لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.08 1. فراخوان مناقصه آبياري و مراقبت سنواتي - نوبت دوم / فراخوان مناقصه آبياري و مراقبت سنواتي - نوبت دوم

 2. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تامين نيروي انساني و واگذاري مديريتي و خريد خدمت حجمي ناظمه فني خوابگاه هاي فجر / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تامين نيروي انساني و واگذاري مديريتي و خريد خدمت حجمي ناظمه فني خوابگاه هاي فجر

 3. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تخليه و بارگيري کشتي هاي حامل کالاهاي فله در بندر امام خميني |(ره) / مناقصه عمومي يک مرحله اي تخليه و بارگيري کشتي هاي حامل کالاهاي فله در بندر امام خميني |(ره)

 4. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات پسماند شهري منطقه يک شهر بوشهر / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات پسماند شهري منطقه يک شهر بوشهر

 5. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب شهرستان گلبهار / مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب شهرستان گلبهار

 6. مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب / مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب

 7. مناقصه واگذاري کليه امور مربوط به پشتيباني و خدمات عمومي - نوبت دوم / اگهي مناقصه , مناقصه واگذاري کليه امور مربوط به پشتيباني و خدمات عمومي - نوبت دوم

 8. استعلام استعلام هزينه حفظ و کنترل و نگهداري و راهبري مداوم 3 دستگاه آسانسور با 6 دستگاه ايستگاه طبق فايلهاي پيوستي. / استعلام استعلام هزينه حفظ و کنترل و نگهداري و راهبري مداوم 3 دستگاه آسانسور با 6 دستگاه ايستگاه طبق فايلهاي پيوستي.

 9. مناقصه, راهبري، بهره برداري و رفع اتفاقات شبکه توزيع، خطوط انتقال، منابع آبي، خدمات مشترکين، کنترل کيفي (به / راهبري، بهره برداري و رفع اتفاقات شبکه توزيع، خطوط انتقال، منابع آبي، خدمات مشترکين، کنترل کيفي (به

 10. مناقصه, واگذاري وتامين 240 نفرنيروي انساني ماهر و نيمه ماهر خدمات فني (سيمبان و برقکار ) 92-99 / واگذاري وتامين 240 نفرنيروي انساني ماهر و نيمه ماهر خدمات فني (سيمبان و برقکار ) 92-99

 11. اصلاحيه مناقصه عمومي طرح کاهش تلفات ناحيه يک / اصلاحيه مناقصه عمومي طرح کاهش تلفات ناحيه يک

 12. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني بيمارستان سوانح سوختگي اميرالمومنين (ع) شيراز / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني بيمارستان سوانح سوختگي اميرالمومنين (ع) شيراز

 13. مناقصه وصول عوارض کسب و پيشه واحدهاي تجاري سطح شهر / مناقصه, وصول عوارض کسب و پيشه واحدهاي تجاري سطح شهر

 14. استعلام نگهداري سيستم تاسيسات و مکانيکي مرکز مبادله پستي واقع در مجاورت گمرک سابق فرودگاه بين المللي (ره) / استعلام نگهداري سيستم تاسيسات و مکانيکي مرکز مبادله پستي واقع در مجاورت گمرک سابق فرودگاه بين المللي (ره)

 15. استعلام نگهدازي تعميزات تاسيسات / استعلام نگهدازي تعميزات تاسيسات

 16. مناقصه, شرايط مناقصه واگذاري امورخونگيري بيماران بستري و سرپايي مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتي / شرايط مناقصه واگذاري امورخونگيري بيماران بستري و سرپايي مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتي

 17. فراخوان مناقصه تخليه و بارگيري کشتي هاي حامل کالاهاي فله اي / فراخوان مناقصه تخليه و بارگيري کشتي هاي حامل کالاهاي فله اي

 18. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني گروه واحدهاي شيراز / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني گروه واحدهاي شيراز

 19. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات بهره بر داري و امداد شهر قم / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي خدمات بهره بر داري و امداد شهر قم

 20. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان چايپاره - (نوبت دوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان چايپاره - (نوبت دوم)

