لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.19 1. استعلام قرائت و توزيع صورتحساب مشترکين کيار ( شامل شهرهاي شلمزار، گهرو، ناغان و روستاهاي شهرستان کيار) / استعلام قرائت و توزيع صورتحساب مشترکين کيار ( شامل شهرهاي شلمزار، گهرو، ناغان و روستاهاي شهرستان کيار)

 2. استعلام تامين نيروي کار به تعداد يک نفر جهت کار در گاوداري مطابق شرايط عمومي و اختصاصي بارگذاري شده در سامانه ستاد / استعلام تامين نيروي کار به تعداد يک نفر جهت کار در گاوداري مطابق شرايط عمومي و اختصاصي بارگذاري شده در سامانه ستاد

 3. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات دانشکده هاي پرديس نازلوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه-2 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات دانشکده هاي پرديس نازلوي دانشگاه علوم پزشکي اروميه-2

 4. استعلام انجام امورات تايپ و تکثير معاونت غذا و دارو / استعلام انجام امورات تايپ و تکثير معاونت غذا و دارو

 5. مناقصه, م م/99/0190 مربوط به خدمات نگهداري فضاي سبز آپارتمانها ادارات و اماکن عمومي شهرک نفت / م م/99/0190 مربوط به خدمات نگهداري فضاي سبز آپارتمانها ادارات و اماکن عمومي شهرک نفت

 6. فراخوان مناقصه مناقصه عمومي سرويس، تعمير و نگهداري و راهبري آسانسور - نوبت دوم / فراخوان مناقصه مناقصه عمومي سرويس، تعمير و نگهداري و راهبري آسانسور - نوبت دوم

 7. مناقصه عمليات تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکال و مکانيکال- نوبت دوم / مناقصه عمليات تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکال و مکانيکال- نوبت دوم

 8. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده / استعلام ,استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده

 9. مناقصه امور خدماتي شهرداري -تجديد / تجديد مناقصه , مناقصه امور خدماتي شهرداري- تجديد

 10. استعلام قرارداد فضاي سبز (خدمات کاشت و نگهداري فضاي سبز بيمارستان شريعتي) / استعلام قرارداد فضاي سبز (خدمات کاشت و نگهداري فضاي سبز بيمارستان شريعتي)

 11. استعلام سرويس و نگهداري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ساختمانهاي بانک سپه منطقه خراسان شمالي / استعلام سرويس و نگهداري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي ساختمانهاي بانک سپه منطقه خراسان شمالي

 12. استعلام استعلام بهاء نگهداري فضاي سبز بيمارستان ،پيوست ملاحظه و پر شود تاريخ بازگشايي پاکت 99/11/29 ساعت 9صبح / استعلام استعلام بهاء نگهداري فضاي سبز بيمارستان ،پيوست ملاحظه و پر شود تاريخ بازگشايي پاکت 99/11/29 ساعت 9صبح

 13. استعلام طبق درخواست واحد پشتيباني / استعلام طبق درخواست واحد پشتيباني

 14. استعلام خريد خدمات نگهداري فضاهاي جديدالاحداث پايانه مرزي باجگيران بصورت حجمي(مطابق فايل پيوست) (ارائه گواهينامه HSEاامي مي باشد) / استعلام خريد خدمات نگهداري فضاهاي جديدالاحداث پايانه مرزي باجگيران بصورت حجمي(مطابق فايل پيوست) (ارائه گواهينامه HSEاامي مي باشد)

 15. مناقصه انجام کليه خدمات راهبري، بهره برداري.نوبت دوم / مناقصه انجام کليه خدمات راهبري، بهره برداري.نوبت دوم

 16. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز براساس اسناد مناقصه / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز براساس اسناد مناقصه

 17. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده فردوسي / استعلام , استعلام کاشت و نگهداري المانهاي گل محدوده فردوسي

 18. فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني

 19. مناقصه تامين نيروي برقکار / مناقصه تامين نيروي برقکار

 20. مناقصه رفت و روب شهري و جمع آوري و انتقال زباله تر - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه رفت و روب شهري و جمع آوري و انتقال زباله تر - نوبت دوم

