لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11. 1. استعلام درخواست نيروي مورد نياز واحد بهداري زندان شاهرود مطابق با ليست ضميمه / استعلام درخواست نيروي مورد نياز واحد بهداري زندان شاهرود مطابق با ليست ضميمه

 2. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام پذيرش و منشي گري درمانگاه امام رضا (ع) شيراز / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام پذيرش و منشي گري درمانگاه امام رضا (ع) شيراز

 3. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي امور خدماتي ،تنظيفي ،نگهباني و سرايداري سال1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي امور خدماتي ،تنظيفي ،نگهباني و سرايداري سال1400

 4. مناقصه انجام عمليات کاشت و نگهداري فضاي سبز و ارائه خدمات تنظيف، جمع آوري و حمل زباله / مناقصه عمليات کاشت، نگهداري فضاي سبز و ارائه خدمات تنظيف، جمع آوري و حمل زباله

 5. مناقصه, 14-    انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات صندوق در سطح شهرستانهاي استان خراسان رضوي / 14-    انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات صندوق در سطح شهرستانهاي استان خراسان رضوي

 6. استعلام استعلام بهاء نگهداري فضاي سبز بيمارستان ،پيوست ملاحظه و پر شود تاريخ بازگشايي پاکت 99/11/29 ساعت 9صبح / استعلام استعلام بهاء نگهداري فضاي سبز بيمارستان ،پيوست ملاحظه و پر شود تاريخ بازگشايي پاکت 99/11/29 ساعت 9صبح

 7. مناقصه انجام عمليات نگهداري امور تاسيسات تجديد / مناقصه انجام عمليات نگهداري امور تاسيسات تجديد

 8. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي م م /99/03 مربوط به ارائه خدمات موريانه زدايي به منازل سازماني ، ادارات ، اماکن / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي م م /99/03 مربوط به ارائه خدمات موريانه زدايي به منازل سازماني ، ادارات ، اماکن

 9. مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات - نوبت دوم

 10. مناقصه, م م/99/0163 مربوط به انجام خدمات بازبين دفتري تنظيفات محوطه هاي کارگاهي خدمات پست ادارات انبارداري و / م م/99/0163 مربوط به انجام خدمات بازبين دفتري تنظيفات محوطه هاي کارگاهي خدمات پست ادارات انبارداري و

 11. استعلام تعمير ونگهداري تاسيسات ساختمانهاي دادگستري طبق قرارداد پيوستي / استعلام تعمير ونگهداري تاسيسات ساختمانهاي دادگستري طبق قرارداد پيوستي

 12. مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزيع قبوض آب بهاء / مناقصه, مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزيع قبوض آب بهاء

 13. مناقصه تامين و مديريت نيروي انساني و خدماتي ستاد و بازارها / مناقصه عمومي, مناقصه تامين و مديريت نيروي انساني و خدماتي ستاد و بازارها

 14. مناقصه واگذاري خدمات نظافت، رفت و روب معابر اصلي و پر تردد سطح شهر / مناقصه ,مناقصه واگذاري خدمات نظافت، رفت و روب معابر اصلي و پر تردد سطح شهر

 15. مناقصه, انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات صندوق استان خوزستان / انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات صندوق استان خوزستان

 16. فراخوان مناقصه سرويس و نگهداري امور تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان هاي ستادي قوه قضائيه / فراخوان مناقصه سرويس و نگهداري امور تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان هاي ستادي قوه قضائيه

 17. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه سه بندرعباس,رودا / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه سه بندرعباس,رودا

 18. مناقصه خدمات تخليه، صفافي و بارگيري برنج، شکر و ساير کالاهاي اساسي / مناقصه، مناقصه خدمات تخليه، صفافي و بارگيري برنج، شکر و ساير کالاهاي اساسي

 19. مناقصه, برگزاري مناقصه خدمات پاره وقت / برگزاري مناقصه خدمات پاره وقت

 20. مناقصه نگهباني از 10 ايستگاه مخابراتي. نوبت دوم / مناقصه نگهباني از 10 ايستگاه مخابراتي. نوبت دوم

 21. مناقصه واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز- نوبت دوم چاپ دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز- نوبت دوم چاپ دوم

 22. مناقصه, واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مرکز آموزشي درماني بعثت / واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مرکز آموزشي درماني بعثت

 23. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر آباده / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر آباده

