصه واگذاري و نگهداري بخشي از فضاي سبز سطح شهر

 36. مناقصه تامين نيروي انساني به منظور انجام خدمات عمومي و پشتيباني مبادي / فراخوان مناقصه، مناقصه تامين نيروي انساني به منظور انجام خدمات عمومي و پشتيباني مبادي

 37. استعلام پيمانکاري خط جمع آوري 193 به تعداد 21 دفتر طرف قرارداد غرب شهرستان تبريز توسط پيکان وانت به مدت يک سال / استعلام پيمانکاري خط جمع آوري 193 به تعداد 21 دفتر طرف قرارداد غرب شهرستان تبريز توسط پيکان وانت به مدت يک سال

 38. مناقصه عمومي خدمات حفاظتي از اموال تمليکي / مناقصه، مناقصه عمومي خدمات حفاظتي از اموال تمليکي

 39. مناقصه عمليات حمل و تخليه 500 هزار تن انواع نهاده هاي کشاورزي- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمليات حمل و تخليه 500 هزار تن انواع نهاده هاي کشاورزي- نوبت دوم

 40. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به نائين و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به نائين و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 41. مناقصه رفت و روب معابر سطح شهر / مناقصه رفت و روب معابر سطح شهر

 42. مناقصه حفاظت و نگهداري از اراضي و املاک تحت مالکيت / آگهي مناقصه يک مرحله اي , مناقصه اجراي ديوار حائل و کفسازي رودخانه

 43. مناقصه واگذاري امور تلفنخانه ، رختشويخانه . / مناقصه واگذاري امور تلفنخانه ، رختشويخانه .

 44. تجديد مناقصه پروژه اجاره و واگذاري خدمات شهري / تجديد آگهي مناقصه عمومي, تجديد مناقصه پروژه اجاره و واگذاري خدمات شهري

 45. مناقصه واگذاري امور تغذيه بيمارستان / مناقصه واگذاري امور تغذيه بيمارستان

 46. استعلام اجاره خودرو / استعلام اجاره خودرو

 47. فراخوان مناقصه خدمات تامين نيروي انساني- نوبت دوم / فراخوان مناقصه خدمات تامين نيروي انساني- نوبت دوم

 48. استعلام انجام عمليات کاشت ( طبق مدارک به پيوست گذاشته شده ) در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد فاکتور به پيوست گذاشته شود / استعلام انجام عمليات کاشت ( طبق مدارک به پيوست گذاشته شده ) در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد فاکتور به پيوست گذاشته شود

 49. استعلام ( نظافت ساختمانهاي اداري و محوطه و نگهداري فضاي سبز) ساختمان ستادي , اداري ,ايستگاه ساعتلو و پرديس مياندوآب / استعلام ( نظافت ساختمانهاي اداري و محوطه و نگهداري فضاي سبز) ساختمان ستادي , اداري ,ايستگاه ساعتلو و پرديس مياندوآب

 50. مناقصه تامين نيروي انساني امور مربوط به خدمات عمومي تنظيف و اداري / مناقصه تامين نيروي انساني امور مربوط به خدمات عمومي تنظيف و اداري

 51. تجديد مناقصه واگذاري امور خدماتي ، حمل و نقل و نگهباني / تجديد آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري امور خدماتي ، حمل و نقل و نگهباني

 52. مناقصه حفظ کاربري اراضي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه حفظ کاربري اراضي

 53. استعلام مبادله ict لامرد-ترمان / استعلام مبادله ict لامرد-ترمان

 54. استعلام درخواست آژانس جهت امور سرويس دهي به مدت يکسال / استعلام درخواست آژانس جهت امور سرويس دهي به مدت يکسال

 55. استعلام قرارداد انجام امورات نظافت و پشتيباني / استعلام قرارداد انجام امورات نظافت و پشتيباني

 56. استعلام انجام امور چاپي مربوط به معاونت بهره برداري برق فارس طبق پيوست / استعلام انجام امور چاپي مربوط به معاونت بهره برداري برق فارس طبق پيوست

 57. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 58. استعلام قرارداد نگهدري فضاي سبز و نظافت محوطه بيمارستان / استعلام قرارداد نگهدري فضاي سبز و نظافت محوطه بيمارستان