 21. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي حجمي زماني انبار نفت منطقه کرمانشاه / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي حجمي زماني انبار نفت منطقه کرمانشاه

 22. استعلام مراقبت، نگهداري در پارک جنگلي مخملکوه شهرستان خرم آباد، 475 هکتار- سال 99 براساس استعلام بها و پيشنهاد قيمت پيوست. / استعلام مراقبت، نگهداري در پارک جنگلي مخملکوه شهرستان خرم آباد، 475 هکتار- سال 99 براساس استعلام بها و پيشنهاد قيمت پيوست.

 23. استعلام واگذاري چاپ و تکثيراوراق اداري ،بايگاني ،جلدسازي و فنرزني اسنادبرابر ليست پيوست / استعلام واگذاري چاپ و تکثيراوراق اداري ،بايگاني ،جلدسازي و فنرزني اسنادبرابر ليست پيوست

 24. مناقصه واگذاري و نگهداري بخشي از فضاي سبز سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري و نگهداري بخشي از فضاي سبز سطح شهر- نوبت دوم

 25. استعلام عمليات مراقبت و نگهداري و قرق و ترميم سيم خاردار ذخيره گاه شيشم دره ديوني به مبلغ-/150000000 ريال / استعلام عمليات مراقبت و نگهداري و قرق و ترميم سيم خاردار ذخيره گاه شيشم دره ديوني به مبلغ-/150000000 ريال

 26. استعلام ايجاد آرشيو الکترونيکي اسناد بايگاني / استعلام ايجاد آرشيو الکترونيکي اسناد بايگاني

 27. استعلام حفاظت و آماده سازي و مرمت پايگاه هاي خليج فارس و درياي عمان از محل اعتبارات مليث و به صورت نقدي پيمانکار موظف به تکميل و مهر و امضا مستندات مي باشد / استعلام حفاظت و آماده سازي و مرمت پايگاه هاي خليج فارس و درياي عمان از محل اعتبارات مليث و به صورت نقدي پيمانکار موظف به تکميل و مهر و امضا مستندات مي باشد

 28. استعلام قرارداد انجام کپي و تکثير در معاونت غذا و دارو / استعلام قرارداد انجام کپي و تکثير در معاونت غذا و دارو

 29. ارزيابي کيفي مناقصه انتخاب پيمانکار قرارداد خدمات دفتري شرکت / ارزيابي کيفي, ارزيابي کيفي مناقصه انتخاب پيمانکار قرارداد خدمات دفتري شرکت

 30. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد سيستم آرشيو الکترونيکي پرونده هاي ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري استان / مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد سيستم آرشيو الکترونيکي پرونده هاي ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري استان

 31. استعلام استعلام بهاء : تعمييرونگهداري اموررختشويخانه بيمارستان ،پيوست ملاحظه و پر شود تاريخ بازگشايي پاکت 99/11/29 ساعت 9صبح / استعلام استعلام بهاء : تعمييرونگهداري اموررختشويخانه بيمارستان ،پيوست ملاحظه و پر شود تاريخ بازگشايي پاکت 99/11/29 ساعت 9صبح

 32. فراخوان ارزيابي کيفي عمليات برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري . تجديد / فراخوان ارزيابي کيفي عمليات برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري . تجديد

 33. تجديد مناقصه اداره امور ، بهره برداري ، تعمير و نگهداشتيک باب جايگاه عرضه گاز طبيعي - نوبت دوم / تجديد مناقصه،تجديد مناقصه اداره امور ، بهره برداري ، تعمير و نگهداشتيک باب جايگاه عرضه گاز طبيعي - نوبت دوم

 34. استعلام کپي و زيرامکس / استعلام کپي و زيرامکس

 35. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان مبارکه طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان مبارکه طبق شرح خدمات پيوست

 36. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان آذرشهر,سامانه تدارکات الکترونيکي دولت / فراخوان ارزيابي کيفي امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان آذرشهر ,سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

