لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.20 1. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي / استعلام کاشت و نگهداري المانهاي

 2. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري تعمير و نگهداشت تاسيسات واحدهاي تابعه دانشگاه / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري تعمير و نگهداشت تاسيسات واحدهاي تابعه دانشگاه

 3. استعلام محله رحمانيه / استعلام محله رحمانيه

 4. مناقصه انجام خدمات تهيه، طبخ، بسته بندي، توزيع و سرو غذا و اداره رستوران / مناقصه، مناقصه انجام خدمات تهيه، طبخ، بسته بندي، توزيع و سرو غذا و اداره رستوران

 5. مناقصه خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز در مناطق عملياتي / مناقصه،مناقصه خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز در مناطق عملياتي

 6. مناقصه انجام خدمات حفظ، حراست و نگهداري فضاي سبز و خدمات عمومي کارخانه / مناقصه عمومي، مناقصه انجام خدمات حفظ، حراست و نگهداري فضاي سبز و خدمات عمومي کارخانه

 7. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي / استعلام کاشت و نگهداري المانهاي

 8. استعلام اجراي عمليات مديريت پخش آب همراه باکاشت قلمه درمحدوده1000هکتاري حاشيه تالاب و جنگل افضل آباد شهرستان هامون طبق دستورالعمل فني پيوست / استعلام اجراي عمليات مديريت پخش آب همراه باکاشت قلمه درمحدوده1000هکتاري حاشيه تالاب و جنگل افضل آباد شهرستان هامون طبق دستورالعمل فني پيوست

 9. استعلام کشت شمشاد وترون طبق شرايط فني پيوست / استعلام کشت شمشاد وترون طبق شرايط فني پيوست

 10. استعلام پروژه مراقبت و آبياري جنگلکاري بوشکان در سطح 120 هکتار (12000 اصله نهال و 8 دور آبياري) / استعلام پروژه مراقبت و آبياري جنگلکاري بوشکان در سطح 120 هکتار (12000 اصله نهال و 8 دور آبياري)

 11. مناقصه و تجديد مناقصه وصول مطالبات امور آبفا .نوبت دوم / مناقصه و تجديد مناقصه، مناقصه و تجديد مناقصه وصول مطالبات امور آبفا .نوبت دوم

 12. مناقصه, قرارداد نظارت و پيگيري وصول مطالبات و بازاريابي دستگاه پايانه فروش / قرارداد نظارت و پيگيري وصول مطالبات و بازاريابي دستگاه پايانه فروش

 13. تجديد مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب) / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب)

 14. مناقصه پاسخگويي اطلاعات 2020 در سطح استان / مناقصه, مناقصه پاسخگويي اطلاعات 2020 در سطح استان

 15. مناقصه خدمات پشتيباني امور آب- نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه خدمات پشتيباني امور آب- نوبت دوم

 16. مناقصه انجام امور خدماتي، پشتيباني نيروي انساني / مناقصه عمومي, مناقصه انجام امور خدماتي، پشتيباني نيروي انساني

 17. آگهي تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي کيفي, واگذاري اداره امورانبار نفت ا / آگهي تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي با ارزيابي کيفي, واگذاري اداره امورانبار نفت ا

 18. مناقصه انجام نظافت صنعتي کارخانه نورد / مناقصه، مناقصه انجام نظافت صنعتي کارخانه نورد

 19. مناقصه توسعه و کاشت فضاي سبز / مناقصه توسعه و کاشت فضاي سبز

 20. مناقصه بارگيري محصولات به صورت کيسه و فله، نگهداري، تعمير و بهره برداري از بارگيرخانه . / مناقصه , مناقصه بارگيري محصولات به صورت کيسه و فله، نگهداري، تعمير و بهره برداري از بارگيرخانه .

 21. مناقصه واگذاري خدمات سرويس و نگهداري شبکه و تامين خودرو و لوازم ايمني. نوبت دوم / مناقصه واگذاري خدمات سرويس و نگهداري شبکه و تامين خودرو و لوازم ايمني. نوبت دوم

 22. تجديد فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت / تجديد فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه، تجديد فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت

 23. مناقصه, مناقصه واگذاري خدمات اداري و پشتيباني به مدت يکسال - طرح / مناقصه واگذاري خدمات اداري و پشتيباني به مدت يکسال - طرح

 24. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت سراب / فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت سراب

 25. استعلام انجام خدمات توليد محتوا، بروز رساني، راهبري پايگاه خبري و جايگاه الکترونيک شرکت مطابق مشخصات پيوست / استعلام انجام خدمات توليد محتوا، بروز رساني، راهبري پايگاه خبري و جايگاه الکترونيک شرکت مطابق مشخصات پيوست

 26. مناقصه خريد لوله پلي اتيلن تک جداره 200 . / مناقصه، مناقصه خريد لوله پلي اتيلن تک جداره 200 .

