لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.27 1. تجديد مناقصه نگهداري فضاي سبز- نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه نگهداري فضاي سبز- نوبت دوم

 2. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان فريمان / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان فريمان

 3. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حفاظتي وامنيتي مجتمع پرديس دانشگاه / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حفاظتي وامنيتي مجتمع پرديس دانشگاه

 4. مناقصه تامين نيروي مورد نياز در قسمتهاي رفت و روب و فضاي سبز / مناقصه تامين نيروي مورد نياز در قسمتهاي رفت و روب و فضاي سبز

 5. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز تجديد / مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز تجديد

 6. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره يک مشهد (حاشيه) / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره يک مشهد (حاشيه)

 7. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات حفاظت فيزيکي (نگهبانان حراست) / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات حفاظت فيزيکي (نگهبانان حراست)

 8. مناقصه واگذاري امور خدماتي نظافتي و دبيرخانه استان - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدماتي نظافتي و دبيرخانه استان - نوبت دوم

 9. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 10. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات عمومي سال 1400 دانشگاه ياسوج / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات عمومي سال 1400 دانشگاه ياسوج

 11. مناقصه, ارائه خدمات حراست فيزيکي در بيست و سه حوزه نگهباني جهت بکارگيري 83 نفر نگهبان در حوزه شرکت / ارائه خدمات حراست فيزيکي در بيست و سه حوزه نگهباني جهت بکارگيري 83 نفر نگهبان در حوزه شرکت

 12. تجديد مناقصه مديريت، راهبري، بهره برداري ، حفاظت، نگهداري و تعميرات برج آبگير و تصفيه خانه آب. / تجديد مناقصه مديريت، راهبري، بهره برداري ، حفاظت، نگهداري و تعميرات برج آبگير و تصفيه خانه آب.

 13. مناقصه, تامين نيروي انساني براي منطقه دو / تامين نيروي انساني براي منطقه دو

 14. مناقصه, ارائه خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي مورد نياز پژوهشگاه نيرو در سال 1401-1399 / ارائه خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي مورد نياز پژوهشگاه نيرو در سال 1401-1399

 15. مناقصه نگهداري فضاي سبز . / مناقصه ، مناقصه نگهداري فضاي سبز .

 16. استعلام مراقبت و نگهداري جنگلکاري سنواتي 630 هکتار لتيان - 85 هکتار طرح جنات جنگلکاري سنواتي 16 هکتاري عزيزآباد و 25 هکتار سعيد آباد در شميرانات ري و پرديس / استعلام مراقبت و نگهداري جنگلکاري سنواتي 630 هکتار لتيان - 85 هکتار طرح جنات جنگلکاري سنواتي 16 هکتاري عزيزآباد و 25 هکتار سعيد آباد در شميرانات ري و پرديس

 17. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات پروژه آبياري و مراقبت نهالکاري شهرستان رودبار جنوب منطقه ده گودال پارسل1 / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات پروژه آبياري و مراقبت نهالکاري شهرستان رودبار جنوب منطقه ده گودال پارسل1

 18. مناقصه خدمات عمومي و نظافتي ساختمان / مناقصه، مناقصه خدمات عمومي و نظافتي ساختمان

 19. انجام کليه امور حفاظت فيزيکي و نگهباني از اماکن و ساختمانهاي متعلق به سازمان / انجام کليه امور حفاظت فيزيکي و نگهباني از اماکن و ساختمانهاي متعلق به سازمان

 20. مناقصه خدمات مکانيزه پاکسازي و نظافت صنعتي / مناقصه خدمات مکانيزه پاکسازي و نظافت صنعتي

 21. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شماره سه مشهد(حاشيه شهر) / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شماره سه مشهد(حاشيه شهر)

 22. مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري و فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه واگذاري امورات خدمات شهري و فضاي سبز - نوبت دوم

 23. مناقصه تنظيف و خدمات آبدارخانه اماکن ورزش و جوانان نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تنظيف و خدمات آبدارخانه اماکن ورزش و جوانان

 24. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور انتظامات و حفاظت فيزيکي سال 1400 دانشگاه ياسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور انتظامات و حفاظت فيزيکي سال 1400 دانشگاه ياسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام

 25. مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور انبارهاي نفت / مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور انبارهاي نفت

 26. مناقصه تامين نيروي انساني انجام خدمات منجيان غريق استخرهاي. / مناقصه تامين نيروي انساني انجام خدمات منجيان غريق استخرهاي.