 37. مناقصه پاسخگويي اطلاعات 1 / مناقصه, مناقصه پاسخگويي اطلاعات 1

 38. استعلام کيسه گيري،توزين،سردوزي،رديف چيني وصفافي درداخل انبار يا کاميون به مقدار 3000 تن درانبارهاي تحت پوشش وانبار کارگزارن درشهرستانهاي استان کرمان / استعلام کيسه گيري،توزين،سردوزي،رديف چيني وصفافي درداخل انبار يا کاميون به مقدار 3000 تن درانبارهاي تحت پوشش وانبار کارگزارن درشهرستانهاي استان کرمان

 39. تجديد فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري عمليات امور جاري سوختگيري هواپيمايي / تجديد فراخوانف تجديد فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري عمليات امور جاري سوختگيري هواپيمايي

 40. مناقصه حجمي زماني انبار نفت / مناقصه حجمي زماني انبار نفت

 41. مناقصه جمع آوري، حمل و دفن زباله هاي شهري مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه جمع آوري، حمل و دفن زباله هاي شهري مرحله دوم نوبت دوم

 42. مناقصه اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر - نوبت دوم

 43. فراخوان مناقصه امور خدماتي و پشتيباني اداره گاز / فراخوان مناقصه امور خدماتي و پشتيباني اداره گاز

 44. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد

 45. مناقصه واگذاري امور خدماتي شهري و اجرائيات / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدماتي شهري و اجرائيات

 46. استعلام پروژه اجرا و نگهداري فلاورباکسهاي گاردريلي / استعلام پروژه اجرا و نگهداري فلاورباکسهاي گاردريلي

 47. مناقصه انجام خدمات موريانه زدايي منازل سازماني . نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات موريانه زدايي منازل سازماني . نوبت دوم

 48. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده

 49. مناقصه خدمات تنظيفات روزمره منازل / فراخوان مناقصه عمومي,مناقصه خدمات تنظيفات روزمره منازل

 50. تجديد مناقصه امورات مربوط به اجرائيات / آگهي مناقصه عمومي , تجديد مناقصه امورات مربوط به اجرائيات

 51. استعلام تعميرونگهداري تاسيسات ساختمان مديريت شعب و شعب بانک استان بمدت 1سال تلفن09370272870اعلام قيمت پس از بازديد / استعلام تعميرونگهداري تاسيسات ساختمان مديريت شعب و شعب بانک استان بمدت 1سال تلفن09370272870اعلام قيمت پس از بازديد

 52. استعلام 1000 جلد کتاب علي اسوه مهر در مدح حضرت علي (ع) شامل جمع آوري مطالب ، طراحي ، تايپ و صفحه آرايي شامل 146 صفحه به همراه 4 صفحه پرسناسنامه و پاسخنامه / استعلام 1000 جلد کتاب علي اسوه مهر در مدح حضرت علي (ع) شامل جمع آوري مطالب ، طراحي ، تايپ و صفحه آرايي شامل 146 صفحه به همراه 4 صفحه پرسناسنامه و پاسخنامه

 53. استعلام استعلام بهاء عمليات راهداري طبق شرايط پيوست اقدام گردد / استعلام استعلام بهاء عمليات راهداري طبق شرايط پيوست اقدام گردد

 54. مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني / مناقصه عمومي, مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني

 55. استعلام واگذاري مديريتي نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان اشويه / استعلام واگذاري مديريتي نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان اشويه

 56. مناقصه پروژه اصلاح هندسي معابر ميادين و دوربرگردان هاي / مناقصه پروژه اصلاح هندسي معابر ميادين و دوربرگردان هاي

 57. مناقصه, امور نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات صندوق استان لرستان / امور نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات صندوق استان لرستان

 58. مناقصه انجام امور خدمات عمومي دانشگاه / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه انجام امور خدمات عمومي دانشگاه

 59. استعلام انجام امور نگهباني ساختمان مطابق شرح فعاليت و خدمات پيوست / استعلام انجام امور نگهباني ساختمان مطابق شرح فعاليت و خدمات پيوست

 60. مناقصه سرويس ونگهداري و راهبري آسانسورهاي نفربر ساختمانهاي / مناقصه سرويس ونگهداري و راهبري آسانسورهاي نفربر ساختمانهاي

 61. مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت - نوبت دوم

 62. استعلام طرح کيان / استعلام طرح کيان

 63. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان رشتخوار / مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان رشتخوار

 64. مناقصه واگذاري خدمات سرويس و نگهداري شبکه و تامين خودرو و لوازم ايمني. / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري خدمات سرويس و نگهداري شبکه و تامين خودرو و لوازم ايمني.