 24. مناقصه واگذاري امور خدمات، پذيرايي، دبيرخانه، نظافت، امور فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري امور خدمات، پذيرايي، دبيرخانه، نظافت، امور فضاي سبز

 25. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه يک بندرعباس،خمير / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه يک بندرعباس،خمير

 26. استعلام تجديد ارزيابي دارايي ها و اموال شرکت توليد نيروي برق بندرعباس و انبارگرداني انبارهاي نيروگاه هاي بندرعباس و ايسين سال 1399 / استعلام تجديد ارزيابي دارايي ها و اموال شرکت توليد نيروي برق بندرعباس و انبارگرداني انبارهاي نيروگاه هاي بندرعباس و ايسين سال 1399

 27. مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني / مناقصه ، مناقصه انجام امور خدماتي و پشتيباني

 28. اصلاحيه مناقصه نگهداري فضاي سبز مرجعيت / اصلاحيه مناقصه نگهداري فضاي سبز مرجعيت

 29. استعلام جمع اوري و امحاء زباله هاي عفوني کلينيک امام علي (ع) / استعلام جمع اوري و امحاء زباله هاي عفوني کلينيک امام علي (ع)

 30. مناقصه امور پذيرايي ، تنظيفات و آبدارخانه / مناقصه امور پذيرايي ، تنظيفات و آبدارخانه

 31. مناقصه خدمات عمومي ، اداري ، انبارداري ، تنظيفات و فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات عمومي ، اداري ، انبارداري ، تنظيفات و فضاي سبز - نوبت دوم

 32. مناقصه اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر / مناقصه، مناقصه اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر

 33. مناقصه ساماندهي مشاغل و رفع تخلفات شهري (رفع سد معبر) / مناقصه, مناقصه ساماندهي مشاغل و رفع تخلفات شهري (رفع سد معبر)

 34. مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهري و برون شهري (تامين خودروهاي سواري) / فراخوان مناقصه, مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهري و برون شهري (تامين خودروهاي سواري)

 35. استعلام امحاءتبليغات ديواري 5000 مترمربع طبق مشخصات به پيوست گذاشته در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد و فاکتور به پيوست گذاشته شود / استعلام امحاءتبليغات ديواري 5000 مترمربع طبق مشخصات به پيوست گذاشته در قيمت پيشنهادي قيمت کل لحاظ گردد و فاکتور به پيوست گذاشته شود

 36. فراخوان تعمير و نگهداري خدمات تاسيسات برق و مخابرات - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان تعمير و نگهداري خدمات تاسيسات برق و مخابرات - نوبت دوم

 37. استعلام بارگزاري استعلام بکارگيري پيمانکارپشتيبان فضاي سبز / استعلام بارگزاري استعلام بکارگيري پيمانکارپشتيبان فضاي سبز

 38. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري فعاليت تعمير ، نگهداري ،رفع حوادث و اتفاقات شبکه هاي توزيع برق برون شهري شهرستان بيجار / مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري فعاليت تعمير ، نگهداري ،رفع حوادث و اتفاقات شبکه هاي توزيع برق برون شهري شهرستان بيجار

 39. مناقصه خدمات تنظيف پذيرايي - خدمات اداري ، دفتري و پشتيباني. / مناقصه،مناقصه خدمات تنظيف پذيرايي - خدمات اداري ، دفتري و پشتيباني.

 40. استعلام پذيرش يک نفر نيرو سرايداري که از طرف آموزشکده معرفي مي گردد با رعايت قوانين اداره کار / استعلام پذيرش يک نفر نيرو سرايداري که از طرف آموزشکده معرفي مي گردد با رعايت قوانين اداره کار

 41. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري نيروهاي کارشناس و تکنسين در واحدهاي عملياني شاغل در شرکت آلوميناي ايران / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري نيروهاي کارشناس و تکنسين در واحدهاي عملياني شاغل در شرکت آلوميناي ايران

 42. مناقصه خدمات نگهداري فضاي سبز آپارتمان ها، ادارات واماکن عمومي / مناقصه خدمات نگهداري فضاي سبز آپارتمان ها، ادارات واماکن عمومي

 43. مناقصه پروژه واگذاري امور نظافت و پاکيزه سازي . نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه واگذاري امور نظافت و پاکيزه سازي . نوبت دوم

 44. مناقصه واگذاري خدمات خودرويي (آژانس) / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري خدمات خودرويي (آژانس)

 45. مناقصه امور خدماتي شامل فضاي سبز، جمع آوري زباله و تنظيف و پاکسازي معابر نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه امور خدماتي شامل فضاي سبز، جمع آوري زباله و تنظيف و پاکسازي معابر

 46. ?مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه, ?مناقصه تامين نيروي انساني

 47. تجديد مناقصه نگهداري، توسعه و گسترش فضاي سبز منطقه . / تجديد مناقصه نگهداري، توسعه و گسترش فضاي سبز منطقه .