 27. مناقصه, آگهي مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه / آگهي مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه

 28. آگهي ارزيابي خريد خدمات مشاوره / آگهي ارزيابي خريد خدمات مشاوره

 29. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات نگهداري فضاي سبز سطح منطقه سه شهرداري کرمانشاه / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات نگهداري فضاي سبز سطح منطقه سه شهرداري کرمانشاه

 30. فراخوان خدمات مشاوره انجام کليه امور خدماتي ونظافتي، تاسيساتي، نقليه و چاپ / فراخوان, فراخوان خدمات مشاوره انجام کليه امور خدماتي ونظافتي، تاسيساتي، نقليه و چاپ

 31. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام کليه امور خدماتي و نظافتي ، تاسيساتي ، نقليه و چاپ شهر جديد تيس / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام کليه امور خدماتي و نظافتي ، تاسيساتي ، نقليه و چاپ شهر جديد تيس

 32. فراخوان مناقصه انجام خدمات حفاظت فيزيکي / فراخوان مناقصه انجام خدمات حفاظت فيزيکي

 33. مناقصه عمومي برون سپاري کارهاي حجمي خدمات امور دفتري و رايانه . / فراخوان مناقصه, مناقصه عمومي برون سپاري کارهاي حجمي خدمات امور دفتري و رايانه .

 34. مناقصه نگهداري، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازي فضاي سبز - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه نگهداري، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازي فضاي سبز- نوبت دوم

 35. مناقصه راهبري خدمات پشتيباني اداري و عمومي - نوبت دوم / مناقصه راهبري خدمات پشتيباني اداري و عمومي - نوبت دوم

 36. استعلام بازپيرايي و نورپردازي فضاي سبز ميدان / استعلام , استعلام بازپيرايي و نورپردازي فضاي سبز ميدان

 37. استعلام پروژه مراقبت و آبياري جنگلکاري بوشکان در سطح 36 هکتار (3600 اصله نهال و 8 دور آبياري) / استعلام پروژه مراقبت و آبياري جنگلکاري بوشکان در سطح 36 هکتار (3600 اصله نهال و 8 دور آبياري)

 38. مناقصه برون سپاري کارهاي حجمي خدمات مشترکين / مناقصه برون سپاري کارهاي حجمي خدمات مشترکين

 39. مناقصه انجام خدمات کارشناسي و دفتري شرکت / مناقصه انجام خدمات کارشناسي و دفتري شرکت

 40. مناقصه تامين تعداد 6 نفر نيروي پليس انتظامي و راهور / مناقصه تامين تعداد 6 نفر نيروي پليس انتظامي و راهور

 41. استعلام ثبت داده هاي مربوط به سرطان / استعلام ثبت داده هاي مربوط به سرطان

 42. استعلام شرکت کننده درحوزه شهرستان ملايروداراي کد معاملاتي باشد / استعلام شرکت کننده درحوزه شهرستان ملايروداراي کد معاملاتي باشد

 43. استعلام واگذاري امورتاسيسات بيمارستان حکيم بهاباد / استعلام واگذاري امورتاسيسات بيمارستان حکيم بهاباد

 44. مناقصه خريد، تهيه و حمل مصالح جهت اجراي عمليات عمراني خدمات شهري / مناقصه ، مناقصه خريد، تهيه و حمل مصالح جهت اجراي عمليات عمراني خدمات شهري

 45. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي : ارائه خدمات کارشناسي و دفتري در شرکت براي يک سال (01/01/1400 لغايت 29/12/1400) / مناقصه عمومي يک مرحله اي : ارائه خدمات کارشناسي و دفتري در شرکت براي يک سال (01/01/1400 لغايت 29/12/1400)

 46. تجديد مناقصه احداث فضاي سبز حاشيه کال بوستان / تجديد مناقصه احداث فضاي سبز حاشيه کال بوستان

 47. مناقصه حراست و نگهباني اماکن تجديد / مناقصه حراست و نگهباني اماکن تجديد

 48. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهباني اماکن زيرمجموعه شهرداري اراک به صورت حجمي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهباني اماکن زيرمجموعه شهرداري اراک به صورت حجمي

 49. مناقصه, انجام خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکين.در سطح شهرستان زرين شهر / انجام خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکين.در سطح شهرستان زرين شهر

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات اداري و خدمات عممي امور انتقال استان اردبيل / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات اداري و خدمات عممي امور انتقال استان اردبيل

 51. استعلام فايل پيوست مد نظر مي باشد / استعلام فايل پيوست مد نظر مي باشد

 52. مناقصه تکميل فضاي سبز و تاسيسات . / مناقصه تکميل فضاي سبز و تاسيسات .