 65. استعلام واگذاري امور اپراتوري مرکز تلفن بيمارستان خليلي طبق شرايط عمومي و اختصاصي پيوست / استعلام واگذاري امور اپراتوري مرکز تلفن بيمارستان خليلي طبق شرايط عمومي و اختصاصي پيوست

 66. مناقصه خدمات تخليه، صفافي و بارگيري برنج، شکر و ساير کالاهاي اساسي - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خدمات تخليه، صفافي و بارگيري برنج، شکر و ساير کالاهاي اساسي

 67. مناقصه ايجاد سيستم آرشيو الکترونيکي پرونده هاي ثبت شرکتها / مناقصه ايجاد سيستم آرشيو الکترونيکي پرونده هاي ثبت شرکتها

 68. استعلام مراقبت، نگهداري و آبياري در منطقه سراب جهانگير شهرستان پلدختر سال 99 (200 هکتار) بر اساس استعلام بها و پيشنهاد قيمت پيوست / استعلام مراقبت، نگهداري و آبياري در منطقه سراب جهانگير شهرستان پلدختر سال 99 (200 هکتار) بر اساس استعلام بها و پيشنهاد قيمت پيوست

 69. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي برون سپاري امور خدماتي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي برون سپاري امور خدماتي

 70. استعلام عمليات لوله گذاري جهت فضاي سبز ودفع آبهاي سطحي وتصفيه آن به همراه خريد تاسيسات مربوطه در پايانه مرزي پرويز خان در استان کرمانشاه / استعلام عمليات لوله گذاري جهت فضاي سبز ودفع آبهاي سطحي وتصفيه آن به همراه خريد تاسيسات مربوطه در پايانه مرزي پرويز خان در استان کرمانشاه

 71. مناقصه, مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي به مدت يکسال - طرح / مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي به مدت يکسال - طرح

 72. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي بخشي از خدمات عمومي بيمارستان بقيه اله الاعظم(عج) ديلم / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي بخشي از خدمات عمومي بيمارستان بقيه اله الاعظم(عج) ديلم

 73. شناسايي پيمانکار ابنيه و ساختمان - ساخت قطعات پيش ساخته بتني / شناسايي پيمانکار ابنيه و ساختمان - ساخت قطعات پيش ساخته بتني

 74. مناقصه آماده سازي احداث و توسعه و نگهداري فضاي سبز محوطه دانشگاه / مناقصه، مناقصه آماده سازي احداث و توسعه و نگهداري فضاي سبز محوطه دانشگاه

 75. شناسايي پيمانکار ساخت، نوسازي و تعمير سازه کشتي. / شناسايي پيمانکار، شناسايي پيمانکار ساخت، نوسازي و تعمير سازه کشتي.

 76. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشي و درماني آيت ا. طالقاني اروميه (نوبت دوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات نگهداري و راهبري تأسيسات مرکز آموزشي و درماني آيت ا. طالقاني اروميه (نوبت دوم)

 77. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي / زماني اداره امور عمليات انبارنفت ناحيه قوچان / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي / زماني اداره امور عمليات انبارنفت ناحيه قوچان

 78. مناقصه خدمات پشتيباني امور آب / مناقصه ،مناقصه خدمات پشتيباني امور آب

 79. مناقصه واگذاري عمليات آبياري ، حفظ و نگهداري، گسترش و مراقبت از فضاي سبز مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه واگذاري عمليات آبياري ، حفظ و نگهداري، گسترش و مراقبت از فضاي سبز مرحله دوم نوبت دوم