 59. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به هرند و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا مکانيزه به هرند و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 60. مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز

 61. استعلام قرارداد مديريتي واگذاري انجام خدمات اعتباربخشي / استعلام قرارداد مديريتي واگذاري انجام خدمات اعتباربخشي

 62. تجديد مناقصه واگذاري امور نگهباني شبکه بهداشت / تجديد مناقصه واگذاري امور نگهباني شبکه بهداشت

 63. استعلام برون سپاري طبقه بندي اسکن وبار گذاري اسناد بايگاني درسامانه جامع موقوفات طبق قرارداد پيوستي باتاييد کارشناس مربوطه / استعلام برون سپاري طبقه بندي اسکن وبار گذاري اسناد بايگاني درسامانه جامع موقوفات طبق قرارداد پيوستي باتاييد کارشناس مربوطه

 64. استعلام ( نظافت ساختمانهاي اداري و محوطه و نگهداري فضاي سبز) ساختمان ستادي و اداري و ايستگاه ساعتلو / استعلام ( نظافت ساختمانهاي اداري و محوطه و نگهداري فضاي سبز) ساختمان ستادي و اداري و ايستگاه ساعتلو

 65. مناقصه تامين خدمات فني اداري باعباني. / مناقصه تامين خدمات فني اداري باعباني.

 66. مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز

 67. مناقصه عمليات مرمت، بهسازي و لکه گيري آسفالت معابر نواحي و. / مناقصه، مناقصه عمليات مرمت، بهسازي و لکه گيري آسفالت معابر نواحي و.

 68. مناقصه برون سپاري بخش هاي رفت و روب- مرحله دوم / مناقصه عمومي، مناقصه برون سپاري بخش هاي رفت و روب- مرحله دوم

 69. مناقصه واگذاري امور خدماتي شهرداري / مناقصه ،مناقصه واگذاري امور خدماتي شهرداري

 70. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 71. مناقصه عمليات مربوط به بخشي از نيروي انساني / مناقصه، مناقصه عمليات مربوط به بخشي از نيروي انساني

 72. استعلام بکارگيري نيروي انساني جهت ارائه خدمات فني مهندسي ساختمان مشخصات به پيوست نامه ارائه گرديده است. / استعلام بکارگيري نيروي انساني جهت ارائه خدمات فني مهندسي ساختمان مشخصات به پيوست نامه ارائه گرديده است.

 73. مناقصه خريد خدمت و واگذاري نيروي انساني / مناقصه خريد خدمت و واگذاري نيروي انساني

 74. استعلام استعلام خريد خدمات واحد نشر دانشگاه(6 نفر) / استعلام استعلام خريد خدمات واحد نشر دانشگاه(6 نفر)

 75. استعلام اجاره وانت نيسان با راننده به منظور حمل و نقل و مبادله محمولات در شهر اصفهان به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله / استعلام اجاره وانت نيسان با راننده به منظور حمل و نقل و مبادله محمولات در شهر اصفهان به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله

 76. استعلام واگذاري امور اپراتوري تلفنخانه 2 نفر 382 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572 / استعلام واگذاري امور اپراتوري تلفنخانه 2 نفر 382 ساعت به مدت يک سال از 99/04/01 مطابق با اسناد و مدارک پيوستي.شماره تماس 09120440572

 77. مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز

 78. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 79. مناقصه عمليات تخليه، بارگيري و کيسه گيري مقدار 400 هزار تن کود شيميايي- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمليات تخليه، بارگيري و کيسه گيري مقدار 400 هزار تن کود شيميايي- نوبت دوم

 80. مناقصه واگذاري تامين خدمات حفاظت فيزيکي و نگهباني / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري تامين خدمات حفاظت فيزيکي و نگهباني

 81. مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني و اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي / مناقصه، مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني و اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي

 82. فراخوان مناقصه واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه واگذاري امور خدماتي و فضاي سبز

 83. مناقصه واگذاري حجمي کليه امور فضاي سبز و خدمات شهري - مرحله دوم / مناقصه, مناقصه واگذاري حجمي کليه امور فضاي سبز و خدمات شهري - مرحله دوم

