لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.16 1. استعلام نياز به يک نفر آبيار جهت آبياري 140 هکتار محصول يونجه ذرت گندم و جو-کود سرک پاشي 140هکتار- آشنايي کامل با سيستم آبياري لي نير- براي 9 ماه / استعلام نياز به يک نفر آبيار جهت آبياري 140 هکتار محصول يونجه ذرت گندم و جو-کود سرک پاشي 140هکتار- آشنايي کامل با سيستم آبياري لي نير- براي 9 ماه

 2. استعلام خدمات فرهنگي ، ورزشي، رفاهي و آموزشي کارکنان سازمان تنظيم مقررات نزد باشگاه فرهنگي ورزشي پيام / استعلام خدمات فرهنگي ، ورزشي، رفاهي و آموزشي کارکنان سازمان تنظيم مقررات نزد باشگاه فرهنگي ورزشي پيام

 3. استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان فريدونشهر طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان فريدونشهر طبق شرح خدمات پيوست

 4. استعلام واگذاري امور نگهداشت و راهبري تاسيسات مرکز بهداشت 7 تير تويسرکان از تاريخ 99/12/1 لغايت 1400/11/30 بمدت يکسال به ميزان 382 ساعت / استعلام واگذاري امور نگهداشت و راهبري تاسيسات مرکز بهداشت 7 تير تويسرکان از تاريخ 99/12/1 لغايت 1400/11/30 بمدت يکسال به ميزان 382 ساعت

 5. مناقصه واگذاري امور خدمات، پذيرايي، دبيرخانه، نظافت، امور فضاي سبز / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور خدمات، پذيرايي، دبيرخانه، نظافت، امور فضاي سبز

 6. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريتي و ارائه انجام کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي ب / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريتي و ارائه انجام کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي ب

 7. مناقصه تامين 50 نفر نيروي انساني . / مناقصه , مناقصه تامين 50 نفر نيروي انساني .

 8. مناقصه, م م/99/0210 مربوط به فضاي سبز ادارات و اماکن عمومي کوي فدائيان اسلام و خرمکوشک در منطقه اهواز / م م/99/0210 مربوط به فضاي سبز ادارات و اماکن عمومي کوي فدائيان اسلام و خرمکوشک در منطقه اهواز

 9. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه تامين نيروي انساني

 10. مناقصه واگذاري امور تنظيف، حمل و جمع آوري زباله و خدمات شهري . / مناقصه، مناقصه واگذاري امور تنظيف، حمل و جمع آوري زباله و خدمات شهري .

 11. مناقصه امور پذيرايي، تنظيفات و آبدارخانه ساختمان - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه امور پذيرايي، تنظيفات و آبدارخانه ساختمان - نوبت دوم

 12. استعلام واگذاري تايپ گزارش سونوگرافي وماموگرافي بيمارستان حضرت ولي عصر (عج)ارسنجان / استعلام واگذاري تايپ گزارش سونوگرافي وماموگرافي بيمارستان حضرت ولي عصر (عج)ارسنجان

 13. استعلام قرارداد9نفرنيروي خدماتي از1399/10/25بمدت95روز.تکميل فرمهاي پيوستي ااميست / استعلام قرارداد9نفرنيروي خدماتي از1399/10/25بمدت95روز.تکميل فرمهاي پيوستي ااميست

 14. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني معاونت آموزشي،تحقيقات و فناوري1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني معاونت آموزشي،تحقيقات و فناوري1400

 15. تجديد مناقصه راهبري خدمات پشتيباني اداري و عمومي / تجديد مناقصه راهبري خدمات پشتيباني اداري و عمومي

 16. مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت و. - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت و.- نوبت دوم

 17. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/36انجام حجم خدمات نگهداري و تعميرات عمومي / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/36انجام حجم خدمات نگهداري و تعميرات عمومي

 18. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري ، حمل و تخليه نهاده هاي کشاورزي / مناقصه عمومي يک مرحله اي بارگيري ، حمل و تخليه نهاده هاي کشاورزي

 19. استعلام ترميم و نگهداري راه هاي عشايري شهرستان نهاوند مطابق شرايط پيوستي. / استعلام ترميم و نگهداري راه هاي عشايري شهرستان نهاوند مطابق شرايط پيوستي.