 48. مناقصه انجام کليه امور واگذاري مديريتي و ارائه انجام حجم کليه امور نگهداري . / مناقصه انجام کليه امور واگذاري مديريتي و ارائه انجام حجم کليه امور نگهداري .

 49. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي / استعلام کاشت و نگهداري المانهاي

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت به متراژ تقريبي 55000 متر مربع واقع در مشکين‌دشت کرج و تهران / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت به متراژ تقريبي 55000 متر مربع واقع در مشکين‌دشت کرج و تهران

 51. مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با تامين تعداد 40 چهل نفر نيروي انساني - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با تامين تعداد 40 چهل نفر نيروي انساني

 52. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري خدمات پشتيباني اداري و عمومي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري خدمات پشتيباني اداري و عمومي

 53. مناقصه و تجديد مناقصه وصول مطالبات امور آبفا . / مناقصه و تجديد مناقصه، مناقصه و تجديد مناقصه وصول مطالبات امور آبفا .

 54. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري، کاشت، امور خدماتي و نظافت و حراست / مناقصه, مناقصه عمليات حفظ و نگهداري، کاشت، امور خدماتي و نظافت و حراست

 55. مناقصه, واگذاري امور بيماربري مرکز آموزشي درماني بعثت / واگذاري امور بيماربري مرکز آموزشي درماني بعثت

 56. استعلام گل و گياه اداره کل راه آهن استان قم / استعلام گل و گياه اداره کل راه آهن استان قم

 57. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده توحيد / استعلام, استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده توحيد

 58. استعلام نيروي انساني جهت جاگذاري و پلاک نويسي کيسه نمونه طبق شرح پيوست مجتمع سنگ آهن سنگان / استعلام نيروي انساني جهت جاگذاري و پلاک نويسي کيسه نمونه طبق شرح پيوست مجتمع سنگ آهن سنگان

 59. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت فيزيکي استان خراسان رضوي / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت فيزيکي استان خراسان رضوي

 60. مناقصه اجراي حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت دوم / مناقصه اجراي حفظ و نگهداري فضاي سبز نوبت دوم

 61. استعلام تهيه و حمل سدروس آتلانتيکا / استعلام, استعلام تهيه و حمل سدروس آتلانتيکا

 62. مناقصه تامين نيروي انساني و حفاظت فيزيکي پارک ارم / مناقصه , مناقصه تامين نيروي انساني و حفاظت فيزيکي پارک ارم

 63. فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمليات مربوط به کيسه گيري، بارگيري. / فراخوان ارزيابي کيفي، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمليات مربوط به کيسه گيري، بارگيري.

 64. مناقصه طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ميداني - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ميداني - نوبت دوم

 65. استعلام نياز به 2نفر نيرو جهت کار در اردوگاه .نگهباني وباغباني .حقوق ومزايا بيمه وماليات بر عهده تامين کننده هست .سقف حقوق 10ميليون / استعلام نياز به 2نفر نيرو جهت کار در اردوگاه .نگهباني وباغباني .حقوق ومزايا بيمه وماليات بر عهده تامين کننده هست .سقف حقوق 10ميليون

 66. استعلام استعلام بهاء عمليات راهداري طبق شرايط پيوست اقدام گردد / استعلام استعلام بهاء عمليات راهداري طبق شرايط پيوست اقدام گردد

 67. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي گل / استعلام, استعلام کاشت ونگهداري المانهاي گل

 68. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي "گل محدوده / استعلام, استعلام کاشت ونگهداري المانهاي "گل محدوده

 69. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه ميناب,جاسک,سيريک / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه ميناب,جاسک,سيريک

 70. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات پاکسازي ، اسکن و بستن مدارک پزشکي / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات پاکسازي ، اسکن و بستن مدارک پزشکي

 71. مناقصه, م م/99/0209 مربوط به انجام خدمات مورد نياز امور فرهنگي/هنري / م م/99/0209 مربوط به انجام خدمات مورد نياز امور فرهنگي/هنري

