لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.11 1. استعلام اجراي محوطه سازي و ايجاد فضاي سبز در راهدارخانه مرکزي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي / استعلام اجراي محوطه سازي و ايجاد فضاي سبز در راهدارخانه مرکزي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

 2. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه خدمات تشريفات و پديرايي ، تنظيفات و خدمات عمومي شرکت برق منطقه اي آذربايجان / مناقصه عمومي يک مرحله اي ارائه خدمات تشريفات و پديرايي ، تنظيفات و خدمات عمومي شرکت برق منطقه اي آذربايجان

 3. مناقصه واگذاري قرارداد حفاظت و نگهباني .- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري قرارداد حفاظت و نگهباني - نوبت دوم

 4. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدماتي ونظافت بيمارستان شهيد چمران کنگاور / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدماتي ونظافت بيمارستان شهيد چمران کنگاور

 5. مناقصه اجراي حفظ و نگهداري فضاي سبز / مناقصه اجراي حفظ و نگهداري فضاي سبز

 6. مناقصه برون سپاري انجام خدمات (حجمي) پرسنلي و اپراتوري / مناقصه برون سپاري انجام خدمات (حجمي) پرسنلي و اپراتوري

 7. مناقصه پروژه واگذاري امور نظافت و پاکيزه سازي . / مناقصه , مناقصه پروژه واگذاري امور نظافت و پاکيزه سازي .

 8. استعلام بهسازي و گل آرايي برخي از ميادين اصلي سطح شهر / استعلام بهسازي و گل آرايي برخي از ميادين اصلي سطح شهر

 9. تجديد مناقصه واگذاري حجمي – زماني اداره امور جايگاه شرکتي و ايستگاه هاي پايش سوخت مرزي - نوبت دوم / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه واگذاري حجمي – زماني اداره امور جايگاه شرکتي و ايستگاه هاي پايش سوخت مرزي - نوبت دوم

 10. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي انساني خدمات / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي انساني خدمات

 11. تجديد مناقصه راهبري خدمات پشتيباني اداري، عمومي و. نوبت دوم / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه راهبري خدمات پشتيباني اداري، عمومي و. نوبت دوم

 12. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري تاسيسات مراکز بوعلي، شهيدرجايي، اميرالمومنين بويين زهرا / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري تاسيسات مراکز بوعلي، شهيدرجايي، اميرالمومنين بويين زهرا

 13. فراخوان مناقصه عمومي قرارداد خدمات نظافت و نگهداري فضاي سبز و اطلاعات پرواز فرودگاه / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه عمومي قرارداد خدمات نظافت و نگهداري فضاي سبز و اطلاعات پرواز فرودگاه

 14. مناقصه اخذ خدمات ديجيتال سازي اسناد. / مناقصه, مناقصه اخذ خدمات ديجيتال سازي اسناد.

 15. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد مناقصه سدمعبر و تخلفات ساختماني شهر کازرون / مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد مناقصه سدمعبر و تخلفات ساختماني شهر کازرون

 16. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيرو خدماتي به تعداد 10 نفر / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيرو خدماتي به تعداد 10 نفر

 17. استعلام درخواست تامين نيروي حفاظتي 11نفرجهت ساختمانهاي سجاد .الماس شرق .پليس راه امام هادي / استعلام درخواست تامين نيروي حفاظتي 11نفرجهت ساختمانهاي سجاد .الماس شرق .پليس راه امام هادي

 18. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريت و انجام امور مربوط به خدمات عمومي، اداري، و کنترل کيفي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريت و انجام امور مربوط به خدمات عمومي، اداري، و کنترل کيفي

 19. استعلام تخليه،بارگيري،جابجايي کالاي اساسي جمعا 20000 تن. حتما جهت کسب اطلاعات بيشتر به پيوست يا با شماره 09144104817 تماس حاصل فرماييد. / استعلام تخليه،بارگيري،جابجايي کالاي اساسي جمعا 20000 تن. حتما جهت کسب اطلاعات بيشتر به پيوست يا با شماره 09144104817 تماس حاصل فرماييد.