 20. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي ارزيابي ساده / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي ارزيابي ساده

 21. مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 22. مناقصه، خريد خدمات مشاوره گروه هاي گشت و بازرسي منابع آب زيرزميني و سطحي حوضه خزر و قزل اوزن / خريد خدمات مشاوره گروه هاي گشت و بازرسي منابع آب زيرزميني و سطحي حوضه خزر و قزل اوزن

 23. استعلام اجراي عمليات سم پاشي ومبارزه باملخ صحرايي به ميزان 100هکتار به شرح ليست پيوست در سطح شهرستان نهبندان پرداخت سررسيد اوراق اخزا 910به تاريخ 1402/08/07 / استعلام اجراي عمليات سم پاشي ومبارزه باملخ صحرايي به ميزان 100هکتار به شرح ليست پيوست در سطح شهرستان نهبندان پرداخت سررسيد اوراق اخزا 910به تاريخ 1402/08/07

 24. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از آزمايشگاه کنترل کيفي و پنجره گمرکات معاونت غذا و دارو1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از آزمايشگاه کنترل کيفي و پنجره گمرکات معاونت غذا و دارو1400

 25. استعلام واگذاري و نگهداري از تاسيسات بيمارستان مهر شهرستان خنداب بصورت حجمي به متراژ6000 متر مربع به مدت يک سال شمسي / استعلام واگذاري و نگهداري از تاسيسات بيمارستان مهر شهرستان خنداب بصورت حجمي به متراژ6000 متر مربع به مدت يک سال شمسي

 26. استعلام مديريت پسماندهاي شيميايي-دارويي مرکز درماني امام خميني(ره)اروميه به مدت يک سال / استعلام مديريت پسماندهاي شيميايي-دارويي مرکز درماني امام خميني(ره)اروميه به مدت يک سال

 27. استعلام واگذاري خدمات نظافت به مدت 1 ماه طبق شرايط مندرج در مدارک پيوستي / استعلام واگذاري خدمات نظافت به مدت 1 ماه طبق شرايط مندرج در مدارک پيوستي

 28. مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين - نوبت دوم / مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين - نوبت دوم

 29. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريتي و ارائه انجام کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي ب / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريتي و ارائه انجام کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي ب

 30. مناقصه امور پذيرايي، تنظيفات و آبدارخانه ساختمان - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه امور پذيرايي، تنظيفات و آبدارخانه ساختمان - نوبت دوم

 31. استعلام اولويت با شرکت هاي بومي و برگ پيشنهاد قيمت تکميل گردد / استعلام اولويت با شرکت هاي بومي و برگ پيشنهاد قيمت تکميل گردد

 32. استعلام پرداخت وجه منوط به بستن قرارداد مي باشد قيمت پيشنهادي براساس ساعت اعلام گردد.مبلغ از ساعت حضور در شعبه محاسبه ميگردد / استعلام پرداخت وجه منوط به بستن قرارداد مي باشد قيمت پيشنهادي براساس ساعت اعلام گردد.مبلغ از ساعت حضور در شعبه محاسبه ميگردد

 33. مناقصه برون سپاري رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزيع، خطوط انتقال و انشعابات آب امور بهره برداري - نوبت دوم / مناقصه برون سپاري رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزيع، خطوط انتقال و انشعابات آب امور بهره برداري - نوبت دوم

 34. فراخوان ارزيابي کيفي راهبري نيروهاي کارشناس ، تکنسين - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي، فراخوان ارزيابي کيفي راهبري نيروهاي کارشناس ، تکنسين - نوبت دوم

 35. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ، مخابرات ، کامپيوترو شبکه آب و فاضلاب پايانه مرزي دوغارون نوبت اول / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ، مخابرات ، کامپيوترو شبکه آب و فاضلاب پايانه مرزي دوغارون نوبت اول

 36. مناقصه, برگزاري مناقصه نظارت وپيگيري وصول مطالبات سال 1400 / برگزاري مناقصه نظارت وپيگيري وصول مطالبات سال 1400

 37. مناقصه عمليات اجراي خط انتقال آب از بند . / مناقصه، مناقصه عمليات اجراي خط انتقال آب از بند .