 72. مناقصه خدمات شهري .- نوبت دوم / مناقصه،مناقصه خدمات شهري .- نوبت دوم

 73. فراخوان مناقصه مناقصه عمومي سرويس، تعمير و نگهداري و راهبري آسانسور / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه مناقصه عمومي سرويس، تعمير و نگهداري و راهبري آسانسور

 74. مناقصه انجام عمليات نگهداري امور تاسيسات منطقه / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام عمليات نگهداري امور تاسيسات منطقه

 75. مناقصه نگهداري فضاي سبز و تاسيسات وابسته نوبت دوم / مناقصه نگهداري فضاي سبز و تاسيسات وابسته نوبت دوم

 76. مناقصه حفظ و نگهداري تاسيسات ساختمان مرکزي / آگهي مناقصه عمومي، مناقصه حفظ و نگهداري تاسيسات ساختمان مرکزي

 77. استعلام واگذاري امور راننده آمبولانس شبکه بهداشت و درمان تويسرکان از تاريخ 99/11/20 لغايت 1400/6/9 به مدت 6 ماه و 20 روز ، مطابق شرايط پيوستي / استعلام واگذاري امور راننده آمبولانس شبکه بهداشت و درمان تويسرکان از تاريخ 99/11/20 لغايت 1400/6/9 به مدت 6 ماه و 20 روز ، مطابق شرايط پيوستي

 78. استعلام انجام امور اداري و خدمات عمومي / استعلام انجام امور اداري و خدمات عمومي

 79. استعلام آبياري و مراقبت کشت هاي سنواتي کمربندي زارچ - اشکذر (130 هکتار) / استعلام آبياري و مراقبت کشت هاي سنواتي کمربندي زارچ - اشکذر (130 هکتار)

 80. استعلام بکارگيري 4 نفر نيروي حجمي براي نظارت بر واحدهاي گلخانه اي / استعلام بکارگيري 4 نفر نيروي حجمي براي نظارت بر واحدهاي گلخانه اي

 81. تجديد مناقصه انجام خدمات اداري پشتيباني و خدماتي / تجديد مناقصه انجام خدمات اداري پشتيباني و خدماتي

 82. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي " انجام خدمات اداري پشتيباني و خدماتي شرکت سهامي آب منطقه اي البرز و ادرات تابعه در سطح استان 1400-99 / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي " انجام خدمات اداري پشتيباني و خدماتي شرکت سهامي آب منطقه اي البرز و ادرات تابعه در سطح استان 1400-99

 83. مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات / مناقصه انجام امور نظارت و پيگيري وصول مطالبات

 84. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکين ،وصول مطالباتدر سطح شهرستان زرين شهر و توابع / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات کنتور خواني و توزيع صورتحساب مشترکين ،وصول مطالباتدر سطح شهرستان زرين شهر و توابع

 85. مناقصه تامين نيروي انساني نگهباني .- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه تامين نيروي انساني نگهباني.- نوبت دوم

 86. مناقصه عمليات تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکال و مکانيکال / مناقصه عمليات تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکال و مکانيکال

 87. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسا الگتريکي و مکانيکي ساختمان هاي گروه 1 هما / مناقصه عمومي يک مرحله اي تاسيسا الگتريکي و مکانيکي ساختمان هاي گروه 1 هما

 88. استعلام جوع آوري و حمل زباله هاي عفوني / استعلام جوع آوري و حمل زباله هاي عفوني

 89. استعلام حمل زباله هاي عادي بيمارستان توسط شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تاييد مرکز بهداشت استان با توجه به شرايط پيوست در استعلام بها / استعلام حمل زباله هاي عادي بيمارستان توسط شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تاييد مرکز بهداشت استان با توجه به شرايط پيوست در استعلام بها

 90. استعلام نگهداري از تاسيسات و رفع اتفاقات شبکه توزيع ، خطوط انتقال و انشعابات شعرستان بندرگز به مدت 2 ماه / استعلام نگهداري از تاسيسات و رفع اتفاقات شبکه توزيع ، خطوط انتقال و انشعابات شعرستان بندرگز به مدت 2 ماه

 91. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي سرويس و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ستادي قوه قضائيه / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي سرويس و نگهداري تأسيسات ساختمانهاي ستادي قوه قضائيه

 92. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه بندرلنگه,بستک , / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه بندرلنگه,بستک ,

