لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.10.17 1. استعلام کپي و چاپ و زيراکس در دانشکده دندانپزشکي / استعلام کپي و چاپ و زيراکس در دانشکده دندانپزشکي

 2. مناقصه عمليات اجرايي حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز. - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات اجرايي حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز.- نوبت دوم

 3. استعلام واگذاري امور تنظيف و خدمات بيمارستان با6 نيرو / استعلام واگذاري امور تنظيف و خدمات بيمارستان با6 نيرو

 4. مناقصه انجام خدمات جابجايي مسافر توسط 70 دستگاه خودرو سواري. / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات جابجايي مسافر توسط 70 دستگاه خودرو سواري.

 5. مناقصه نگهداشت فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداشت فضاي سبز

 6. مناقصه, مناقصه شماره 98/0038 خدمات خودرويي هدايت و نگهداري وسائط نقليه سبک 24 ساعته و خدمات نگهداري وتوزيع س / مناقصه شماره 98/0038 خدمات خودرويي هدايت و نگهداري وسائط نقليه سبک 24 ساعته و خدمات نگهداري وتوزيع س

 7. استعلام راهبري امور،تعمير و نگهداري ساختمان تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمان هاي مورد اشاره در پيوست / استعلام راهبري امور،تعمير و نگهداري ساختمان تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمان هاي مورد اشاره در پيوست

 8. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده f - نوبت دوم / مناقصه عمومي ,مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده f - نوبت دوم

 9. مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض، نصب انشعابات آب / مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض، نصب انشعابات آب

 10. مناقصه واگذاري امور نگهباني / مناقصه واگذاري امور نگهباني

 11. ارزيابي کيفي خدمات حجمي واحدهاي ستادي / آگهي ارزيابي کيفي ، ارزيابي کيفي خدمات حجمي واحدهاي ستادي

 12. استعلام تعميرات و ساب و لاک پارکت سالن ورزشي مجموعه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / استعلام تعميرات و ساب و لاک پارکت سالن ورزشي مجموعه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

 13. فراخوان مناقصه خدمات نگهباني بيمارستان نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات نگهباني بيمارستان نوبت دوم

 14. فراخوان مناقصه خدمات ناجي غريق استخر / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات ناجي غريق استخر

 15. استعلام استخدام نيرو جهت فعاليت منشي گري (7نفر)و کارشناس بيهوشي(1نفر) به مدت 4 ماه در دانشکده دندانپزشکي به صورت شرکتي / استعلام استخدام نيرو جهت فعاليت منشي گري (7نفر)و کارشناس بيهوشي(1نفر) به مدت 4 ماه در دانشکده دندانپزشکي به صورت شرکتي

 16. مناقصه تامين تعداد 6 نفر نيروي پليس انتظامي و راهور شاغل . / مناقصه ، مناقصه تامين تعداد 6 نفر نيروي پليس انتظامي و راهور شاغل .

 17. استعلام واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي تامين خودروهاي مورد نياز حدود دو ماه و نيم مطابق فايل پيوست / استعلام واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي تامين خودروهاي مورد نياز حدود دو ماه و نيم مطابق فايل پيوست

 18. مناقصه خدمات حفاظتي و مراقبتي - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات حفاظتي و مراقبتي - نوبت دوم

 19. مناقصه عمومي خدمات نگهباني بيمارستان طالقاني / مناقصه , مناقصه عمومي خدمات نگهباني بيمارستان طالقاني

 20. ماقصه واگذاري امور خدمات عمومي مرکز آموزشي / مناقصه, ماقصه واگذاري امور خدمات عمومي مرکز آموزشي

 21. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري- نوبت دوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري امور خدمات شهري- نوبت دوم