 20. استعلام تامين نيروي آموزشي هنرستان هنرهاي زيباي دختران قزوين / استعلام تامين نيروي آموزشي هنرستان هنرهاي زيباي دختران قزوين

 21. مناقصه خدمات مديريت بر اطلاعات ، آرشيو فني و خدمات توليد .نوبت دوم / مناقصه خدمات مديريت بر اطلاعات ، آرشيو فني و خدمات توليد .نوبت دوم

 22. استعلام بازپيرايي پارک محلي بوستان بخارايي(محله راهنمايي) / استعلام بازپيرايي پارک محلي بوستان بخارايي(محله راهنمايي)

 23. مناقصه واگذاري خدمات قرائت کنتور و وصول بدهي مشترکين - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاري خدمات قرائت کنتور و وصول بدهي مشترکين - نوبت دوم

 24. مناقصه واگذاري امور خدماتي شهرداري - نوبت دوم / مناقصه واگذاري امور خدماتي شهرداري - نوبت دوم

 25. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مرکز آموزشي درماني بعثت / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي مرکز آموزشي درماني بعثت

 26. مناقصه واگذاري قرارداد حفاظت و نگهباني دانشگاه / مناقصه , مناقصه واگذاري قرارداد حفاظت و نگهباني دانشگاه

 27. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و توسعه فضاي سبز و پاک هاي عمومي اشترينان / مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و توسعه فضاي سبز و پاک هاي عمومي اشترينان

 28. مناقصه امور نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه امور نگهداري فضاي سبز

 29. مناقصه تامين نيروي انساني نگهباني. / مناقصه، مناقصه تامين نيروي انساني نگهباني.

 30. مناقصه امورات خدمات شهري و عمراني / مناقصه امورات خدمات شهري و عمراني

 31. مناقصه مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي

 32. استعلام تحويل استاندارد وسرويس ونگهداري دودستگاه اسانسور بيمار بر بيمارستان به مدت يک سال.برنده بايد طبق قرارداد فيمابين عمل نمايد. / استعلام تحويل استاندارد وسرويس ونگهداري دودستگاه اسانسور بيمار بر بيمارستان به مدت يک سال.برنده بايد طبق قرارداد فيمابين عمل نمايد.

 33. مناقصه راهبري خودروهاي استيجاري -تجديد / تجديد مناقصه، مناقصه راهبري خودروهاي استيجاري - تجديد

 34. استعلام مطابق با فايل پيوست / استعلام مطابق با فايل پيوست

 35. استعلام واگذاري امور چاپ و تکثير که کليه مستندات به پيوست مي باشد / استعلام واگذاري امور چاپ و تکثير که کليه مستندات به پيوست مي باشد

 36. فراخوان مناقصه واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري تعدادي از جايگاه هاي شرکتي - نوبت دوم / فراخوان مناقصه واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري تعدادي از جايگاه هاي شرکتي - نوبت دوم

 37. استعلام اسکن پرونده هاي واحد فني و شهرسازي / استعلام اسکن پرونده هاي واحد فني و شهرسازي

 38. فراخوان مناقصه نگهداري و توسعه فضاي سبز - چاپ اول نوبت اول / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه نگهداري و توسعه فضاي سبز - چاپ اول نوبت اول

 39. مناقصه واگذاري اپراتوري امور خدمات غير حضوري نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاري اپراتوري امور خدمات غير حضوري

 40. مناقصه رفت و روب شوارع سطح شهر، جمع آوري و حمل زباله .مرحله دوم / مناقصه عمومي, مناقصه رفت و روب شوارع سطح شهر، جمع آوري و حمل زباله .

 41. مناقصه واگذاري يکسال خدمات تامين نيروي انساني / آگهي مزايده و مناقصه عمومي,مناقصه واگذاري يکسال خدمات تامين نيروي انساني

 42. مناقصه نگهداري فضاي سبز - مرحله دوم نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه نگهداري فضاي سبز - مرحله دوم نوبت دوم

 43. استعلام واگذاري خدمات راهبري دستگاه بيخطر ساز زباله هاي عفوني ،تيز و برنده بيماررستاني به ميزان تقريبي110کيلوگرم در ماه / استعلام واگذاري خدمات راهبري دستگاه بيخطر ساز زباله هاي عفوني ،تيز و برنده بيماررستاني به ميزان تقريبي110کيلوگرم در ماه