 93. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه قشم و حاجي آباد / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه قشم و حاجي آباد

 94. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري فعاليت تعمير ، نگهداري ،رفع حوادث و اتفاقات شبکه هاي توزيع برق برون شهري شهرستان دهگلان / مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري فعاليت تعمير ، نگهداري ،رفع حوادث و اتفاقات شبکه هاي توزيع برق برون شهري شهرستان دهگلان

 95. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تخليه،صفافي وبارگيري کالاهاي اساسي (شکر،برنج و.)درانبارهاي استان کرمان / مناقصه عمومي يک مرحله اي تخليه،صفافي وبارگيري کالاهاي اساسي (شکر،برنج و.)درانبارهاي استان کرمان

 96. استعلام ستعلام واگذاري امورات لنژري و رختشويخانه برابر با شرايط و قراداد پيوست / استعلام ستعلام واگذاري امورات لنژري و رختشويخانه برابر با شرايط و قراداد پيوست

 97. تجديد مناقصه اداره امور ، بهره برداري ، تعمير و نگهداشتيک باب جايگاه عرضه گاز طبيعي / تجديد مناقصه،تجديد مناقصه اداره امور ، بهره برداري ، تعمير و نگهداشتيک باب جايگاه عرضه گاز طبيعي

 98. استعلام ايران کد مشابه ميباشد / استعلام ايران کد مشابه ميباشد

 99. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي مناقصه 58-99 تامين نيروي انساني / مناقصه عمومي دو مرحله اي مناقصه 58-99 تامين نيروي انساني

 100. مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت / مناقصه عمومي, مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز و خدمات و نظافت

 101. استعلام قرارداد تامين خدمت حجمي نيروي کار شرکتي به ازاي يکسال براي 2نفر جهت همکاري در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي تبريز / استعلام قرارداد تامين خدمت حجمي نيروي کار شرکتي به ازاي يکسال براي 2نفر جهت همکاري در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 102. استعلام قرارداد انجام خريد خدمت و کارگري به مقدار و متراژ به پيوست ليست در شهرستانها / استعلام قرارداد انجام خريد خدمت و کارگري به مقدار و متراژ به پيوست ليست در شهرستانها

 103. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري،نگهداري و تعميرات تجهيزات مقابله و پاکسازي آلودگي آب دريا / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري،نگهداري و تعميرات تجهيزات مقابله و پاکسازي آلودگي آب دريا

 104. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اانجام امور نظافت و آبدارخانه و کارگري محيط تحقيقاتيو نگهداري و ترميم فضاي سبز / مناقصه عمومي يک مرحله اي اانجام امور نظافت و آبدارخانه و کارگري محيط تحقيقاتيو نگهداري و ترميم فضاي سبز

 105. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدمات عمومي و پشتيباني / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدمات عمومي و پشتيباني

 106. فراخوان ارزيابي کيفي ارائه خدمات انبارداري و تخليه ، صفافي و توزيع کالا - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي، فراخوان ارزيابي کيفي ارائه خدمات انبارداري و تخليه ، صفافي و توزيع کالا - نوبت دوم

 107. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي م م /99/0190 مربوط به خدمات نگهداري فضاي سبز آپارتمان ها ، ادارات ، اماکن عمومي شهرک نفت / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي م م /99/0190 مربوط به خدمات نگهداري فضاي سبز آپارتمان ها ، ادارات ، اماکن عمومي شهرک نفت

 108. مناقصه انجام خدمات موريانه زدايي منازل سازماني ، ادارات ، اماکن عمومي و تاسيسات شرکت / فراخوان مناقصه عمومي ,مناقصه انجام خدمات موريانه زدايي منازل سازماني ، ادارات ، اماکن عمومي و تاسيسات شرکت

 109. مناقصه انجام امور نظارت بر فروشگاهها و بازارهاي شهرما / مناقصه ، مناقصه انجام امور نظارت بر فروشگاهها و بازارهاي شهرما

 110. استعلام ايران کد مشابه هست. براي اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه شود. / استعلام ايران کد مشابه هست. براي اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه شود.