 38. استعلام انجام امور خدماتي نظافتي مدارس آموزش وپرورش استثنايي -99/7/1 الي 1400/6/31 متراژ 1050-8 نفرنيرو پاره وقت که 4 نف24روز12 ماه و4نفر ديگر روز9ماه / استعلام انجام امور خدماتي نظافتي مدارس آموزش وپرورش استثنايي -99/7/1 الي 1400/6/31 متراژ 1050-8 نفرنيرو پاره وقت که 4 نف24روز12 ماه و4نفر ديگر روز9ماه

 39. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري بخشي از امور خدماتي شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو کرمانشاه / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري بخشي از امور خدماتي شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو کرمانشاه

 40. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري حجم امور مشاغل گروه هاي خدماتي نظافتي و پشتيباني کلينيک ويژه مستقل / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري حجم امور مشاغل گروه هاي خدماتي نظافتي و پشتيباني کلينيک ويژه مستقل

 41. مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه 5. / آگهي مناقصه , مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه 5.

 42. مناقصه واگذاري کليه خدمات حفاظت فيزيکي ساختمان‌ها و اماکن سازمان اتوبوسراني 99.11.16 / مناقصه واگذاري کليه خدمات حفاظت فيزيکي ساختمان‌ها و اماکن سازمان اتوبوسراني 99.11.16

 43. استعلام آبياري در سطح 150هکتار عرصه نهال کاري شده واقع در منطقه حفاظت شده شاسکوه شهرستان قاين برابر استعلام بها ومدارک پيوست / استعلام آبياري در سطح 150هکتار عرصه نهال کاري شده واقع در منطقه حفاظت شده شاسکوه شهرستان قاين برابر استعلام بها ومدارک پيوست

 44. استعلام اجراي عمليات آبياري و مراقبت از جنگلکاري حوزه آبخيز ملنتي(تل سياه) شهرستان جيرفت / استعلام اجراي عمليات آبياري و مراقبت از جنگلکاري حوزه آبخيز ملنتي(تل سياه) شهرستان جيرفت

 45. مناقصه, 99.10، تأمين نيروي انساني جهت بخش هاي بهره برداري و تعميرات واحدهاي بخار و مولدهاي توربين گاز و تأسي / 99.10، تأمين نيروي انساني جهت بخش هاي بهره برداري و تعميرات واحدهاي بخار و مولدهاي توربين گاز و تأسي

 46. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ، مخابرات ، کامپيوتر و شبکه آب وفاضلاب پايانه مرزي باجگيران99/31/200 / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي ، مخابرات ، کامپيوتر و شبکه آب وفاضلاب پايانه مرزي باجگيران99/31/200

 47. استعلام واگذاري امور منشي گري مرکز بهداشت ملاير / استعلام واگذاري امور منشي گري مرکز بهداشت ملاير

 48. فراخوان مناقصه حفاظت اراضي و فيزيکي . - تجديد نوبت دوم / فراخوان مناقصه حفاظت اراضي و فيزيکي . - تجديد نوبت دوم

 49. مناقصه واگذاري سد معبر و تخلفات ساختماني (اجرائيات) تجديد / مناقصه واگذاري سد معبر و تخلفات ساختماني (اجرائيات) تجديد

 50. مناقصه تامين 307 نفر نيروي انساني / مناقصه، مناقصه تامين 307 نفر نيروي انساني

 51. استعلام جابجايي باکس اکسيژن بيمارستان ماهيانه 90 مرحله / استعلام جابجايي باکس اکسيژن بيمارستان ماهيانه 90 مرحله

 52. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني مرکز بهداشت آبادان1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي از خدمات امور پشتيباني مرکز بهداشت آبادان1400

 53. مناقصه تأمين غذا و خدمات اردوگاهي / مناقصه تأمين غذا و خدمات اردوگاهي

 54. استعلام مرمت و ساماندهي فضاي سبز باغ اکبريه / استعلام مرمت و ساماندهي فضاي سبز باغ اکبريه

 55. استعلام بکارگيري گشت راهداري و بازرسي ابنيه فني در سطح حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان بهبهان بارگزاري فرم ارائه قيمت اامي است / استعلام بکارگيري گشت راهداري و بازرسي ابنيه فني در سطح حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان بهبهان بارگزاري فرم ارائه قيمت اامي است

 56. مناقصه واگذاري انجام پذيرش و منشي گري مجتمع تخصصي / مناقصه واگذاري انجام پذيرش و منشي گري مجتمع تخصصي

 57. مناقصه انجام عمليات اجرايي سم پاشي و طعمه گذاري و تله گذاري و گنايي. / آگهي مناقصه, مناقصه انجام عمليات اجرايي سم پاشي و طعمه گذاري و تله گذاري و گنايي.