 53. مناقصه طرح قرارداد تامين نيروي انساني خدمات پيمانکاري / آگهي مناقصه ، مناقصه طرح قرارداد تامين نيروي انساني خدمات پيمانکاري

 54. مناقصه عمومي خدمات فضاي سبز ادارات و اماکن عمومي - نوبت دوم / مناقصه عمومي خدمات فضاي سبز ادارات و اماکن عمومي - نوبت دوم

 55. استعلام عمليات لايروبي و لجن برداري ايگوهاي روباز تجديد / استعلام عمليات لايروبي و لجن برداري ايگوهاي روباز تجديد

 56. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني معاونت بهداشت آبادان1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني معاونت بهداشت آبادان1400

 57. مناقصه, برونسپاري راهبري ، بهره برداري ، نگهداشت ، توسعه و .شبکه هاي آب روستايي شهرستان ملاير3-99/209 / برونسپاري راهبري ، بهره برداري ، نگهداشت ، توسعه و .شبکه هاي آب روستايي شهرستان ملاير3-99/209

 58. استعلام آرشيو الکترونيکي پرونده هاي ثبتي اداره ثبت اسناد و املاک بشرويه برابر دستورالعمل پيوستي / استعلام آرشيو الکترونيکي پرونده هاي ثبتي اداره ثبت اسناد و املاک بشرويه برابر دستورالعمل پيوستي

 59. مناقصه عمومي برون سپاري امور خدماتي - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه عمومي برون سپاري امور خدماتي

 60. مناقصه, •    تأمين غذا و خدمات اردوگاهي مورد نياز کارکنان سه دستگاه حفاري در دريا شهيد مدرس، مورب و شهيد رجاي / •    تأمين غذا و خدمات اردوگاهي مورد نياز کارکنان سه دستگاه حفاري در دريا شهيد مدرس، مورب و شهيد رجاي

 61. مناقصه عمليات بارگيري سيمان فله و کيسه اي بارگيرخانه / آگهي مناقصه, مناقصه عمليات بارگيري سيمان فله و کيسه اي بارگيرخانه

 62. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري اداره امور ايستگاهي کنترل باک مرز مهران / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري اداره امور ايستگاهي کنترل باک مرز مهران

 63. استعلام نگهداري و بهره برداري از تاسيسات ، منابع تامين ، مخازن و کلرزني ، اتفاقات و علي آباد و فاضل آباد به مدت 1 ماه / استعلام نگهداري و بهره برداري از تاسيسات ، منابع تامين ، مخازن و کلرزني ، اتفاقات و علي آباد و فاضل آباد به مدت 1 ماه

 64. استعلام بازپيرايي تاسيسات الکتريکي سطح منطقه / استعلام،استعلام بازپيرايي تاسيسات الکتريکي سطح منطقه

 65. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات نگهداري فضاي سبز سطح منطقه دو شهرداري کرمانشاه / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري عمليات نگهداري فضاي سبز سطح منطقه دو شهرداري کرمانشاه

 66. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه ارائه خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات ساختمان اداري و خدمات عمومي امور انتقال استان آ. غ / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه ارائه خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات ساختمان اداري و خدمات عمومي امور انتقال استان آ. غ

 67. تجديد مناقصه انجام عمليات نگهداري امور تاسيسات منطقه / تجديد فراخوان مناقصه, تجديد مناقصه انجام عمليات نگهداري امور تاسيسات منطقه

 68. مناقصه انتخاب پيمانکار جرثقيل 40 تني متحرک . / آگهي مناقصه , مناقصه انتخاب پيمانکار جرثقيل 40 تني متحرک .

 69. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز

 70. استعلام تامين نيروي آموزشي هنرستان هنرهاي زيباي دختران قزوين / استعلام تامين نيروي آموزشي هنرستان هنرهاي زيباي دختران قزوين

 71. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور شستشو و اتو البسه بيماران و پرسنل بيمارستان بعثت / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور شستشو و اتو البسه بيماران و پرسنل بيمارستان بعثت

 72. مناقصه واگذاري امور شستشو و اتو البسه بيماران و پرسنل تجديد 2 / مناقصه واگذاري امور شستشو و اتو البسه بيماران و پرسنل تجديد 2

 73. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز در مناطق عملياتي 99/612 / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز در مناطق عملياتي 99/612