 111. مناقصه تامين پزشک اورژانس و درمانگاه سرپايي / مناقصه تامين پزشک اورژانس و درمانگاه سرپايي

 112. استعلام قبوض رسيد وجه نقد صدقات کاربن لس دوبرگي طبق نمونه شماره سريال هاي اعلامي ومطابق نمونه به تعداد500000 درصورت نياز بابرادر خاني تماس نماييد / استعلام قبوض رسيد وجه نقد صدقات کاربن لس دوبرگي طبق نمونه شماره سريال هاي اعلامي ومطابق نمونه به تعداد500000 درصورت نياز بابرادر خاني تماس نماييد

 113. مناقصه, مناقصه واگذاري خدمات تنظيف و نگهداري به مدت يکسال - جاري / مناقصه واگذاري خدمات تنظيف و نگهداري به مدت يکسال - جاري

 114. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه دو و چهار بندرع / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گيري و وصول مطالبات مشترکين بدهکار در محدوده ناحيه دو و چهار بندرع

 115. استعلام حمل زباله دو نوبت در هفته انبار نفت شهيد احمدي روشن (باغين) / استعلام حمل زباله دو نوبت در هفته انبار نفت شهيد احمدي روشن (باغين)

 116. استعلام ابندي اشپزخانه / استعلام ابندي اشپزخانه

 117. فراخوان مناقصه واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري از جايگاه تجديد - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري از جايگاه تجديد - نوبت دوم

 118. مناقصه, 10-    عبارتست ازپذيرايي،تنظيفات وامور آبدارخانه ساختمانهاي صندوق استان خراسان رضوي در سال 1400 به صورت / 10-    عبارتست ازپذيرايي،تنظيفات وامور آبدارخانه ساختمانهاي صندوق استان خراسان رضوي در سال 1400 به صورت

 119. تجديد مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي

 120. استعلام اجراي فضاي سبز طبق مشخصات فايل استعلام پيوست / استعلام اجراي فضاي سبز طبق مشخصات فايل استعلام پيوست

 121. استعلام چمن کاري با روش هايدروسيدينگ طبق مشخصات فايل استعلام پيوست / استعلام چمن کاري با روش هايدروسيدينگ طبق مشخصات فايل استعلام پيوست

 122. استعلام ايجاد آرشيو الکترونيکي اسناد بايگاني / استعلام ايجاد آرشيو الکترونيکي اسناد بايگاني

 123. استعلام واگذاري دف زباله هاي عادي بيمارستان به شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تاييدمرکزبهداشت استان باتوجه به شرايط پيوست در استعلام بها / استعلام واگذاري دف زباله هاي عادي بيمارستان به شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تاييدمرکزبهداشت استان باتوجه به شرايط پيوست در استعلام بها

 124. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي رفت و روب و جمع آوري زباله سطح شهر

 125. مناقصه جذب پيمانکار جهت نيروي انساني حجمي -تجديد - نوبت دوم / تجديد مناقصه, مناقصه جذب پيمانکار جهت نيروي انساني حجمي- تجديد- نوبت دوم

 126. مناقصه تامين نيروي انساني خدمات شهري (تنظيف. نوبت دوم / مناقصه تامين نيروي انساني خدمات شهري (تنظيف. نوبت دوم

 127. مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت، علف چيني و سم پاشي- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه انجام خدمات نظافت، علف چيني و سم پاشي- نوبت دوم

 128. مناقصه تامين نيروي انساني خدمات پيمانکاري به تعداد 143 نفر - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه تامين نيروي انساني خدمات پيمانکاري به تعداد 143 نفر - نوبت دوم

 129. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي گل محدوده پارک وفا / استعلام, استعلام کاشت ونگهداري المانهاي گل محدوده پارک وفا

 130. استعلام عمليات انبارگرداني موجودي کالاي انبارهاي شرکت واقع درانبارمرکـزي (نامجو) براي سال منتهي به 1399 / استعلام عمليات انبارگرداني موجودي کالاي انبارهاي شرکت واقع درانبارمرکـزي (نامجو) براي سال منتهي به 1399

 131. فراخوان ارزيابي کيفي تجديد مناقصه واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي تجديد مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي تجديد مناقصه واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت - نوبت دوم

 132. استعلام تايپ و تکثير طبق شرايط مندرج در مدارک پيوستي / استعلام تايپ و تکثير طبق شرايط مندرج در مدارک پيوستي

 133. استعلام درخواست شرايط فضاي سبز بيمارستان به پيوست ميباشد-از ايران کد مشابه استفاده شده است / استعلام درخواست شرايط فضاي سبز بيمارستان به پيوست ميباشد-از ايران کد مشابه استفاده شده است