 44. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات نظافت و باربري اداره کل پست استان زنجان / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات نظافت و باربري اداره کل پست استان زنجان

 45. تجديد مناقصه انجام امور سراهاي دانشجويي و خدمات عمومي / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه انجام امور سراهاي دانشجويي و خدمات عمومي

 46. مناقصه حفظ و نگهداري و حراست فضاهاي سبز و پارکها تجديد نوبت دوم / مناقصه حفظ و نگهداري و حراست فضاهاي سبز و پارکها تجديد نوبت دوم

 47. مناقصه امور خدماتي - نظافتي / مناقصه امور خدماتي - نظافتي

 48. مناقصه عمليات مديريت بهره برداري آب و فاضلاب، خدمات مشترکين و خدمات عمومي و . - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه عمليات مديريت بهره برداري آب و فاضلاب، خدمات مشترکين و خدمات عمومي و .- نوبت دوم

 49. مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B نوبت دوم / مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B نوبت دوم

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري تاسيسات بيمارستان شفا تاکستان، شبکه و شهداي آبيک، ستاد و پرديس / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري تاسيسات بيمارستان شفا تاکستان، شبکه و شهداي آبيک، ستاد و پرديس

 51. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدمات نظافت / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور خدمات نظافت

 52. مناقصه, فراخوان عمومي تامين نيروي انساني امور نگهباني حجمي و تامين نيرو / فراخوان عمومي تامين نيروي انساني امور نگهباني حجمي و تامين نيرو

 53. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه شماره م م آج / 99/0075 تأمين نيروي انساني انجام خدمات روزمره واحد تعميرات برق / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه شماره م م آج / 99/0075 تأمين نيروي انساني انجام خدمات روزمره واحد تعميرات برق

 54. مناقصه امور نظافت ، ابدارخانه ، نگهباني و نامه رساني / مناقصه امور نظافت ، ابدارخانه ، نگهباني و نامه رساني

 55. فراخوان مناقصه تخليه و بارگيري کشتي هاي حامل کالاهاي فله اي - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تخليه و بارگيري کشتي هاي حامل کالاهاي فله اي - نوبت دوم

 56. استعلام خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه استحفاظي مرکز بهره برداري ايلام - طبق فايل پيوست / استعلام خدمات نگهداشت خطوط لوله حوزه استحفاظي مرکز بهره برداري ايلام - طبق فايل پيوست

 57. تجديد فراخوان مناقصه انجام عمليات آلايش و پاکسازي سر ، جگر . - نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه انجام عمليات آلايش و پاکسازي سر ، جگر . - نوبت دوم

 58. مناقصه, مناقصه نگهداري تاسيسات حرارتي و برودتي شرکت 11786/340 / مناقصه نگهداري تاسيسات حرارتي و برودتي شرکت 11786/340

 59. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري انجام عمليات بارگيري؛تخليه و حمل مقدار 4100 تن انواع نهاده هاي کشاورزي از انبارهاي سازماني به ساير نقاط داخل استان / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري انجام عمليات بارگيري؛تخليه و حمل مقدار 4100 تن انواع نهاده هاي کشاورزي از انبارهاي سازماني به ساير نقاط داخل استان

 60. مناقصه نگهداري ، زيباسازي و ترميم فضاي سبز . تجديد / مناقصه نگهداري ، زيباسازي و ترميم فضاي سبز . تجديد

 61. مناقصه حفظ ، نگهداري و توسعه فضاي سبز / مناقصه عمومي , مناقصه حفظ ، نگهداري و توسعه فضاي سبز

 62. مناقصه تامين و مديريت نيروي انساني و خدماتي ستاد و بازارها / مناقصه عمومي, مناقصه تامين و مديريت نيروي انساني و خدماتي ستاد و بازارها

 63. مناقصه ارائه خدمات فني به تعداد 144 نفر نيروي انساني / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات فني به تعداد 144 نفر نيروي انساني

 64. مناقصه واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري خدمات شهري و فضاي سبز- نوبت دوم

 65. مناقصه تامين نيروي انساني خدمات شهري (تنظيف. / مناقصه تامين نيروي انساني خدمات شهري (تنظيف.