 58. مناقصه, واگذاري خدمات و تنظيفات ساختمان صندوق استان آذربايجان شرقي / واگذاري خدمات و تنظيفات ساختمان صندوق استان آذربايجان شرقي

 59. مناقصه پروژه حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر - نوبت دوم / مناقصه پروژه حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر - نوبت دوم

 60. مناقصه خدمات شهري / مناقصه خدمات شهري

 61. استعلام اجراي عمليات سم پاشي ومبارزه باملخ صحرايي به ميزان 160هکتار به شرح ليست پيوست در سطح شهرستان نهبندان پرداخت سررسيد اوراق اخزا 901به تاريخ 21/06/1401 / استعلام اجراي عمليات سم پاشي ومبارزه باملخ صحرايي به ميزان 160هکتار به شرح ليست پيوست در سطح شهرستان نهبندان پرداخت سررسيد اوراق اخزا 901به تاريخ 21/06/1401

 62. استعلام انجام خدمات توليد محتوا، بروز رساني، راهبري پايگاه خبري و جايگاه الکترونيک شرکت مطابق مشخصات پيوست (کار از طريق قرارداد انجام مي گيرد) / استعلام انجام خدمات توليد محتوا، بروز رساني، راهبري پايگاه خبري و جايگاه الکترونيک شرکت مطابق مشخصات پيوست (کار از طريق قرارداد انجام مي گيرد)

 63. مناقصه شست و شوي شيشه ساختمانهاي / مناقصه شست و شوي شيشه ساختمانهاي

 64. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريتي و ارائه انجام کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي م / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريتي و ارائه انجام کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي م

 65. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت اراضي و فيزيکي واقع در حريم شهر جديد ايوانکي / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت اراضي و فيزيکي واقع در حريم شهر جديد ايوانکي

 66. مناقصه تامين کادر اداري، عمراني و خدمات / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه تامين کادر اداري، عمراني و خدمات

 67. استعلام پاکسازي اطراف فنس حفاظتي وجاده حفاظتي طبق ليست وشرايط پيوستي / استعلام پاکسازي اطراف فنس حفاظتي وجاده حفاظتي طبق ليست وشرايط پيوستي

 68. استعلام واگذاري نيروهاي شرکتي اداره کل دامپزشکي استان گلستان به پيمانکار يا شرکت خدماتي-امنيتي/به ليست پيوست توجه فرماييد. / استعلام واگذاري نيروهاي شرکتي اداره کل دامپزشکي استان گلستان به پيمانکار يا شرکت خدماتي-امنيتي/به ليست پيوست توجه فرماييد.

 69. استعلام بارگيري وتخليه لوله هاي فولادي توسط کارگر ماهر واقع در انبار جديد شرکت گاز يزد به همراه يک دستگاه جرثقيل 15تن ودودستگاه تريلر کفي مطابق شرح در پيوست / استعلام بارگيري وتخليه لوله هاي فولادي توسط کارگر ماهر واقع در انبار جديد شرکت گاز يزد به همراه يک دستگاه جرثقيل 15تن ودودستگاه تريلر کفي مطابق شرح در پيوست

 70. مناقصه حفاظت فيزيکي / مناقصه, مناقصه حفاظت فيزيکي

 71. استعلام تعميرات و نگهداشت تاسيسات و ساختمانهاي اداري طبق شرح کار / استعلام تعميرات و نگهداشت تاسيسات و ساختمانهاي اداري طبق شرح کار

 72. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريتي و ارائه انجام کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي ب / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريتي و ارائه انجام کليه امور نگهداري و راهبري و تعمير و سرويس تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، برقي و تجهيزات غير پزشکي ب