 134. مناقصه واگذاري عمليات رفت و روب و نازي معابر و توسعه. - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري عمليات رفت و روب و نازي معابر و توسعه. - نوبت دوم

 135. مناقصه امورات خدمات شهري و عمراني- نوبت دوم / مناقصه امورات خدمات شهري و عمراني- نوبت دوم

 136. مناقصه واگذاري طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ثابت- نوبت دوم / مناقصه واگذاري طرح قرارداد تامين نيروي انساني امورات شبکه ثابت- نوبت دوم

 137. استعلام درخواست تامين نيروي حفاظتي 11نفر جهت ساختمان هاي سجاد الماس شرق .پليس راه امام هادي / استعلام درخواست تامين نيروي حفاظتي 11نفر جهت ساختمان هاي سجاد الماس شرق .پليس راه امام هادي

 138. مناقصه, قرائت لوازم اندازه گيري مشترکين عادي وديماندي ?وصول مطالبات در محدوده شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي / قرائت لوازم اندازه گيري مشترکين عادي وديماندي ?وصول مطالبات در محدوده شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي

 139. استعلام کيسه گيري کود شيميايي فله بميزان 2000 تن شامل: پرکردن کيسه ، توزين ، سردوزي و صفافي در انبار يا روي کاميون و دپو کردن فله / استعلام کيسه گيري کود شيميايي فله بميزان 2000 تن شامل: پرکردن کيسه ، توزين ، سردوزي و صفافي در انبار يا روي کاميون و دپو کردن فله

 140. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي فضاي سبز و سيستم آبياري قطره اي در سطح شهرکها و نواحي صنعتي استان / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي فضاي سبز و سيستم آبياري قطره اي در سطح شهرکها و نواحي صنعتي استان

 141. استعلام کد خدماتي مشابه بوده و يک نفر نيرو به مدت 2 ماه مورد نياز مي باشد / استعلام کد خدماتي مشابه بوده و يک نفر نيرو به مدت 2 ماه مورد نياز مي باشد

 142. استعلام شهرداري با هدف ايجاد و توسعه فضاهاي سبز و پارک هاي عمومي , سامانه تدارکات الکترونيکي دولت / استعلام شهرداري با هدف ايجاد و توسعه فضاهاي سبز و پارک هاي عمومي , سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

 143. استعلام عميرونگهداري سه دستگاه اسانسور ساختمان مديريت شعب بمدت يسال تلفن9370272870 / استعلام عميرونگهداري سه دستگاه اسانسور ساختمان مديريت شعب بمدت يسال تلفن9370272870

 144. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري راهبري ، بهره برداري ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازي و بهسازي منابع تامين آب و .روستايي شهرستان ملاير / مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري راهبري ، بهره برداري ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازي و بهسازي منابع تامين آب و .روستايي شهرستان ملاير

 145. استعلام استعلام بها امور خدماتي و پشتيباني / استعلام استعلام بها امور خدماتي و پشتيباني

 146. استعلام تهيه و درج اخبار شرکت در سايت به نفصيل خبر،گزارش، مصاحبه با مديرعامل شرکت و واحدهاي صنعتي / استعلام تهيه و درج اخبار شرکت در سايت به نفصيل خبر،گزارش، مصاحبه با مديرعامل شرکت و واحدهاي صنعتي

 147. مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور عمليات تاسيسات انبار نفت / مناقصه، مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور عمليات تاسيسات انبار نفت

 148. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري از جايگاه شرکتي دو منظوره CNG و LPG بيهقي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري از جايگاه شرکتي دو منظوره CNG و LPG بيهقي

 149. تجديد استعلام ارزيابي خدمات امور اداري، امور مالي، انبارها و بهره برداري و نگهباني از تاسيسات آب / تجديد استعلام ارزيابي خدمات امور اداري، امور مالي، انبارها و بهره برداري و نگهباني از تاسيسات آب

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,استعلام ,خدمات ,عمومي ,امور ,اي ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,نوبت دوم ,فضاي سبز ,مناقصه عمومي همزمان ,تامين نيروي انساني ,قرائت لوازم اندازه ,انجام خدمات مربوط

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله من دلم الان,اونو میخواد... معرفی بهترین سایت ها No-love or love-Z اجناس فوق العاده ادبیات نوین در الحاق با ادبیات کلاسیک اکرام و احترام پرواز تا عشق ♡آموزش زبان انگلیسی♡ یزد دانلود