 66. مناقصه, واگذاري امور خدمات عمومي مرکز آموزشي درماني شفا / واگذاري امور خدمات عمومي مرکز آموزشي درماني شفا

 67. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصي در سرويسهاي صنعتي. تجديد / مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصي در سرويسهاي صنعتي. تجديد

 68. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام کارهاي اجرايي در کارگاه خدمات شهري / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام کارهاي اجرايي در کارگاه خدمات شهري

 69. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي حفاظت فيزيکي / مناقصه عمومي يک مرحله اي تامين نيروي حفاظت فيزيکي

 70. تجديد مناقصه واگذاري انجام بخشي از خدمات امور نگهباني و حفاظت فيزيکي از اموال و اماکن / مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري انجام بخشي از خدمات امور نگهباني و حفاظت فيزيکي از اموال و اماکن

 71. مناقصه انجام خدمات مربوط به کتابداري، خانه فيلم، نمايش دهنده فيلم . / مناقصه انجام خدمات مربوط به کتابداري، خانه فيلم، نمايش دهنده فيلم .

 72. مناقصه جذب پيمانکار جهت نيروي انساني حجمي -تجديد / تجديد مناقصه, مناقصه جذب پيمانکار جهت نيروي انساني حجمي- تجديد

 73. فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهري، روستايي و واحدهاي صنعتي تابعه - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه ، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهري، روستايي و واحدهاي صنعتي تابعه - نوبت دوم

 74. مناقصه نگهباني ايستگاههاي مخابراتي- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهباني ايستگاههاي مخابراتي- نوبت دوم

 75. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انتخاب شرکت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتي به مساحت تقريبي 56592 هکتار / مناقصه عمومي يک مرحله اي انتخاب شرکت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتي به مساحت تقريبي 56592 هکتار

 76. استعلام نظافت آموزشگاه / استعلام نظافت آموزشگاه

 77. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شهرداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شهرداري

 78. فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني امور نگهباني حجمي - تامين نيرو / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني امور نگهباني حجمي - تامين نيرو

 79. مناقصه خدمات پشتيباني حراست نيروگاه / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه خدمات پشتيباني حراست نيروگاه

 80. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري اپراتوري امور خدمات غير حضوري / مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذاري اپراتوري امور خدمات غير حضوري

 81. مناقصه, واگذاري اپراتوري امور خدمات غير حضوري / واگذاري اپراتوري امور خدمات غير حضوري

 82. فراخوان مناقصه واگذاري امور نقليه شرکت، به تعداد 31 دستگاه خودرو . - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاري امور نقليه شرکت، به تعداد 31 دستگاه خودرو . - نوبت دوم

 83. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي استعلام واگذاري خريد خدمات برگه برداري، اسکن و بايگاني پرونده هاي پزشکي بيمارستان عيسي بن مريم (ع / مناقصه عمومي يک مرحله اي استعلام واگذاري خريد خدمات برگه برداري، اسکن و بايگاني پرونده هاي پزشکي بيمارستان عيسي بن مريم (ع

 84. مناقصه پروژه عمليات پايش و پهنه بندي و محلول پاشي . / مناقصه عمومي ، مناقصه پروژه عمليات پايش و پهنه بندي و محلول پاشي .

 85. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي شهرداري رزن در نظر دارد حفظ؛ نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر رزن / مناقصه عمومي يک مرحله اي شهرداري رزن در نظر دارد حفظ؛ نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر رزن

 86. مناقصه واگذاري عمليات رفت و روب و نازي معابر و توسعه / مناقصه ، مناقصه واگذاري عمليات رفت و روب و نازي معابر و توسعه

 87. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري تاسيسات حرارتي و برودتي شرکت برق منطقه اي آذربايجان / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري تاسيسات حرارتي و برودتي شرکت برق منطقه اي آذربايجان

 88. مناقصه انتخاب شرکت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتي / مناقصه، مناقصه انتخاب شرکت ذيصلاح براي حفاظت اراضي دولتي

 89. فراخوان مناقصه امور خدمات نظافت ساختمان ستاد مرکزي / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه امور خدمات نظافت ساختمان ستاد مرکزي

 90. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام بخشي از خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با تامين و بکارگيري 38 نفر نيروي انساني / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام بخشي از خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با تامين و بکارگيري 38 نفر نيروي انساني

 91. تجديد مناقصه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز / تجديد مناقصه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز

 92. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات حراست ونگهباني از اماکن و تاسيسات شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون(حدفاصل حوزه عملياتي شرکت کارون، هفتکل، نفت سفي / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات حراست ونگهباني از اماکن و تاسيسات شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون(حدفاصل حوزه عملياتي شرکت کارون، هفتکل، نفت سفي

 93. مناقصه عمليات برونسپاري نگهباني، حفظ و حراست از مخازن، تاسيسات. / مناقصه, مناقصه عمليات برونسپاري نگهباني، حفظ و حراست از مخازن، تاسيسات.