 80. تجديد مناقصه انجام عمليات نگهداري امور تاسيسات منطقه / تجديد فراخوان مناقصه, تجديد مناقصه انجام عمليات نگهداري امور تاسيسات منطقه

 81. استعلام دستمزد اجراي سفاکاري گار شهداي روستاي ميريک بر مبناي شرح خدمات پيوستي / استعلام دستمزد اجراي سفاکاري گار شهداي روستاي ميريک بر مبناي شرح خدمات پيوستي

 82. مناقصه توسعه و نگهداري فضاي سبز منطقه / مناقصه توسعه و نگهداري فضاي سبز منطقه

 83. مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني - نوبت دوم

 84. استعلام استعلام انجام خدمات بازرسي سازمان حمل و نقل شهرداري بافق / استعلام استعلام انجام خدمات بازرسي سازمان حمل و نقل شهرداري بافق

 85. استعلام محاسبه صدور، توزيع و وصول فيش عوارض کسب و پيشه و پسماند / استعلام, استعلام محاسبه صدور، توزيع و وصول فيش عوارض کسب و پيشه و پسماند

 86. مناقصه خدمات نگهداري فضاي سبز آپارتمان ها، ادارات واماکن عمومي - نوبت دوم / مناقصه خدمات نگهداري فضاي سبز آپارتمان ها، ادارات واماکن عمومي - نوبت دوم

 87. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي بخشي از خدمات عمومي بيمارستان شهيد گنجي برازجان / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي بخشي از خدمات عمومي بيمارستان شهيد گنجي برازجان

 88. استعلام خريد خدمات نگهداري فضاهاي جديدالاحداث پايانه مرزي دوغارون بصورت حجمي(مطابق فايل پيوست) (ارائه گواهينامه HSEضروري مي باشد) / استعلام خريد خدمات نگهداري فضاهاي جديدالاحداث پايانه مرزي دوغارون بصورت حجمي(مطابق فايل پيوست) (ارائه گواهينامه HSEضروري مي باشد)

 89. مناقصه, واگذاري امور مربوط به نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات صندوق به شرکتهاي داراي صلاحيت / واگذاري امور مربوط به نظارت بر طرح ها و وصول مطالبات صندوق به شرکتهاي داراي صلاحيت

 90. مناقصه عمومي برون سپاري امور خدماتي / مناقصه عمومي, مناقصه عمومي برون سپاري امور خدماتي

 91. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي آماده¬سازي احداث، توسعه و نگهداري فضاي سبز محوطه‌ي دانشگاه محقّق اردبيلي / مناقصه عمومي يک مرحله اي آماده¬سازي احداث، توسعه و نگهداري فضاي سبز محوطه‌ي دانشگاه محقّق اردبيلي

 92. استعلام تصوير برداري و بارگزاري / استعلام تصوير برداري و بارگزاري

 93. استعلام پشتيباني و نگهداري سالن کنفرانس وزارتخانه - تاريخ 1/12/99 لغايت 1/12/400 طبق فايل پيوست - 09125211591 اقاي رضا جو جهت هماهنگي و بازديد از سالن / استعلام پشتيباني و نگهداري سالن کنفرانس وزارتخانه - تاريخ 1/12/99 لغايت 1/12/400 طبق فايل پيوست - 09125211591 اقاي رضا جو جهت هماهنگي و بازديد از سالن

 94. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي بخشي از خدمات عمومي بيمارستان امام حسين(ع)اهرم / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي بخشي از خدمات عمومي بيمارستان امام حسين(ع)اهرم

 95. اصلاحيه مناقصه تامين نيروي برقکار / اصلاحيه مناقصه تامين نيروي برقکار

 96. استعلام خريد، اجرا و نگهداري فضاي سبز در پروژه بوستان مادر و کودک / استعلام ، استعلام خريد، اجرا و نگهداري فضاي سبز در پروژه بوستان مادر و کودک