 27. مناقصه تامين نيرو انساني مورد نياز بخشي از امور فني، مهندسي، اداري، و پاسخ گويي تلفني . / مناقصه عمومي ، مناقصه تامين نيرو انساني مورد نياز بخشي از امور فني، مهندسي، اداري، و پاسخ گويي تلفني .

 28. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات عمومي سال 1400 دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات عمومي سال 1400 دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام

 29. مناقصه انجام امور خدمات پشتيباني اعم از خدمات نظافتي، آبدارخانه. / مناقصه انجام امور خدمات پشتيباني اعم از خدمات نظافتي، آبدارخانه.

 30. مناقصه خريد خدمات نظارت و مديريت بر عملکرد تعداد 165 نفر نيروي حراستي / مناقصه ، مناقصه خريد خدمات نظارت و مديريت بر عملکرد تعداد 165 نفر نيروي حراستي

 31. تجديد مناقصه عمومي انجام کليه نظافت و جمع آوري زباله ها و شستشوي کانال. / تجديد مناقصه عمومي انجام کليه نظافت و جمع آوري زباله ها و شستشوي کانال.

 32. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 33. مناقصه تنظيف شهري 99.11.27 / مناقصه تنظيف شهري 99.11.27

 34. استعلام ايران کدخدمتي مشابه است پرداخت يکماه پس از انجام کار و حتما تاييد مسيول فني و حتما مدارک پيوستي مهر و امضا شود09178751047 / استعلام ايران کدخدمتي مشابه است پرداخت يکماه پس از انجام کار و حتما تاييد مسيول فني و حتما مدارک پيوستي مهر و امضا شود09178751047

 35. مناقصه انجام خدمات و تعميرات، نگهداري، حراست و نگهباني تاسيسات و تجهيزات . تجديد / تجديد مناقصه، مناقصه انجام خدمات تعميرات، نگهداري، حراست و نگهباني تاسيسات و تجهيزات. - تجديد

 36. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورحفاظتي وامنيتي بيمارستان امام علي (ع )رودان / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورحفاظتي وامنيتي بيمارستان امام علي (ع )رودان

 37. مناقصه ارائه خدمات حراست فيزيکي - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه ارائه خدمات حراست فيزيکي - نوبت دوم

 38. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري ، راهبري و پشتيباني تاسيسات / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري ، راهبري و پشتيباني تاسيسات

 39. استعلام انجام تمامي خدمات پذيرايي و نظافت / استعلام انجام تمامي خدمات پذيرايي و نظافت

 40. مناقصه انجام خدمات نگهداري و تعميرات آسانسورهاي خطوط و. / مناقصه انجام خدمات نگهداري و تعميرات آسانسورهاي خطوط و.

 41. تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده F / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده F

 42. استعلام عمليات فرچه زني و احياي چاه طبق توضيحات فايل پيوست کليه هزينه ها و تهيه لوله و ساير هزينه ها طبق فايل پيوست با فروشنده اولويت با تامين کننده بومي / استعلام عمليات فرچه زني و احياي چاه طبق توضيحات فايل پيوست کليه هزينه ها و تهيه لوله و ساير هزينه ها طبق فايل پيوست با فروشنده اولويت با تامين کننده بومي

 43. مناقصه خدمات بهره برداري و امداد وصول مطالبات، گازباني، خدمات مشترکين و ناحيه گازرساني / مناقصه خدمات بهره برداري و امداد وصول مطالبات، گازباني، خدمات مشترکين و ناحيه گازرساني

 44. فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني (تنظيف) / فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني (تنظيف)

 45. تجديد استعلام بهاء نگهداري و بهره برداري گرمخانه توس 65 / تجديد استعلام، تجديد استعلام بهاء نگهداري و بهره برداري گرمخانه توس 65