 22. مناقصه نگهباني، نگهداري و خدمات سرويس و تعميرات از تاسيسات و تجهيزات الکتريکال و مکانيکال -نوبت اول چاپ دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهباني، نگهداري و خدمات سرويس و تعميرات از تاسيسات و تجهيزات الکتريکال و مکانيکال -نوبت اول چاپ دوم

 23. فراخوان انجام عمليات مربوط به تامين خدمات سرويس / فراخوان انجام عمليات مربوط به تامين خدمات سرويس

 24. اصلاحيه مناقصه کاشت، داشت،ترميم و حفظ و نگهداري فضاي سبز زمين چمن / اصلاحيه مناقصه عمومي , مناقصه کاشت، داشت،ترميم و حفظ و نگهداري فضاي سبز زمين چمن

 25. مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از کليه تاسيسات و ابنيه / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از کليه تاسيسات و ابنيه

 26. مناقصه, خريد خدمات راننده سنگين / خريد خدمات راننده سنگين

 27. استعلام استعلام جهت انجام خدمات حفاظتي - مراقبتي بابت 14 شعبه و باجه بانک سپه در استان خراسان شمالي طبق ليست پيوستي / استعلام استعلام جهت انجام خدمات حفاظتي - مراقبتي بابت 14 شعبه و باجه بانک سپه در استان خراسان شمالي طبق ليست پيوستي

 28. استعلام تکثير وکپي از مدارک مورد نياز اداره کل آموزش وپرورش کردستان طبق مشخصات اسکن شده / استعلام تکثير وکپي از مدارک مورد نياز اداره کل آموزش وپرورش کردستان طبق مشخصات اسکن شده

 29. مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري تعمير ، نگهداري و راهبري تاسيسات / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري تعمير ، نگهداري و راهبري تاسيسات

 30. مناقصه, خدمات، پذيرايي و دبيرخانه دفتر مرکزي / خدمات، پذيرايي و دبيرخانه دفتر مرکزي

 31. مناقصه واگذاري امورات فضاي سبز / فراخوان مناقصه عمومي ، مناقصه واگذاري امورات فضاي سبز

 32. مناقصه درخت و درختچه / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه درخت و درختچه

 33. مناقصه اجراي عمليات خدمات شهري. - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجراي عمليات خدمات شهري. - نوبت دوم

 34. مناقصه, مناقصه خدمات حفاظتي و مراقبتي شهرستانهاي ستاد شرکت .صحنه .سنقر .سرپل ذهاب / مناقصه خدمات حفاظتي و مراقبتي شهرستانهاي ستاد شرکت .صحنه .سنقر .سرپل ذهاب

 35. مناقصه تامين نيروي کارشناس اداري / آگهي مناقصه عمومي,مناقصه تامين نيروي کارشناس اداري

 36. مناقصه, مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض ، نصب انشعابات آب و.آبفاي شهرستان خرم دره / مناقصه قرائت کنتور، پخش قبوض ، نصب انشعابات آب و.آبفاي شهرستان خرم دره

 37. مناقصه نيروي انساني / آگهي مناقصه, مناقصه نيروي انساني

 38. مناقصه و تجديد مناقصه خريد و نصب لوازم بازي کودک و . - نوبت دوم / مناقصه و تجديد مناقصه، مناقصه و تجديد مناقصه خريد و نصب لوازم بازي کودک و . - نوبت دوم

 39. مناقصه خدمات شهري و رفت و روب معابر / آگهي مناقصه , مناقصه خدمات شهري و رفت و روب معابر

 40. مناقصه راهبري ناوگان راهداري جهت نگهداري راههاي اصلي - نوبت دوم / فراخوان تجديد مناقصه عمومي , مناقصه راهبري ناوگان راهداري جهت نگهداري راههاي اصلي - نوبت دوم

 41. استعلام قرار داد حفاظت فيزيکي 8نفر در ماه با 1550 ساعت (طبق فايل پيوستي ) / استعلام قرار داد حفاظت فيزيکي 8نفر در ماه با 1550 ساعت (طبق فايل پيوستي )