 94. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي عمليات برونسپاري نگهباني ، حفظ و حراست از اماکن و تاسيسات ساختمان اداري مخازن و انبارهاي شهر هاي تحت پوشش ش / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي عمليات برونسپاري نگهباني ، حفظ و حراست از اماکن و تاسيسات ساختمان اداري مخازن و انبارهاي شهر هاي تحت پوشش ش

 95. مناقصه پروژه عمليات پايش و پهنه بندي و محلول پاشي . - نوبت دوم / مناقصه عمومي ، مناقصه پروژه عمليات پايش و پهنه بندي و محلول پاشي . - نوبت دوم

 96. فراخوان مناقصه خدمات شهري جمع آوري و حمل زباله هاي شهري رفت و روب - چاپ اول نوبت اول / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خدمات شهري جمع آوري و حمل زباله هاي شهري رفت و روب - چاپ اول نوبت اول

 97. مناقصه, عمليات راهداري بخش ماژين و هرگونه عملياتي که به تشخيص دستگاه نظارت جهت اجراي ژروژه مورد نياز باشد / عمليات راهداري بخش ماژين و هرگونه عملياتي که به تشخيص دستگاه نظارت جهت اجراي ژروژه مورد نياز باشد

 98. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي خدمات نظافت ، فضاي سبز و اطلاعات پرواز فرودگاه همدان / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي خدمات نظافت ، فضاي سبز و اطلاعات پرواز فرودگاه همدان

 99. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تامين خدمات حفاظت و نگهباني بيمارستان آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تامين خدمات حفاظت و نگهباني بيمارستان آموزشي درماني نهم دي تربت حيدريه

 100. مناقصه جذب پيمانکار جهت واگذاري امور جمع آوري، بارگيري و حمل زباله هاي شهري - نوبت دوم / مناقصه جذب پيمانکار جهت واگذاري امور جمع آوري، بارگيري و حمل زباله هاي شهري - نوبت دوم

 101. مناقصه خدمات تنظيف شهري - مرحله دوم نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات تنظيف شهري - مرحله دوم نوبت دوم

 102. مناقصه انجام خدمات پشتيباني، نگهداري فضاي سبز، مستغلات و هدايت . / مناقصه انجام خدمات پشتيباني، نگهداري فضاي سبز، مستغلات و هدايت .

 103. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تاسيسات مراکز ولايت، کوثر، قدس، اميرامومنين / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه تاسيسات مراکز ولايت، کوثر، قدس، اميرامومنين

 104. مناقصه حفاظت و نگهباني / مناقصه حفاظت و نگهباني

 105. مناقصه ارائه انجام خدمات تعمير و نگهداري تاسيسات - نوبت دوم / مناقصه ارائه انجام خدمات تعمير و نگهداري تاسيسات - نوبت دوم

 106. مناقصه انتخاب پيمانکار تامين نيرو / مناقصه, مناقصه انتخاب پيمانکار تامين نيرو

 107. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري - مرحله اول نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاري امور خدمات شهري - مرحله اول نوبت دوم

 108. مناقصه, ارائه خدمات اداري شرکت برق منطقه اي 11719/340 / ارائه خدمات اداري شرکت برق منطقه اي 11719/340

 109. مناقصه, واگذاري امور خدمات عمومي مرکز آموزشي درماني شهيد باهنر / واگذاري امور خدمات عمومي مرکز آموزشي درماني شهيد باهنر

 110. مناقصه اجراي امورات مربوط به خدمات شهري / مناقصه، مناقصه اجراي امورات مربوط به خدمات شهري

 111. مناقصه واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي / مناقصه واگذاري امور نظافت و خدمات جنبي