 46. مناقصه برون سپاري ارائه خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي / مناقصه, مناقصه برون سپاري ارائه خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي

 47. استعلام مجوز رسمي فعاليت - گواهي حسن انجام کار از واحد ها و مراکز قبلي - حداقل نياز افراد 10 نفر- / استعلام مجوز رسمي فعاليت - گواهي حسن انجام کار از واحد ها و مراکز قبلي - حداقل نياز افراد 10 نفر-

 48. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه خدمات عمومي و نظافت - خدمات حفاظت فيزيکي- خدمات آزمايشگاهي دانشگاه شهرکرد- 1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه خدمات عمومي و نظافت - خدمات حفاظت فيزيکي- خدمات آزمايشگاهي دانشگاه شهرکرد- 1400

 49. استعلام واگذاري سرويس ونگهداري اسانسورهاي بيمارستان زرقان شرکتهاي سطح استان در استعلام شرکت نمايند به پاسخهاي خارج از استان ترتيب اثر داد ه نخواهد شد . / استعلام واگذاري سرويس ونگهداري اسانسورهاي بيمارستان زرقان شرکتهاي سطح استان در استعلام شرکت نمايند به پاسخهاي خارج از استان ترتيب اثر داد ه نخواهد شد .

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور تکثير بيمارستان حکيم / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور تکثير بيمارستان حکيم

 51. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهداري، راهبري،سرويس، تعمير و نگهداري سيستم هاي برودتي، حرارتي و تأسيسات (مکانيکي، گازي، آبي و برقي) سال 1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نگهداري، راهبري،سرويس، تعمير و نگهداري سيستم هاي برودتي، حرارتي و تأسيسات (مکانيکي، گازي، آبي و برقي) سال 1400

 52. مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه تمديد / مناقصه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه تمديد

 53. مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب) تجديد نوبت دوم / مناقصه انجام امور خدمات شهري (رفت و روب) تجديد نوبت دوم

 54. مناقصه تامين نيروي انساني خدمات بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ - نوبت دوم / مناقصه مناقصه تامين نيروي انساني خدمات بهره برداري از ايستگاه هاي پمپاژ

 55. استعلام سم پاشي دو ساختمان اداري بر اساس مشخصات مندرج در مدارک پيوست. / استعلام سم پاشي دو ساختمان اداري بر اساس مشخصات مندرج در مدارک پيوست.

 56. مناقصه سرويس ونگهداري و راهبري آسانسورهاي نفربر ساختمانهاي- نوبت دوم / مناقصه سرويس ونگهداري و راهبري آسانسورهاي نفربر ساختمانهاي- نوبت دوم

 57. مناقصه تخليه مقدار 300 هزار تن انواع کود شيميايي فله و خاک فسفات- نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه تخليه مقدار 300 هزار تن انواع کود شيميايي فله و خاک فسفات

 58. استعلام 734 - طبق ليست پيوست / استعلام 734 - طبق ليست پيوست

 59. اصلاحيه مناقصه اصلاح هندسي و مناسب سازي پهنه خانگي خيابان. / اصلاحيه مناقصه ، اصلاحيه مناقصه اصلاح هندسي و مناسب سازي پهنه خانگي خيابان.

 60. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورحفاظتي وامنيتي مجتمع آموزش درماني ،پژوهشي پيامبر اعظم (ص ) بندرعباس / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورحفاظتي وامنيتي مجتمع آموزش درماني ،پژوهشي پيامبر اعظم (ص ) بندرعباس

 61. مناقصه واگذاري خدمات پشتيباني نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، واگذاري خدمات پشتيباني نوبت دوم

 62. مناقصه حراست و نگهباني اماکن تجديد - نوبت دوم / تجديد مناقصه ، مناقصه حراست و نگهباني اماکن تجديد - نوبت دوم

 63. مناقصه تامين نيروي انساني تجديد / مناقصه تامين نيروي انساني تجديد

 64. مناقصه تامين نيروي شرکتي / مناقصه تامين نيروي شرکتي

 65. مناقصه انجام خدمات مستغلاتي / مناقصه، مناقصه انجام خدمات مستغلاتي

 66. استعلام پروژه اجرا و نگهداري فلاورباکسهاي گاردريلي / استعلام پروژه اجرا و نگهداري فلاورباکسهاي گاردريلي