 42. تجديد مناقصه ايجاد ، احداث ، توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري - مرحله سوم - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , تجديد مناقصه ايجاد ، احداث ، توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري - مرحله سوم - نوبت دوم

 43. استعلام واگذاري حفاظت فيزيکي بيمارستان ايت الله هاشمي شيروان طبق ليستهاي پيوستي کليه صفحات قرارداد ور ودرسامانه اسکن گردد / استعلام واگذاري حفاظت فيزيکي بيمارستان ايت الله هاشمي شيروان طبق ليستهاي پيوستي کليه صفحات قرارداد ور ودرسامانه اسکن گردد

 44. مناقصه عمومي راهبري و نگهداشت سکوي نيمه شناور - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه عمومي راهبري و نگهداشت سکوي نيمه شناور

 45. مناقصه خدمات حفاظتي و مراقبتي از ستاد شرکت / مناقصه ، مناقصه خدمات حفاظتي و مراقبتي از ستاد شرکت

 46. استعلام کارشناس اجرايي / استعلام کارشناس اجرايي

 47. استعلام نگهباني از بالگرد اورژانس 115 در بيمارستان سلمان فارسي به مدت 3 ماه و 15 روز با سه نفر پرسنل به صورت 12 ساعت کارکرد و 24 ساعت استراحت / استعلام نگهباني از بالگرد اورژانس 115 در بيمارستان سلمان فارسي به مدت 3 ماه و 15 روز با سه نفر پرسنل به صورت 12 ساعت کارکرد و 24 ساعت استراحت

 48. تجديد مناقصه عمليات فروش و شارژ شهروند کارت اتوبوس / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه عمليات فروش و شارژ شهروند کارت اتوبوس

 49. مناقصه نگهداري از اداره مرکزي و تاسيسات و مخازن آبفا و / مناقصه ، مناقصه نگهداري از اداره مرکزي و تاسيسات و مخازن آبفا و

 50. مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري / مناقصه، مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري

 51. تجديد مناقصه استفاده از بخش خصوصي در سرويس هاي صنعتي / آگهي تجديد مناقصه , تجديد مناقصه استفاده از بخش خصوصي در سرويس هاي صنعتي

 52. مناقصه تامين تعداد 200 نفر نيروي انساني / مناقصه ، مناقصه تامين تعداد 200 نفر نيروي انساني

 53. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه، مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز

 54. مناقصه, مناقصه واگذاري حجمي/زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي يزد / مناقصه واگذاري حجمي/زماني اداره امور سوختگيري هواپيمايي يزد

 55. مناقصه راهبري وسائط نقليه سبک و سنگين / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه راهبري وسائط نقليه سبک و سنگين

 56. تجديد مناقصه واگذاري امور خدماتي و اداري شهرداري / تجديد مناقصه, مناقصه واگذاري امور خدماتي و اداري شهرداري

 57. مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و اماکن آب شيرين کن - نوبت دوم / مناقصه مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و اماکن آب شيرين کن - نوبت دوم

 58. استعلام تامين نيروي نگهبان ,سامانه ستاد / استعلام تامين نيروي نگهبان ,سامانه ستاد

 59. مناقصه عمليات شستشو و لايروبي ، تعمير و تعويض، ويدئومتري. / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات شستشو و لايروبي ، تعمير و تعويض، ويدئومتري.

