لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.11.13 1. استعلام هرس درختان 2 قطعه باغ / استعلام هرس درختان 2 قطعه باغ

 2. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان تيران و کرون طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان تيران و کرون طبق شرح خدمات پيوست

 3. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان آران و بيدگل طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان آران و بيدگل طبق شرح خدمات پيوست

 4. استعلام اجراي عمليات نگهداري در مناطق احياء و قرق به مساحت 40 (چهل ) هکتار در منطقه قولانلو کاستان / استعلام اجراي عمليات نگهداري در مناطق احياء و قرق به مساحت 40 (چهل ) هکتار در منطقه قولانلو کاستان

 5. مناقصه عمليات اجرايي ايجاد و نگهداري فضاي سبز و شبکه آبياري و رنگ آميزي جداول .نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه عمليات اجرايي ايجاد و نگهداري فضاي سبز و شبکه آبياري و رنگ آميزي جداول .نوبت دوم

 6. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري و احداث فضاي سبز در شهر جديد گلبهار / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري و احداث فضاي سبز در شهر جديد گلبهار

 7. مناقصه, واگذاري انجام بخشي از خدمات امورنگهباني و حفاظت فيزيکي از اموال واماکن-آبفاي منطقه3شهرتهران / واگذاري انجام بخشي از خدمات امورنگهباني و حفاظت فيزيکي از اموال واماکن-آبفاي منطقه3شهرتهران

 8. مناقصه راهبري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات مکانيکي / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه راهبري و نگهداري تجهيزات و تاسيسات مکانيکي

 9. مناقصه تامين 37 نفر نيروي نگهبان / مناقصه، مناقصه تامين 37 نفر نيروي نگهبان

 10. فراخوان مناقصه عمليات طراحي خريد و تعويض ورق هاي سقف ديوار و تعويض فن هاي . / فراخوان مناقصه عمليات طراحي خريد و تعويض ورق هاي سقف ديوار و تعويض فن هاي .

 11. استعلام استفاده از خدمات کارگري و نگهباني جهت بازسازي و اجراي سيستم حفاظت کاتدي داخلي، مخازن و مسير خط مارون حدفاصل مراکز انتقال نفت شماره يک تا هفت / استعلام استفاده از خدمات کارگري و نگهباني جهت بازسازي و اجراي سيستم حفاظت کاتدي داخلي، مخازن و مسير خط مارون حدفاصل مراکز انتقال نفت شماره يک تا هفت

 12. استعلام نظارت بر عملکرد شرکت هاي طرف قرارداد با اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان در پروژه هاي گشت و مراقبت شهرستان هاي استان اصفهان طبق شرح خدمات / استعلام نظارت بر عملکرد شرکت هاي طرف قرارداد با اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان در پروژه هاي گشت و مراقبت شهرستان هاي استان اصفهان طبق شرح خدمات

 13. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان مياندوآب - (نوبت دوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان مياندوآب - (نوبت دوم)

 14. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي طرح واگذاري فعاليتهاي اجرايي در دو حوزه : 1- حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها ، 2- واگذاري و نظارت بر ا / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي طرح واگذاري فعاليتهاي اجرايي در دو حوزه : 1- حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها ، 2- واگذاري و نظارت بر ا

 15. فراخوان مناقصه واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري از جايگاه تجديد / فراخوان مناقصه واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري از جايگاه تجديد

 16. مناقصه, م م/99/0163 مربوط به انجام خدمات بازبين دفتري تنظيفات محوطه هاي کارگاهي خدمات پست ادارات انبارداري و / م م/99/0163 مربوط به انجام خدمات بازبين دفتري تنظيفات محوطه هاي کارگاهي خدمات پست ادارات انبارداري و

 17. استعلام واگذاري امنيت انتظامي بيمارستان 22 بهمن / استعلام واگذاري امنيت انتظامي بيمارستان 22 بهمن

 18. استعلام به پيوست مراجعه شود / استعلام به پيوست مراجعه شود

 19. مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني / مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني

 20. مناقصه واگذاري خدمات تنظيف و نگهداري و توسعه فضاي سبز . نوبت دوم / مناقصه واگذاري خدمات تنظيف و نگهداري و توسعه فضاي سبز . نوبت دوم

 21. استعلام امور تاسيساتي -رگولاتور گاز / استعلام امور تاسيساتي -رگولاتور گاز

 22. استعلام جمع آوري سگ هاي ولگرد از سطح شهر به روش زنده گيري و تحويل به مراجع ذيصلاح مطابق فايل پيوست. / استعلام جمع آوري سگ هاي ولگرد از سطح شهر به روش زنده گيري و تحويل به مراجع ذيصلاح مطابق فايل پيوست.

 23. استعلام سم پاشي ايستگاههاي ناحيه غرب اهواز طبق ليست پيوست زمان پرداخت حداقل 60 روز / استعلام سم پاشي ايستگاههاي ناحيه غرب اهواز طبق ليست پيوست زمان پرداخت حداقل 60 روز

 24. استعلام درخواست تامين نيروي حفاظتي 11نفر جهت ساختمانهاي سجاد .الماس شرق .پليس راه امام هادي / استعلام درخواست تامين نيروي حفاظتي 11نفر جهت ساختمانهاي سجاد .الماس شرق .پليس راه امام هادي

 25. مناقصه, انجام بخشي از کارها وخدمات موردنياز شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران درسطوح شغلي مختلف :کارشناسي / انجام بخشي از کارها وخدمات موردنياز شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران درسطوح شغلي مختلف :کارشناسي

 26. مناقصه نگهداري فضاي سبز / مناقصه نگهداري فضاي سبز

 27. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي خدمات عمومي ،اداري ،انبارداري ،تنظيفات و فضاي سبز مراکز منطقه سمنان شاهرود تأسيسات دامغان و مرکز منطقه شمالشرق / فراخوان ارزيابي کيفي خدمات عمومي ،اداري ،انبارداري ،تنظيفات و فضاي سبز مراکز منطقه سمنان شاهرود تأسيسات دامغان و مرکز منطقه شمالشرق

 28. مناقصه مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه مناقصه واگذاري خدمات تامين متصديان ايستگاه هاي آب و هواشناسي - نوبت دوم

 29. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/34 انجام بخشي از حجم خدمات مورد نياز نيروي انساني HSE و آتش نشاني / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/34 انجام بخشي از حجم خدمات مورد نياز نيروي انساني HSE و آتش نشاني

 30. استعلام مناقصه سم پاشي و تله گذاري طبق فايل هاي پيوست / استعلام مناقصه سم پاشي و تله گذاري طبق فايل هاي پيوست

 31. استعلام خدمات انتظامي فقط پرسنل نيروي انتظامي حسب قرار داد پيوست يک ساله تلفن تماس 09155094101 اقاي اسماعيلي حراست / استعلام خدمات انتظامي فقط پرسنل نيروي انتظامي حسب قرار داد پيوست يک ساله تلفن تماس 09155094101 اقاي اسماعيلي حراست

 32. مناقصه واگذاري عمليات کشت، حفظ، چمن زني و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاري عمليات کشت، حفظ، چمن زني و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 33. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان فلاورجان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان فلاورجان طبق شرح خدمات پيوست

 34. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام مجموعه فعاليت هاي نگهداري و تعميرات تاسيسات گازرساني شهرستان آمل و روستاهاي تابعه - تجديد مناقصه / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام مجموعه فعاليت هاي نگهداري و تعميرات تاسيسات گازرساني شهرستان آمل و روستاهاي تابعه - تجديد مناقصه

 35. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي پيمانکاري واگذاري فعاليتهاي خدماتي و امور حجمي / مناقصه عمومي دو مرحله اي پيمانکاري واگذاري فعاليتهاي خدماتي و امور حجمي

 36. استعلام واگذاري فعاليت هاي نگهداري فضاي سبز بيمارستان جواد الائمه(ع) طبق شرايط عمومي و اختصاصي بازديد از محل صورت پذيرد / استعلام واگذاري فعاليت هاي نگهداري فضاي سبز بيمارستان جواد الائمه(ع) طبق شرايط عمومي و اختصاصي بازديد از محل صورت پذيرد

 37. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني از تاسيسات و اموال / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني از تاسيسات و اموال

 38. مناقصه انجام بخشي از کارها و خدمات مود نياز در سطوح شغلي مختلف کارشناسي. / مناقصه، مناقصه انجام بخشي از کارها و خدمات مود نياز در سطوح شغلي مختلف کارشناسي.