 21. مناقصه خدمات موزع ، کارگر انبار و راننده ليفتراک نوبت دوم / مناقصه خدمات موزع ، کارگر انبار و راننده ليفتراک نوبت دوم

 22. فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني (تنظيف )- نوبت دم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني (تنظيف )- نوبت دم

 23. مناقصه برون سپاري پيمان حجمي زماني انبار نفت و سوختگيري هواپيمايي - نوبت دوم / مناقصه،مناقصه برون سپاري پيمان حجمي زماني انبار نفت و سوختگيري هواپيمايي - نوبت دوم

 24. مناقصه, واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت مراغه / واگذاري عمليات امور جاري انبار نفت مراغه

 25. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني بيمارستان بيمارستان شهيد چمران / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني بيمارستان بيمارستان شهيد چمران

 26. مناقصه تامين نيروي انسانينوبت دوم / مناقصه تامين نيروي انساني

 27. مناقصه نگهداري 65.000 اصله نهال / آگهي مناقصه عمومي,مناقصه نگهداري 65.000 اصله نهال

 28. مناقصه تامين نيروي انساني و خدماتي مورد نياز / مناقصه تامين نيروي انساني و خدماتي مورد نياز

 29. استعلام عمليات تجزيه و آماده سازي مرسولات با استفاده سيستم سورتينگ / استعلام عمليات تجزيه و آماده سازي مرسولات با استفاده سيستم سورتينگ

 30. استعلام طراحي وب سايت _طبق فايل پيوست 09123722580 شهبازي / استعلام طراحي وب سايت _طبق فايل پيوست 09123722580 شهبازي

 31. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت ازمنابع آب هاي سطحي و زير زميني در سطح استان گيلان (گشت و بازرسي) در سال 1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت ازمنابع آب هاي سطحي و زير زميني در سطح استان گيلان (گشت و بازرسي) در سال 1400

 32. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب

 33. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي داير نگه داشتن فضاي سبز محوطه ادارات شرکت برق منطقه اي / مناقصه عمومي يک مرحله اي داير نگه داشتن فضاي سبز محوطه ادارات شرکت برق منطقه اي

 34. مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه / مناقصه، مناقصه فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه

 35. مناقصه واگذاري اپراتوري امور خدمات غير حضوري / مناقصه, مناقصه واگذاري اپراتوري امور خدمات غير حضوري

 36. مناقصه, واگذاري عمليات نگهداري وحفاظت ازمراکزنگهباني ساختمانهاي اداري ستاد وامورهاي توزيع برق استان گيلان / واگذاري عمليات نگهداري وحفاظت ازمراکزنگهباني ساختمانهاي اداري ستاد وامورهاي توزيع برق استان گيلان

 37. استعلام بازو بست بايگاني ريلي ارشيو مرکز بشرح پيوست / استعلام بازو بست بايگاني ريلي ارشيو مرکز بشرح پيوست

 38. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برون سپاري پيمان حجمي زماني انبار نفت و سوختگيري هواپيمايي / مناقصه عمومي يک مرحله اي برون سپاري پيمان حجمي زماني انبار نفت و سوختگيري هواپيمايي

 39. فراخوان مناقصه خريد ، خدمات / فراخوان مناقصه خريد ، خدمات

 40. مناقصه تامين و راهبري وسائط نقليه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامين و راهبري وسائط نقليه - نوبت دوم

 41. مناقصه, تامين نيرو برقکار?اداري?کارگري و انجام امور خدماتي و نظافتي بصورت حجمي / تامين نيرو برقکار?اداري?کارگري و انجام امور خدماتي و نظافتي بصورت حجمي

 42. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات برقي ساختمان راهدارخانه مرکزي و ساختمان قانون تردد 99/31/197 نوبت اول / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات برقي ساختمان راهدارخانه مرکزي و ساختمان قانون تردد 99/31/197 نوبت اول

 43. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام عمليات آلايش وپاکسازي سر،پاچه،جگر و تميز کردن آن اززمان جداسازياز لاشه و بسته بندي آبهداشتي آن در کشتارگاه صنعتي دام / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام عمليات آلايش وپاکسازي سر،پاچه،جگر و تميز کردن آن اززمان جداسازياز لاشه و بسته بندي آبهداشتي آن در کشتارگاه صنعتي دام