 112. مناقصه برون سپاري تامين تعداد 66 نفر نيروي انساني / مناقصه , مناقصه برون سپاري تامين تعداد 66 نفر نيروي انساني

 113. استعلام واگذاري نيروهاي پشتيباني آزمايشگاه بيمارستان امام حسن مجتبي (ع) نظرآباد به تعداد6 نفر طبق فايلهاي پيوست انعقاد قرار داد از تاريخ 1399/10/01 مي باشد / استعلام واگذاري نيروهاي پشتيباني آزمايشگاه بيمارستان امام حسن مجتبي (ع) نظرآباد به تعداد6 نفر طبق فايلهاي پيوست انعقاد قرار داد از تاريخ 1399/10/01 مي باشد

 114. استعلام تصوير برداري و بارگزاري / استعلام تصوير برداري و بارگزاري

 115. مناقصه ارائه انجام خدمات داير نگهداشتي فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه ارائه انجام خدمات داير نگهداشتي فضاي سبز

 116. فراخوان مناقصه خدمات نگهباني حراست نوبت دوم / فراخوان مناقصه خدمات نگهباني حراست نوبت دوم

 117. مناقصه جهت انجام عمليات جمع آوري ، بارگيري و حمل زباله / مناقصه جهت انجام عمليات جمع آوري ، بارگيري و حمل زباله

 118. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز و کاشت گل و گياه و بر / مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز و کاشت گل و گياه و بر

 119. مناقصه اجراي عمليات فتوکپي و عکس پرونده هاي خسارت اتومبيل / مناقصه ، مناقصه اجراي عمليات فتوکپي و عکس پرونده هاي خسارت اتومبيل

 120. مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز- تجديد - نوبت دوم / تجديد فراخوان مناقصه عمومي, مناقصه عمومي حفظ و نگهداري فضاي سبز- تجديد - نوبت دوم

 121. استعلام کارهاي خدماتي/دفتري/فضاي سبز/ترابري / استعلام کارهاي خدماتي/دفتري/فضاي سبز/ترابري

 122. مناقصه, حفاظت از اموال، تاسيسات، تجهيزات و ساختمانهاي دفتر مرکزي و سدها و تاسيسات آبي شرکت آب منطقه اي کرمان / حفاظت از اموال، تاسيسات، تجهيزات و ساختمانهاي دفتر مرکزي و سدها و تاسيسات آبي شرکت آب منطقه اي کرمان

 123. مناقصه خدمات امداد مشترکين قرائت ارسال پيامک و وصول مطالبات / مناقصه خدمات امداد مشترکين قرائت ارسال پيامک و وصول مطالبات

 124. مناقصه جمع آوري زباله و رفت و روب نظافت سطح شهر نوبت دوم / مناقصه جمع آوري زباله و رفت و روب نظافت سطح شهر نوبت دوم

 125. مناقصه ارائه انجام خدمات تشريفات پذيرايي ، تنظيفات . - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ارائه انجام خدمات تشريفات پذيرايي ، تنظيفات . - نوبت دوم

 126. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام بخشي از خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با تامين و بکارگيري 121 نفر نيروي انساني / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي انجام بخشي از خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي با تامين و بکارگيري 121 نفر نيروي انساني

 127. مناقصه واگذاري انجام امورات تامين نيروي مورد نياز . / مناقصه،مناقصه واگذاري انجام امورات تامين نيروي مورد نياز .

 128. مناقصه امور خدماتي شامل فضاي سبز، جمع آوري زباله و تنظيف و پاکسازي معابر / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه امور خدماتي شامل فضاي سبز، جمع آوري زباله و تنظيف و پاکسازي معابر

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,عمومي ,اي ,مرحله ,واگذاري ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,عمومي يک ,نوبت دوم ,تامين نيروي انساني ,مناقصه، مناقصه عمومي ,مناقصه عمومي مناقصه ,مناقصه تامين نيروي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله silvaco simulation گرفتن دیپلم فوری برای شاغلین دبستان غیر دولتی پیشرو دکتر حاتمی مطالب اینترنتی shabankhani kavirtoranj آموزشگاه بازیگری اصفهان"سینمایی اسطوره" پایه هفتمی ها گفتگو با خانواده و همرزمان شهداء