 39. فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني خدمات، نظافت و آبدارخانه / فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني خدمات، نظافت و آبدارخانه

 40. مناقصه واگذاري امورات پاسخگويي 1 / مناقصه، مناقصه واگذاري امورات پاسخگويي 1

 41. استعلام نماشويي / استعلام نماشويي

 42. فراخوان مناقصه عمليات حجمي انبار نفت شهيد آنجفي- نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عمليات حجمي انبار نفت شهيد آنجفي - نوبت دوم

 43. استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان لنجان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان لنجان طبق شرح خدمات پيوست

 44. استعلام کپي وپرينت برگه A4,A5وطبق فايل پيوست واعلان قيمت به ريز طبق فايل پيوست در سامانه بصورت پيوست اامي است / استعلام کپي وپرينت برگه A4,A5وطبق فايل پيوست واعلان قيمت به ريز طبق فايل پيوست در سامانه بصورت پيوست اامي است

 45. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات امداد، مشترکين، قرائت و ارسال پيامک و وصول مطالبات نظافت، باغباني، آبدارخانه، حسابدار و . شهرستان نور (تجديد مناقصه) / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات امداد، مشترکين، قرائت و ارسال پيامک و وصول مطالبات نظافت، باغباني، آبدارخانه، حسابدار و . شهرستان نور (تجديد مناقصه)

 46. استعلام گشت و مراقبت، پيشگيري و اطفاء حريق در عرصه هاي منابع طبيعي به مساحت 23000 هکتار / استعلام گشت و مراقبت، پيشگيري و اطفاء حريق در عرصه هاي منابع طبيعي به مساحت 23000 هکتار

 47. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نوبت اول-برون سپاري خدمات بهره برداري، نگهداري و تعميرات سد / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نوبت اول-برون سپاري خدمات بهره برداري، نگهداري و تعميرات سد

 48. مناقصه تامين نيروي انساني و تکميل کادر خدمات عمراني و اداري تجديد نوبت دوم / مناقصه تامين نيروي انساني و تکميل کادر خدمات عمراني و اداري تجديد نوبت دوم

 49. استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان بوئين و مياندشت طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان بوئين و مياندشت طبق شرح خدمات پيوست

 50. فراخوان مناقصه واگذاري مديريت امور مجتمع انبارهاي مرکزي (تخليه و بارگيري . / فراخوان مناقصه واگذاري مديريت امور مجتمع انبارهاي مرکزي (تخليه و بارگيري .

 51. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور مربوط به پشتيباني و خدمات عمومي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور مربوط به پشتيباني و خدمات عمومي

 52. مناقصه خدمات نظافت و باربري - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه خدمات نظافت و باربري- نوبت دوم

 53. استعلام استعلام سرويس و نگهداري 2 دستگاه آسانسور بيمارستان امام سجاد (ع)در سال 1399-1400 .قيمت استعلامي بصورت ساليانه مورد پذيرش ميباشد. / استعلام استعلام سرويس و نگهداري 2 دستگاه آسانسور بيمارستان امام سجاد (ع)در سال 1399-1400 .قيمت استعلامي بصورت ساليانه مورد پذيرش ميباشد.

 54. مناقصه توسعه، نگهداري فضاي سبز و تنظيفات، پاکسازي معابر. / مناقصه، مناقصه توسعه، نگهداري فضاي سبز و تنظيفات، پاکسازي معابر.