 44. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز

 45. مناقصه رفت و روب و جمع آوري زباله / مناقصه، مناقصه رفت و روب و جمع آوري زباله

 46. مناقصه اجراي کليه امور مربوط به نگهداري و آبرساني فضاي سبز دانشگاه - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجراي کليه امور مربوط به نگهداري و آبرساني فضاي سبز دانشگاه - نوبت دوم

 47. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالدران - (نوبت دوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالدران - (نوبت دوم)

 48. مناقصه, واگذاري وتامين فعاليتهاي خدماتي ونظافتي درحوزه شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان / واگذاري وتامين فعاليتهاي خدماتي ونظافتي درحوزه شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان

 49. تجديد مناقصه واگذاري حجمي – زماني اداره امور جايگاه شرکتي و ايستگاه هاي پايش سوخت مرزي / تجديد مناقصه,تجديد مناقصه واگذاري حجمي – زماني اداره امور جايگاه شرکتي و ايستگاه هاي پايش سوخت مرزي

 50. مناقصه واگذاري خدمات قرائت کنتور و وصول بدهي مشترکين / مناقصه واگذاري خدمات قرائت کنتور و وصول بدهي مشترکين

 51. اصلاحيه دوم تجديد مناقصه دفن مهندسي بهداشتي زباله هاي عادي و عفوني / اصلاحيه تجديد مناقصه دفن مهندسي بهداشتي زباله هاي عادي و عفوني

 52. مناقصه واگذاري حجمي زماني اداره امور تاسيسات و عمليات انبار نفت . نوبت دوم / مناقصه واگذاري حجمي زماني اداره امور تاسيسات و عمليات انبار نفت . نوبت دوم

 53. مناقصه تهيه نيمکت سطل زباله ميزپينگ پونگ و شطرنج / مناقصه تهيه نيمکت سطل زباله ميزپينگ پونگ و شطرنج

 54. مناقصه واگذاري خدمات شهري تجديد نوبت دوم / مناقصه واگذاري خدمات شهري تجديد نوبت دوم

 55. فراخوان مناقصه انجام خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي سنجش آب و هواشناسي - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي سنجش آب و هواشناسي - نوبت دوم

 56. مناقصه خريد خدمات نظافت و آبدارخانه - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خريد خدمات نظافت و آبدارخانه - نوبت دوم

 57. استعلام واگذاري امور اپراتوري مرکز تلفن بيمارستان خليلي طبق شرايط عمومي و اختصاصي پيوست / استعلام واگذاري امور اپراتوري مرکز تلفن بيمارستان خليلي طبق شرايط عمومي و اختصاصي پيوست

 58. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه شماره م م آج /99/0052 انجام خدمات ايجاد و نگهداري از فضاي سبز ادارات و اماکن عمومي / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه شماره م م آج /99/0052 انجام خدمات ايجاد و نگهداري از فضاي سبز ادارات و اماکن عمومي

 59. مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب تجديد نوبت دوم / مناقصه برون سپاري فعاليتهاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب تجديد نوبت دوم

 60. مناقصه, انجام امور خدمات پاسخگويي به مشترکين و نگهداري و پشتيباني سيستم سخت افزار و نرم افزار مرکز پيام امدا / انجام امور خدمات پاسخگويي به مشترکين و نگهداري و پشتيباني سيستم سخت افزار و نرم افزار مرکز پيام امدا

 61. مناقصه بازسازي بليد کرير LP توربين / مناقصه بازسازي بليد کرير LP توربين

 62. مناقصه خدمات سرويس، نگهداري، تعميرات و اصلاحات آسانسور . تجديد / مناقصه خدمات سرويس، نگهداري، تعميرات و اصلاحات آسانسور . تجديد

 63. مناقصه واگذاري امور نگهداري و راهبري تاسيسات برقي / مناقصه واگذاري امور نگهداري و راهبري تاسيسات برقي