 97. استعلام انجام ماموريت،جابجائي وسايل وتجهيزات وانجام اموردهگردشي مرکز جامع سلامت هشجين / استعلام انجام ماموريت،جابجائي وسايل وتجهيزات وانجام اموردهگردشي مرکز جامع سلامت هشجين

 98. استعلام واگذاري امور مربوط به خدمات آبدارخانه ها و نظافت ساختمان و مطابق شرخ خدمات پيوست / استعلام واگذاري امور مربوط به خدمات آبدارخانه ها و نظافت ساختمان و مطابق شرخ خدمات پيوست

 99. استعلام دستمزد اجراي سفاکاري گار شهداي روستاي کوشک بر مبناي شرح خدمات پيوستي / استعلام دستمزد اجراي سفاکاري گار شهداي روستاي کوشک بر مبناي شرح خدمات پيوستي

 100. استعلام شرح در فايل پيوست / استعلام شرح در فايل پيوست

 101. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان گلپايگان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان گلپايگان طبق شرح خدمات پيوست

 102. مناقصه حفظ ، نگهداري و توسعه فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه حفظ ، نگهداري و توسعه فضاي سبز - نوبت دوم

 103. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي گل / استعلام کاشت ونگهداري المانهاي گل

 104. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي بخشي از خدمات عمومي بيمارستان اميرالمومنين گناوه / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي بخشي از خدمات عمومي بيمارستان اميرالمومنين گناوه

 105. استعلام ايران کد غيرواعي است-درخواست به پيوست ميباشد / استعلام ايران کد غيرواعي است-درخواست به پيوست ميباشد

 106. استعلام استعلام خدمات نگهداري فضاي سبز بيمارستان با تامين 1 نفر تيروي انساني ماهر برابر با شرايط و قراداد پيوست / استعلام استعلام خدمات نگهداري فضاي سبز بيمارستان با تامين 1 نفر تيروي انساني ماهر برابر با شرايط و قراداد پيوست

 107. استعلام تامين نيرو و واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات مجتمع دي کلينيک تدبير / استعلام، استعلام تامين نيرو و واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات مجتمع دي کلينيک تدبير

 108. استعلام واگذاري خدمات امور نظافت براي مدت 1 ماه , سايت ستاد / استعلام واگذاري خدمات امور نظافت براي مدت 1 ماه , سايت ستاد

 109. مناقصه, تأمين نيروي انساني و خدماتي مورد نياز / تأمين نيروي انساني و خدماتي مورد نياز

 110. مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزيع قبوض آب بهاء - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزيع قبوض آب بهاء - نوبت دوم

 111. مناقصه عمليات برداشت و حمل محصولات کشاورزي / آگهي مناقصه , مناقصه عمليات برداشت و حمل محصولات کشاورزي

 112. مناقصه, حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت به متراژ تقريبي 55000 متر مربع واقع در مشکين دشت کرج و تهرا / حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت به متراژ تقريبي 55000 متر مربع واقع در مشکين دشت کرج و تهرا

 113. استعلام نگهداشت تاسيسات / استعلام نگهداشت تاسيسات

 114. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان فريمان / مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان فريمان

 115. مناقصه عمومي انجام امور خدماتي و پشتيباني طرح هاي تحقيقاتي و آموزشي / مناقصه عمومي انجام امور خدماتي و پشتيباني طرح هاي تحقيقاتي و آموزشي

 116. مناقصه تامين غذا و خدمات اردوگاهي نوبت دوم / مناقصه تامين غذا و خدمات اردوگاهي نوبت دوم

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,عمومي ,نگهداري ,امور ,مناقصه عمومي ,و نگهداري ,فضاي سبز ,يک مرحله ,مرحله اي ,مناقصه، مناقصه عمومي ,امور خدمات عمومي ,خدمات عمومي بيمارستان ,مناقصه عمومي مناقصه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله آموزش قرآن کریم خرید تحقیق و مقاله و پاورپوینت مجله آکادمیک مطلب مفید انیمیشن های گوناگون برای زیبا سازی وبلاگ و سایت مکتب الصادق علیه السلام مرکز مشاوره آویژه مطالب اینترنتی همدان 081 سلامت کودکان