 74. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمير و نگهداري در ساختمانهاي اداري و مسي - نوبت دوم / فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمير و نگهداري در ساختمانهاي اداري و مسي - نوبت دوم

 75. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات راهبري و نگهداري شبکه و تصفيه خانه فاضلاب شهرهاي کردکوي،بندرگزو بندرترکمن / مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات راهبري و نگهداري شبکه و تصفيه خانه فاضلاب شهرهاي کردکوي،بندرگزو بندرترکمن

 76. تجديد مناقصه انجام خدمات اداري پشتيباني و خدماتي - نوبت دوم / تجديد مناقصه انجام خدمات اداري پشتيباني و خدماتي - نوبت دوم

 77. مناقصه, تأمين 50 نفر نيروي انساني جهت آماده سازي سينه کارهاي پيشروي و استخراج، نظافت صنعتي تونلها، سرويس و ن / تأمين 50 نفر نيروي انساني جهت آماده سازي سينه کارهاي پيشروي و استخراج، نظافت صنعتي تونلها، سرويس و ن

 78. استعلام نياز به خدمات ورزشي از قبيل شنا ، تنيس ، واليبال ، فوتسال ، محل باشگاه ورزشي بايستي در شهر شوش باشد ، رعايت پروتکلهاي بهداشتي از اامات باشد. / استعلام نياز به خدمات ورزشي از قبيل شنا ، تنيس ، واليبال ، فوتسال ، محل باشگاه ورزشي بايستي در شهر شوش باشد ، رعايت پروتکلهاي بهداشتي از اامات باشد.

 79. استعلام تهيه تجهيزات و مصاله بهسازي ساختمان تسهيلاتي تکنيکال/به فايل مدارک مراجعه فرماييد/093593525 اقاي عليرضايي / استعلام تهيه تجهيزات و مصاله بهسازي ساختمان تسهيلاتي تکنيکال/به فايل مدارک مراجعه فرماييد/093593525 اقاي عليرضايي

 80. تجديد مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي -نوبت دوم / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي -نوبت دوم

 81. مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداري فضاي سبز و راهبري و نگهداري واحد فني مهندسي / مناقصه عمومي, مناقصه انجام امور خدمات نظافت و نگهداري فضاي سبز و راهبري و نگهداري واحد فني مهندسي

 82. مناقصه, برونسپاري حفاظت فيزيکي،اپراتوري ، نگهداري و بهره برداري از چاهها و مخازن و .همدان 99/269 / برونسپاري حفاظت فيزيکي،اپراتوري ، نگهداري و بهره برداري از چاهها و مخازن و .همدان 99/269

 83. استعلام انجام خدمات سامانه مديريت اسناد الکترونيک و امحاء پرونده ها (RFP) طبق فايل پيوست لطفا حتما پيش فاکتور در سامانه ضميمه گردد / استعلام انجام خدمات سامانه مديريت اسناد الکترونيک و امحاء پرونده ها (RFP) طبق فايل پيوست لطفا حتما پيش فاکتور در سامانه ضميمه گردد

 84. مناقصه تنظيف شهري 99.11.20 / مناقصه تنظيف شهري 99.11.20

 85. استعلام واگذاري مديريتي نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان اشنويه / استعلام واگذاري مديريتي نگهداري و راهبري تاسيسات شبکه بهداشت و درمان اشنويه

 86. استعلام انجام عمليات سم پاشي ( طبق مشخصات به پيوست گذاشته شده )در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد و فاکتور به پيوست گذاشته شود سه ميليون ليتر 300000 / استعلام انجام عمليات سم پاشي ( طبق مشخصات به پيوست گذاشته شده )در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد و فاکتور به پيوست گذاشته شود سه ميليون ليتر 300000

 87. مناقصه تامين نيروي انساني . / آگهي فراخوان , مناقصه تامين نيروي انساني .

 88. استعلام خدمات نگهداري تأسيسات زندان مرکزي مشهد / استعلام خدمات نگهداري تأسيسات زندان مرکزي مشهد

 89. فراخوان شناسايي پيمانکار اجراي طرح تفکيک از مبداء و ساماندهي عوامل جمع آوري / آگهي فراخوان, فراخوان شناسايي پيمانکار اجراي طرح تفکيک از مبداء و ساماندهي عوامل جمع آوري

 90. فراخوان ارزيابي کيفي عمليات برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري . تجديد- نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي عمليات برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري . تجديد- نوبت دوم

 91. مناقصه خدمات پيمانکاري نيروي انساني / مناقصه , مناقصه خدمات پيمانکاري نيروي انساني

 92. مناقصه تنظيف شهري 99.11.20 / مناقصه تنظيف شهري 99.11.20

 93. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي / استعلام کاشت و نگهداري المانهاي