 64. استعلام خريد، اجرا و نگهداري فضاي سبز / استعلام، استعلام خريد، اجرا و نگهداري فضاي سبز

 65. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تجيد مناقصه راهبري خودروهاي استيجاري منطقه خراسان رضوي / مناقصه عمومي يک مرحله اي تجيد مناقصه راهبري خودروهاي استيجاري منطقه خراسان رضوي

 66. مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور عمليات تاسيسات انبار نفت - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه واگذاري حجمي، زماني اداره امور عمليات تاسيسات انبار نفت - نوبت دوم

 67. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي 1- عمليات تخليه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات از محموله کشتي هاي وارده به بندر بوشهردر کاميون2-عمليات حمل به انبارو. / مناقصه عمومي يک مرحله اي 1- عمليات تخليه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات از محموله کشتي هاي وارده به بندر بوشهردر کاميون2-عمليات حمل به انبارو.

 68. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز شهرداري شوش در بخشهاي اداري ، فني ، خدمات و آتش نشاني و حراست سال 1400(نوبت دوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز شهرداري شوش در بخشهاي اداري ، فني ، خدمات و آتش نشاني و حراست سال 1400(نوبت دوم)

 69. اصلاحيه مناقصه خريد اقلام نورپردازي ساختمان ها، اماکن و ميادين بافت تاريخي . / اصلاحيه مناقصه، مناقصه خريد اقلام نورپردازي ساختمان ها، اماکن و ميادين بافت تاريخي .

 70. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و مراکز تابعه / مناقصه عمومي دو مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و مراکز تابعه

 71. استعلام ايران کد مشابه ميباشد طبق درخواست پيوستي / استعلام ايران کد مشابه ميباشد طبق درخواست پيوستي

 72. استعلام قرارداد فضاي سبز بيمارستان نبي اکرم شهرستان عسلويه / استعلام قرارداد فضاي سبز بيمارستان نبي اکرم شهرستان عسلويه

 73. استعلام خريد و حمل درخچه هاي تري باکسهاي ميدان / استعلام ، استعلام خريد و حمل درخچه هاي تري باکسهاي ميدان

 74. استعلام واگذاري امور تصدي گري حوزه صادرات و واردات،بازرسي و نمونه برداري از واحد هاي توليدي توسط شرکت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده / استعلام واگذاري امور تصدي گري حوزه صادرات و واردات،بازرسي و نمونه برداري از واحد هاي توليدي توسط شرکت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده

 75. مناقصه ارائه کليه خدمات مربوط به تامين نيروي انساني / مناقصه ارائه کليه خدمات مربوط به تامين نيروي انساني

 76. مناقصه توليد انواع بطر PET از پريفرم -مرحله دوم نوبت دوم / مناقصه، مناقصه توليد انواع بطر PET از پريفرم -مرحله دوم نوبت دوم

 77. مناقصه فعاليت هاي خدماتي پشتيباني فني و مهندسي امور اجرايي / مناقصه فعاليت هاي خدماتي پشتيباني فني و مهندسي امور اجرايي

 78. فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني تنظيف / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني تنظيف

 79. استعلام انجام خدمات انتظامي (حراست ) مربوط به بيمارستان تازه تاسيس تامين اجتماعي دزفول - به مدارک پيوستي رجوع شود / استعلام انجام خدمات انتظامي (حراست ) مربوط به بيمارستان تازه تاسيس تامين اجتماعي دزفول - به مدارک پيوستي رجوع شود

 80. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ارايه خدمات اداري شرکت برق منطقه اي آذربايجان / مناقصه عمومي يک مرحله اي ارايه خدمات اداري شرکت برق منطقه اي آذربايجان

 81. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري بهداري کارخانجات و واحد کمکهاي اوليه ساختمان عباس آباد / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي راهبري بهداري کارخانجات و واحد کمکهاي اوليه ساختمان عباس آباد

 82. تجديد مناقصه عمليات تخليه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات . / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه عمليات تخليه مقدار 50 هزار تن خاک فسفات .