 67. تمديد مناقصه تامين نيروي انساني و خدماتي مورد نياز / تمديد مناقصه تامين نيروي انساني و خدماتي مورد نياز

 68. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات نظافت, نگهباني, نامه رساني, تعمير و نگهباني ساختمانها / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات نظافت, نگهباني, نامه رساني, تعمير و نگهباني ساختمانها

 69. مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام امورات اداري / مناقصه ، مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام امورات اداري

 70. مناقصه اجراي عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه، مناقصه اجراي عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز

 71. مناقصه واگذاري حجمي زماني اداره امور تاسيسات گاز مايع / مناقصه ، مناقصه واگذاري حجمي زماني اداره امور تاسيسات گاز مايع

 72. استعلام مراقبت وآبياري 3 مرحله مساحت 250 هکتار مبلغ870145439 ريال / استعلام مراقبت وآبياري 3 مرحله مساحت 250 هکتار مبلغ870145439 ريال

 73. استعلام شرايط واگذاري امور ويرايش ، تنظيم ليست و فلاپي صورتحساب نسخ درماني مرکز بهداشت ، بيمارستان قدس و مراکز تابعه / استعلام شرايط واگذاري امور ويرايش ، تنظيم ليست و فلاپي صورتحساب نسخ درماني مرکز بهداشت ، بيمارستان قدس و مراکز تابعه

 74. استعلام کاشي کاري سراميک کاري به همراه زيرسازي و برقکاري و نظافت / استعلام کاشي کاري سراميک کاري به همراه زيرسازي و برقکاري و نظافت

 75. استعلام سرويس،نگهداري و راهبردي سيستم هاي صوت و تصوير به مدت يکسال و به شرح پيوست / استعلام سرويس،نگهداري و راهبردي سيستم هاي صوت و تصوير به مدت يکسال و به شرح پيوست

 76. فراخوان مناقصه واگذاري نظافت ، باربري و توزيع مرسولات پستي / فراخوان مناقصه واگذاري نظافت ، باربري و توزيع مرسولات پستي

 77. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورحفاظتي وامنيتي بيمارستان پيامبر اعظم (ص ) قشم / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورحفاظتي وامنيتي بيمارستان پيامبر اعظم (ص ) قشم

 78. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري کارهاي حجمي شهرداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري کارهاي حجمي شهرداري

 79. مناقصه تکميل فضاي سبز و تاسيسات . - نوبت دوم / مناقصه تکميل فضاي سبز و تاسيسات .- نوبت دوم

 80. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت سه مشهد(غير حاشيه شهر) / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت سه مشهد(غير حاشيه شهر)

 81. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان چناران / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان چناران

 82. فراخوان مناقصه بازخواني، ويرايش و ثبت اطلاعات پرونده هاي تجديد - نوبت اول / فراخوان مناقصه بازخواني، ويرايش و ثبت اطلاعات پرونده هاي تجديد - نوبت اول

 83. استعلام پرينت جزوه 250جلد برگ رنگي 250جلد جلد وسلفون وچسپ گرم جهت / استعلام پرينت جزوه 250جلد برگ رنگي 250جلد جلد وسلفون وچسپ گرم جهت

 84. مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي، اداري و پشتيباني شرکت .نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي، اداري و پشتيباني شرکت .نوبت دوم

 85. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن(ع) مشهد / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن(ع) مشهد

 86. فراخوان مناقصه خدمات واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز - چاپ دوم / فراخوان مناقصه عمومي ، فراخوان مناقصه خدمات واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز - چاپ دوم

 87. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده G - تجديد / تجديد مناقصه, مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده G

 88. مناقصه واگذاري امور مربوط به خدمات شهري (رفت و روب، حمل زباله و.) شهرداري / مناقصه،مناقصه واگذاري امور مربوط به خدمات شهري (رفت و روب، حمل زباله و.) شهرداري

 89. فراخوان مناقصه حراست و تامين وسيله نقليه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه حراست و تامين وسيله نقليه - نوبت دوم

 90. مناقصه تعمير تجهيز حفظ و نگهداري اماکن ورزشي / مناقصه تعمير تجهيز حفظ و نگهداري اماکن ورزشي

 91. مناقصه انجام خدمات، تنظيفات، اداره امور آبدارخانه ها، حمل و جابجايي، بارگيري و تخليه وسايل اداري و اجناس متفرقه / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات، تنظيفات، اداره امور آبدارخانه ها، حمل و جابجايي، بارگيري و تخليه وسايل اداري و اجناس متفرقه

 92. مناقصه تامين نيروي انساني و . / آگهي مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني و .