 84. مناقصه پيمان نگهداري فلاورباکس ها / مناقصه , مناقصه پيمان نگهداري فلاورباکس ها

 85. استعلام واگذاري انجام کليه امور نگهداري فضاي سبز مرکز آموزشي درماني نمازي / استعلام واگذاري انجام کليه امور نگهداري فضاي سبز مرکز آموزشي درماني نمازي

 86. استعلام واگذاري حجم کليه امور خدمات عمومي اماکن ورزشي معاونت دانشجويي علوم پزشکي مشهد / استعلام واگذاري حجم کليه امور خدمات عمومي اماکن ورزشي معاونت دانشجويي علوم پزشکي مشهد

 87. استعلام اجاره کاميونت 5 تن با راننده در اختيار جهت حمل و نقل محمولات خط پستي اصفهان به گلپايگان و بالعکس بصورت روزانه و کرايه ي ماهيانه و قرارداد ساليانه / استعلام اجاره کاميونت 5 تن با راننده در اختيار جهت حمل و نقل محمولات خط پستي اصفهان به گلپايگان و بالعکس بصورت روزانه و کرايه ي ماهيانه و قرارداد ساليانه

 88. استعلام استعلام بهاء ارايه خدمات فني و اداري / استعلام استعلام بهاء ارايه خدمات فني و اداري

 89. استعلام حمل و نقل و مبادله پستي از مبداشهرضا به دهاقان وروستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله پستي از مبداشهرضا به دهاقان وروستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 90. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا داران به بوئين ومياندشت و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا داران به بوئين ومياندشت و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 91. مناقصه واگذاري امور تغذيه بيمارستان / مناقصه واگذاري امور تغذيه بيمارستان

 92. تجديد مناقصه واگذاري امور خدماتي و . / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه واگذاري امور خدماتي و .

 93. فراخوان مناقصه انجام امور خدمات عمومي و پشتيباني / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام امور خدمات عمومي و پشتيباني

 94. فراخوان مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز نواحي سه گانه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز نواحي سه گانه - نوبت دوم

 95. مناقصه حفاظت و نگهداري از اراضي و املاک تحت مالکيت - نوبت دوم / آگهي مناقصه يک مرحله اي , مناقصه حفاظت و نگهداري از اراضي و املاک تحت مالکيت - نوبت دوم

 96. استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي و نگهباني در ساختمانها و محوطه آموزش, واحد خوي, استگاههاي ساعتلو و کهريز / استعلام ارائه خدمات امور حفاظتي و نگهباني در ساختمانها و محوطه آموزش, واحد خوي, استگاههاي ساعتلو و کهريز

 97. فراخوان مناقصه انجام امور خدماتي ماشين نويسي / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام امور خدماتي ماشين نويسي

 98. فراخوان مناقصه انجام امور خدماتي ماشين نويسي- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام امور خدماتي ماشين نويسي- نوبت دوم

 99. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا دهاقان به قميشلو و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا دهاقان به قميشلو و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 100. تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات عملياتي شهرداري به صورت فصلي / آگهي تجديد مناقصه عمومي ، تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات عملياتي شهرداري به صورت فصلي

 101. استعلام مبادله لامرد-اهل / استعلام مبادله لامرد-اهل

 102. مناقصه واگذاري خدمات قرائت و وصول مطالبات امورهاي. / مناقصه ، مناقصه واگذاري خدمات قرائت و وصول مطالبات امورهاي.

 103. فراخوان عمومي برون سپاري خدمات آرامستان / فراخوان عمومي، فراخوان عمومي برون سپاري خدمات آرامستان

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,واگذاري ,خدمات ,امور ,قرارداد ,مناقصه واگذاري ,حمل و ,فضاي سبز ,و نقل ,واگذاري امور ,مبلغ کرايه ماهيانه ,تامين نيروي انساني ,مناقصه تامين نيروي ,ضمائم پيوست استعلام

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله پدیده کاشان ســــــرای دانش آشپزباشی ارزان سرا دانلود آهنگ |‌ دانلود آهنگ جدید doustekhoda زهیر دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. درس یازده راه تنددرستی کشکول نامه کاپا