 83. مناقصه خدمات مديريت بر اطلاعات ، آرشيو فني و خدمات توليد . / مناقصه،مناقصه خدمات مديريت بر اطلاعات ، آرشيو فني و خدمات توليد .

 84. مناقصه انجام کليه امور تعمير نگهداري و راهبري تاسيسات تجديد بار دوم / مناقصه انجام کليه امور تعمير نگهداري و راهبري تاسيسات تجديد بار دوم

 85. مناقصه ارائه انجام خدمات تشريفات پذيرايي ، تنظيفات . / مناقصه ارائه انجام خدمات تشريفات پذيرايي ، تنظيفات .

 86. مناقصه تامين نيروي خدمات اداري / مناقصه، مناقصه تامين نيروي خدمات اداري

 87. مناقصه نگهداري فضاي سبز، کاشت گل و گياه و بذر ساختمان مرکزي و 20 دستگاه . / مناقصه،مناقصه نگهداري فضاي سبز، کاشت گل و گياه و بذر ساختمان مرکزي و 20 دستگاه .

 88. استعلام ويرايش و ترجمه تخصصي فارسي به انگليسي مطابق با موضوع متن مورد ترجمه تعداد32448 کلمه ويرايش انگليسي و 28866 کلمه ترجمه تخصصي فارسي به انگليسي / استعلام ويرايش و ترجمه تخصصي فارسي به انگليسي مطابق با موضوع متن مورد ترجمه تعداد32448 کلمه ويرايش انگليسي و 28866 کلمه ترجمه تخصصي فارسي به انگليسي

 89. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي اجراي خدمات پسماند شهري منطقه دو شهر بوشهر / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي اجراي خدمات پسماند شهري منطقه دو شهر بوشهر

 90. فراخوان مناقصه راهبري، سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي . / فراخوان مناقصه راهبري، سرويس و نگهداري تاسيسات الکتريکي .

 91. استعلام اسکن و امحائ پرونده هاي بستري / استعلام اسکن و امحائ پرونده هاي بستري

 92. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي فاز دوم فضاي سبز روي زهکش بلوار جمهوري شهر شوش / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي فاز دوم فضاي سبز روي زهکش بلوار جمهوري شهر شوش

 93. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري کليه امور تاسيسات دانشکده و پرديس / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري کليه امور تاسيسات دانشکده و پرديس

 94. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور راهبري و نگهداري تأسيسات بيمارستان ابوذر اهواز در سال 1400-1399 / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور راهبري و نگهداري تأسيسات بيمارستان ابوذر اهواز در سال 1400-1399

 95. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي مناقصه واگذاري حجمي کليه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي بانک کشاورزي(همراه با ارزيابي کيفي ) / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي مناقصه واگذاري حجمي کليه فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي بانک کشاورزي(همراه با ارزيابي کيفي )

 96. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني بيمارستان امام خميني آباده / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني بيمارستان امام خميني آباده

 97. مناقصه تامين تعدادي راننده بدون خودرو / مناقصه, مناقصه تامين تعدادي راننده بدون خودرو

 98. مناقصه راهبري وسائط نقليه سبک و سنگين - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ،مناقصه راهبري وسائط نقليه سبک و سنگين

 99. مناقصه انجام بخشي از کارها و خدمات مورد نياز در سطوح شغلي مختلف - نوبت دوم / مناقصه انجام بخشي از کارها و خدمات مورد نياز در سطوح شغلي مختلف - نوبت دوم

 100. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات نگهداري و بهره برداري از تاسيسات و منابع تامين،حفاري و رفع اتفاقات، نصب انشعاب جديد و تعويض کنتور خراب مشترکين شهرستان / مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات نگهداري و بهره برداري از تاسيسات و منابع تامين،حفاري و رفع اتفاقات، نصب انشعاب جديد و تعويض کنتور خراب مشترکين شهرستان

 101. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات آب آشاميدني:حفاري و رفع اتفاقات روستاهاي تحت پوشش شهرستان گنبد کاووس.تجديد / مناقصه عمومي يک مرحله اي تعمير و نگهداري تاسيسات آب آشاميدني:حفاري و رفع اتفاقات روستاهاي تحت پوشش شهرستان گنبد کاووس.تجديد