 93. مناقصه, تجديد مناقصه تامين خدمات نگهداري ، تعميرات تاسيسات و تجهيزات انتقال گاز در محدوده مرکز بهره برداري بيرجند / تجديد مناقصه تامين خدمات نگهداري ، تعميرات تاسيسات و تجهيزات انتقال گاز در محدوده مرکز بهره برداري بيرجند

 94. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه هفت قسمت D - تجديد - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي, مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه هفت قسمت D - تجديد - نوبت دوم

 95. استعلام نگهداري و راهبري تاسيسات ساختمانهاي اداري (غير فني) / استعلام نگهداري و راهبري تاسيسات ساختمانهاي اداري (غير فني)

 96. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهدشت شهرستان خواف / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهدشت شهرستان خواف

 97. مناقصه انجام کليه خدمات راهبري،بهره برداري ،تعمير و نگهداري،ترميم و بازسازي تاسيسات / مناقصه انجام کليه خدمات راهبري،بهره برداري ،تعمير و نگهداري،ترميم و بازسازي تاسيسات

 98. فراخوان مناقصه واگذاري امور خدمات پشتيباني مجموعه هاي تابعه / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاري امور خدمات پشتيباني مجموعه هاي تابعه

 99. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات شهري و رفت و روب و نگهداري فضاي سبز / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري خدمات شهري و رفت و روب و نگهداري فضاي سبز

 100. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه خدمات عمومي و نظافتي ساختمان ديوان عدالت اداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه خدمات عمومي و نظافتي ساختمان ديوان عدالت اداري

 101. استعلام انجام تايپ و تکثير به صورت حجمي به مدت يکسال با توجه به استعلام پيوستي / استعلام انجام تايپ و تکثير به صورت حجمي به مدت يکسال با توجه به استعلام پيوستي

 102. مناقصه, انجام خدمات تعمير، سرويس و نگهداري تأسيسات حرارتي، تأسيسات آب شرب(سرد و گرم) و تصفيه¬خانه¬هاي فاضلاب / انجام خدمات تعمير، سرويس و نگهداري تأسيسات حرارتي، تأسيسات آب شرب(سرد و گرم) و تصفيه¬خانه¬هاي فاضلاب

 103. فراخوان واگذاري خدمات پذيرايي، نظافت و فضاي سبز / فراخوان مناقصه عمومي، واگذاري خدمات پذيرايي، نظافت و فضاي سبز و اياب و ذهاب

 104. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه احداث فضاي سبز و لوله گذاري در شهرک صنعتي شمس آباد / مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه احداث فضاي سبز و لوله گذاري در شهرک صنعتي شمس آباد

 105. تجديد فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت / تجديد فراخوان ارزيابي کيفي واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت

 106. مناقصه تنظيف شهري 99.11.27 / مناقصه تنظيف شهري 99.11.27

 107. فراخوان مناقصه طبخ سرو و توزيع سه وعده غذا / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه طبخ سرو و توزيع سه وعده غذا

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,عمومي ,يک ,مرحله ,اي ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,عمومي يک ,فضاي سبز ,تامين نيروي انساني ,مناقصه، مناقصه عمومي ,مناقصه تامين نيروي ,واگذاري امورحفاظتي وامنيتي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله برای تو فعالیت های یک دختر کلاس هشتمی خرید فایل های دانلود گیگاداک zeinab77 نشاط در مدارس 1 گیگ یعنی چند پیامبر ؟! لیست آدرس و تلفن پزشکان متخصص باغ سپهر و ستایش خلاصه کتاب حقوق مالکیت فکری میرحسینی