 94. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات تنظيف ، پذيرايي ، پشتيباني، حفاظت فيزيکي و نگهداري کليه ساختمانهاي اداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات تنظيف ، پذيرايي ، پشتيباني، حفاظت فيزيکي و نگهداري کليه ساختمانهاي اداري

 95. تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي مديريت شعب / تجديد مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي مديريت شعب

 96. استعلام استعلام خدمات انتظامي بيمارستان شهيد مصطفي خميني بهبهان(مراجعه به پيوست) / استعلام استعلام خدمات انتظامي بيمارستان شهيد مصطفي خميني بهبهان(مراجعه به پيوست)

 97. مناقصه عمومي تخليه و بارگيري . / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي تخليه و بارگيري .

 98. تجديد مناقصه عمومي جمع آوري زباله - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي جمع آوري زباله - نوبت دوم

 99. تجديد استعلام ارزيابي خدمات امور اداري، امور مالي، انبارها و بهره برداري و نگهباني از تاسيسات آب - نوبت دوم / تجديد استعلام ارزيابي خدمات امور اداري، امور مالي، انبارها و بهره برداري و نگهباني از تاسيسات آب - نوبت دوم

 100. مناقصه, « سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري آسانسورها، تأسيسات، سيستم هاي ارتباطي و پاسخگويي به تماس هاي تلفني» / « سرويس، تعمير، نگهداري و راهبري آسانسورها، تأسيسات، سيستم هاي ارتباطي و پاسخگويي به تماس هاي تلفني»

 101. مناقصه عمليات رفت و روب، جمع آوري و حمل زباله، تنظيف - نوبت دوم / مناقصه عمليات رفت و روب، جمع آوري و حمل زباله، تنظيف - نوبت دوم

 102. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه امور خدماتي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه امور خدماتي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب

 103. استعلام فايل پيوست مد نظر مي باشد / استعلام فايل پيوست مد نظر مي باشد

 104. مناقصه نگهداري فضاي سبز تجديد / مناقصه نگهداري فضاي سبز تجديد

 105. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري و توسعه فضاي سبز دانشگاه زنجان / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري و توسعه فضاي سبز دانشگاه زنجان

 106. استعلام فضاي سبز / استعلام فضاي سبز

 107. استعلام واگذاري خدمات منشي آزمايشگاه بيمارستان حکيم بهاباد / استعلام واگذاري خدمات منشي آزمايشگاه بيمارستان حکيم بهاباد

 108. استعلام اقلام درخواستي جهت کنتور خواني وسامانه نشت يابي مي باشد% / استعلام اقلام درخواستي جهت کنتور خواني وسامانه نشت يابي مي باشد%

 109. مناقصه عمومي واگذاري اداره امور انبار نفت / مناقصه, مناقصه عمومي واگذاري اداره امور انبار نفت

 110. مناقصه خريد تجهيزات جهت ايمن سازي پارکينگ و . / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه خريد تجهيزات جهت ايمن سازي پارکينگ و .

 111. مناقصه واگذاري اداره امور ايستگاهي کنترل باک / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري اداره امور ايستگاهي کنترل باک

 112. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني ستاد دانشکده علوم پزشکي آبادان1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني ستاد دانشکده علوم پزشکي آبادان1400

 113. مناقصه عمومي واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات مرکز.- نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه عمومي واگذاري نگهداري و راهبري تاسيسات مرکز.- نوبت دوم

 114. استعلام اجراي پروژه محله / استعلام اجراي پروژه محله

 115. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت علف چيني و سمپاشي پستهاي انتقال ، فوق توزيع و امور ديسپاچينگ استان آ. ش / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت علف چيني و سمپاشي پستهاي انتقال ، فوق توزيع و امور ديسپاچينگ استان آ. ش

 116. فراخوان مناقصه پروژه تعميرات اساسي ميدان مسير . تجديد نوبت دوم / فراخوان مناقصه پروژه تعميرات اساسي ميدان مسير . تجديد نوبت دوم

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,عمومي ,امور ,نگهداري ,استعلام ,مناقصه عمومي ,يک مرحله ,مرحله اي ,عمومي يک ,فضاي سبز ,مناقصه انجام خدمات ,مناقصه، مناقصه عمومي ,مناقصه عمومي مناقصه ,تامين نيروي انساني

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله هر چی که بخوای مدرسه آنلاین پیبانُ نگاه دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. negaretbaran اتد پلاس یار آسمانی ketabesan دانلود رمان | رمان خوان my-cute-little-pony تیک تاک کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.