 102. مناقصه راهبري بهداري کارخانجات و واحد کمک هاي اوليه ساختمان / مناقصه, مناقصه راهبري بهداري کارخانجات و واحد کمک هاي اوليه ساختمان

 103. تمديد مناقصه دفن مهندسي بهداشتي زباله هاي عادي و عفوني / تمديد مناقصه دفن مهندسي بهداشتي زباله هاي عادي و عفوني

 104. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني گروه يک شهرستان / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني گروه يک شهرستان

 105. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات ،نظافت،پذيرايي و دبيرخانه بصورت حجمي با 8نفرنيرو در شهرستان سنندج / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات ،نظافت،پذيرايي و دبيرخانه بصورت حجمي با 8نفرنيرو در شهرستان سنندج

 106. تجديد فراخوان برون سپاري نگهباني و حفظ و حراست از مخازن - نوبت دوم / تجديد فراخوان برون سپاري نگهباني و حفظ و حراست از مخازن - نوبت دوم

 107. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سردشت / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان سردشت

 108. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد شده واگذاري حجمي – زماني اداره امور جايگاه شرکتي و ايستگاه هاي پايش سوخت مرزي منطقه اروميه / مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد شده واگذاري حجمي – زماني اداره امور جايگاه شرکتي و ايستگاه هاي پايش سوخت مرزي منطقه اروميه

 109. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان خليل آباد / مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري فعاليت هاي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين شهرستان خليل آباد

 110. مناقصه تامين نيروي برقرکار / مناقصه تامين نيروي برقرکار

 111. مناقصه ارائه انجام خدمات تعمير و نگهداري تاسيسات / مناقصه ارائه انجام خدمات تعمير و نگهداري تاسيسات

 112. فراخوان عمومي شناسايي پيمانکار تهيه، ويژه سازي، آموزش و استقرار سامانه شهربان و حريم بان / فراخوان عمومي شناسايي پيمانکار تهيه، ويژه سازي، آموزش و استقرار سامانه شهربان و حريم بان

 113. مناقصه اجراي عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز و. / مناقصه اجراي عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز و.

 114. تجديد مناقصه خدمات، نظافت، پذيرايي و دبيرخانه / مناقصه، تجديد مناقصه خدمات، نظافت، پذيرايي و دبيرخانه

 115. مناقصه واگذاري امور نگهداري، راهبري، سرويس و تعميرات آسانسورهاي مرکز / مناقصه واگذاري امور نگهداري، راهبري، سرويس و تعميرات آسانسورهاي مرکز

 116. مناقصه انجام امورات دپو، بارگيري و جابه جايي محمولات علوفه اي (جو، ذرت، سويا و .) - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه انجام امورات دپو، بارگيري و جابه جايي محمولات علوفه اي (جو، ذرت، سويا و .) - نوبت دوم

 117. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات کشت ، حفظ ، چمن زني و نگهداري فضاي سبز سطح شهر شوش در سال 1400 / مناقصه عمومي يک مرحله اي عمليات کشت ، حفظ ، چمن زني و نگهداري فضاي سبز سطح شهر شوش در سال 1400

 118. مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام خدمات پشتيباني، نگهداري و تعميرات. - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام خدمات پشتيباني، نگهداري و تعميرات. - نوبت دوم

 119. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني بيمارستان بيمارستان خليلي / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهباني بيمارستان بيمارستان خليلي

 120. مناقصه تامين تعداد 27 نفر نگهبان - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامين تعداد 27 نفر نگهبان - نوبت دوم

 121. فراخوان مديريت پسماند / فراخوان،فراخوان مديريت پسماند

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,عمومي ,اي ,يک ,مرحله ,خدمات ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,عمومي يک ,نوبت دوم ,تامين نيروي انساني ,مناقصه، مناقصه عمومي ,نيروي انساني تنظيف ,امور خدمات عمومي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله articles داستان کوتاه جزيره اسرار آميز دانش ترجمه های سركاری Iman Abbasi ahanglori porsesh-mehr98 هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ ناخدای عشق