 73. مناقصه, خدمات پاره وقت شامل پذيرائي، تنظيفات و امور آبدارخانه ساختمانهاي صندوق کارآفريني اميد استان اصفهان / خدمات پاره وقت شامل پذيرائي، تنظيفات و امور آبدارخانه ساختمانهاي صندوق کارآفريني اميد استان اصفهان

 74. فراخوان مناقصه مراقبت و نگهداري و عمليات آبخيزداري- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه مراقبت و نگهداري و عمليات آبخيزداري- نوبت دوم

 75. مناقصه خدمات نظافت، باربري، نامه رساني، نقليه و پشتيباني / مناقصه خدمات نظافت، باربري، نامه رساني، نقليه و پشتيباني

 76. مناقصه امور خدمات پشتيباني / مناقصه, مناقصه امور خدمات پشتيباني

 77. مناقصه, برگزاري مناقصه خدمات پاره وقت / برگزاري مناقصه خدمات پاره وقت

 78. مناقصه تامين 146 نفر نيروي انساني / مناقصه،مناقصه تامين 146 نفر نيروي انساني

 79. مناقصه واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز

 80. مناقصه عمليات، نگهداري، بهره برداري و اپراتوري تاسيسات و منابع طبيعي آب شرب - نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه عمليات، نگهداري، بهره برداري و اپراتوري تاسيسات و منابع طبيعي آب شرب - نوبت دوم

 81. استعلام خدمات چاپ و تکثير طبق فايل پيوست / استعلام خدمات چاپ و تکثير طبق فايل پيوست

 82. مناقصه انجام کارهاي خدماتي شرکت . - نوبت دوم / مناقصه انجام کارهاي خدماتي شرکت .- نوبت دوم

 83. مناقصه واگذاري خدمات نظافت و باربري و نامه رساني به بخش خصوصي / مناقصه ، مناقصه واگذاري خدمات نظافت و باربري و نامه رساني به بخش خصوصي

 84. مناقصه برون سپاري امور خدمات شهري منطقه دو - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه برون سپاري امور خدمات شهري منطقه دو - نوبت دوم

 85. استعلام سرويس و نگهداري يک دستگاه آسانسور کششي با مشخصات و وشرايط ذکر شده در پيوست درخواست مورد نياز مي باشد / استعلام سرويس و نگهداري يک دستگاه آسانسور کششي با مشخصات و وشرايط ذکر شده در پيوست درخواست مورد نياز مي باشد

 86. استعلام واگذاري نگهداري و تعميرات تاسيسات مکانيکي،الکتريکي و ابنيه دانشکده داروسازي +کتابخانه مرکزي + موتورخانه مسجد و مرکز نوآوري و شتابدهي / استعلام واگذاري نگهداري و تعميرات تاسيسات مکانيکي،الکتريکي و ابنيه دانشکده داروسازي +کتابخانه مرکزي + موتورخانه مسجد و مرکز نوآوري و شتابدهي

 87. استعلام ارائه خدمات حفاظتي و مراقبتي / استعلام ارائه خدمات حفاظتي و مراقبتي

 88. مناقصه انجام کليه خدمات راهبري، بهره برداري. / مناقصه انجام کليه خدمات راهبري، بهره برداري.

 89. تجديد مناقصه صدور ، توزيع ، مکاتبه و جمع بندي نهايي فيش هاي پسماند - نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه صدور ، توزيع ، مکاتبه و جمع بندي نهايي فيش هاي پسماند - نوبت دوم

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,واگذاري ,استعلام ,يک ,امور ,مناقصه عمومي ,يک مرحله ,مرحله اي ,عمومي يک ,نوبت دوم ,تاسيسات مکانيکي، بهداشتي، ,سرويس تاسيسات مکانيکي، ,مناقصه عمومي همزمان ,مناقصه، مناقصه عمومي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله برای زندگی کشکول عناوین مذهبي ، فرهنگي وسیاسی Sam ایتالیایی در چهار ماه موزیک-باس tizhowshan سالم زیبا رهسپاریم با ولایت تاشهادت برگزار کننده دوره های مدیریت،مالی،حقوقی و زبان minoorayanehi