 60. استعلام ترميم و نگهداري سه ماهه فضاي سبز ايستگاه رشت / استعلام ترميم و نگهداري سه ماهه فضاي سبز ايستگاه رشت

 61. استعلام تامين نيروي نگهبان به شرح پيوست لازم به ذکر است فرمهاي مربوط جهت بررسي در سايت بارگزاري گردد / استعلام تامين نيروي نگهبان به شرح پيوست لازم به ذکر است فرمهاي مربوط جهت بررسي در سايت بارگزاري گردد

 62. مناقصه پروژه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات / مناقصه ، مناقصه پروژه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات

 63. استعلام واگذاري امور چاپ و تکثير / استعلام واگذاري امور چاپ و تکثير

 64. مناقصه واگذاري راهبري - سرويس و نگهداري سيستم هاي کلرزني / مناقصه ، مناقصه واگذاري راهبري - سرويس و نگهداري سيستم هاي کلرزني

 65. فراخوان مناقصه انجام خدمات پستي ، نقشه کشي و کنترل فرمهاي اداري - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه انجام خدمات پستي ، نقشه کشي و کنترل فرمهاي اداري - نوبت دوم

 66. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت دوم

 67. استعلام واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات / استعلام واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات

 68. مناقصه عمومي خدمات نگهباني بيمارستان قائم (عج) / مناقصه , مناقصه عمومي خدمات نگهباني بيمارستان قائم (عج)

 69. استعلام واگذاري خريد خدمات واحد لندري / استعلام, استعلام واگذاري خريد خدمات واحد لندري

 70. استعلام واگذاري خريد خدمات انتظامات و حفاظت فيزيکي / استعلام,استعلام واگذاري خريد خدمات انتظامات و حفاظت فيزيکي

 71. مناقصه قرائت کنتور و توزيع صورتحساب مشترکين گاز مناطق 3 و 12 - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه قرائت کنتور و توزيع صورتحساب مشترکين گاز مناطق 3 و 12- نوبت دوم

 72. استعلام ويراستاري / استعلام ويراستاري

 73. فراخوان مناقصه امور نگهباني بيمارستان نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه امور نگهباني بيمارستان نوبت دوم

 74. فراخوان مناقصه خدمات عمومي استخر / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات عمومي استخر

 75. مناقصه عمليات جمع آوري ، نگهداري و کنترل جمعيت سگهاي بلاصاحب / آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي،مناقصه عمليات جمع آوري ، نگهداري و کنترل جمعيت سگهاي بلاصاحب

 76. مناقصه نگهداري ، کنترل فضاي سبز و نظافت مجموعه سايت تجديد نوبت دوم / تجديد مناقصه , مناقصه نگهداري ، کنترل فضاي سبز و نظافت مجموعه سايت تجديد نوبت دوم

 77. مناقصه انجام عمليات حفظ و نگهداري و نگهباني. نوبت اول چاپ دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام عمليات حفظ و نگهداري و نگهباني. نوبت اول چاپ دوم

 78. مناقصه خريد خدمات حفاظت فيزيکي و نگهباني انتظامات بيمارستان / مناقصه, مناقصه خريد خدمات حفاظت فيزيکي و نگهباني انتظامات بيمارستان

 79. استعلام تامين 3نفر نيروي حفاظتي و نگهباني / استعلام تامين 3نفر نيروي حفاظتي و نگهباني

 80. استعلام راننده استيجاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد / استعلام راننده استيجاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد

 81. مناقصه انجام خدمات امور مشترکين روستاهاي تحت پوشش - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات امور مشترکين روستاهاي تحت پوشش - نوبت دوم

 82. مناقصه احداث و نگهداري فضاي سبز، نظافت و جاروکشي کل شهرک صنعتي - نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه احداث و نگهداري فضاي سبز، نظافت و جاروکشي کل شهرک صنعتي - نوبت دوم

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,نگهداري ,نوبت ,استعلام ,دوم ,نوبت دوم ,مناقصه عمومي ,و نگهداري ,فضاي سبز ,مناقصه مناقصه ,مناقصه عمومي مناقصه ,آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه انجام خدمات ,خدمات نگهباني بيمارستان

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
UUbs زندگی خصوصی من book1348 زنگ انشاء ایران جوان موزیک دل نوشته های دل سرگشته من مجله اینترنتی رز تکنولوژی دغدغه های یک مدد کار اجتماعی یک فنجان آرامش