 55. فراخوان ارزيابي کيفي ارائه خدمات انبارداري و تخليه ، صفافي و توزيع کالا / فراخوان ارزيابي کيفي ارائه خدمات انبارداري و تخليه ، صفافي و توزيع کالا

 56. استعلام تامين اپراتور مورد نياز جهت بازاريابي و فروش روزانه 9000 فقره سيم کارت همراه اول / استعلام تامين اپراتور مورد نياز جهت بازاريابي و فروش روزانه 9000 فقره سيم کارت همراه اول

 57. استعلام واگذاري دفن زباله هاي عادي بيمارستان به شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تائيد مرکز بهداشت استان با توجه به شرايط پيوست در استعلام بهاء / استعلام واگذاري دفن زباله هاي عادي بيمارستان به شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تائيد مرکز بهداشت استان با توجه به شرايط پيوست در استعلام بهاء

 58. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات حفاظت فيزيکي از اموال؛تاسيسات؛تجهيزات وساختمانهاي دفتر مرکزي؛سدهاوتاسيسات آبي شرکت آب منطقه اي در سطح استان کرمان / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات حفاظت فيزيکي از اموال؛تاسيسات؛تجهيزات وساختمانهاي دفتر مرکزي؛سدهاوتاسيسات آبي شرکت آب منطقه اي در سطح استان کرمان

 59. استعلام اسکن پرونده هاي واحد فني و شهرسازي شهرداري سرمست / استعلام اسکن پرونده هاي واحد فني و شهرسازي شهرداري سرمست

 60. فراخوان مناقصه نگهداري و احداث فضاي سبز تجديد / فراخوان مناقصه نگهداري و احداث فضاي سبز تجديد

 61. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي 37 نفر نيروي نگهبان جهت کتابخانه هاي عمومي کشور / مناقصه عمومي دو مرحله اي 37 نفر نيروي نگهبان جهت کتابخانه هاي عمومي کشور

 62. تجديد مناقصه واگذاري امور کاشت و نگهداري فضاي سبز / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه واگذاري امور کاشت و نگهداري فضاي سبز

 63. مناقصه نگهباني از 10 ايستگاه مخابراتي. / مناقصه نگهباني از 10 ايستگاه مخابراتي.

 64. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه عمومي, مناقصه تامين نيروي انساني

 65. مناقصه, نگهداري و نگهباني کامل محدوده پارک هاي شهر، سيمرغ، نيلوفر تا انتهاي پارک جنگلي،باغ راه ايراني و پارک / نگهداري و نگهباني کامل محدوده پارک هاي شهر، سيمرغ، نيلوفر تا انتهاي پارک جنگلي،باغ راه ايراني و پارک

 66. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده. / استعلام کاشت و نگهداري المانهاي محدوده.

 67. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان اردستان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان اردستان طبق شرح خدمات پيوست

 68. استعلام اجراي عمليات توسعه جنگل با نهال به مساحت 65 (شصت و پنج ) هکتار در منطقه قولانلو کاستان / استعلام اجراي عمليات توسعه جنگل با نهال به مساحت 65 (شصت و پنج ) هکتار در منطقه قولانلو کاستان

 69. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريت امور مجتمع انبارهاي مرکزي و گورت استان اصفهان / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري مديريت امور مجتمع انبارهاي مرکزي و گورت استان اصفهان

 70. مناقصه واگذاري پرسنل پرسشگر طرح کوهورت. / مناقصه واگذاري پرسنل پرسشگر طرح کوهورت.

 71. استعلام حفاظت فيزيکي و ديده باني در عرصه هاي منابع طبيعي به مساحت 25000 هکتار / استعلام حفاظت فيزيکي و ديده باني در عرصه هاي منابع طبيعي به مساحت 25000 هکتار

 72. استعلام استعلام بهاء امور مربوط به آي تي شبکه / استعلام استعلام بهاء امور مربوط به آي تي شبکه

 73. استعلام در خصوص خدمات مورد نياز آزمايشگاه لطفا پيوست با دقت مطالعه گردد / استعلام در خصوص خدمات مورد نياز آزمايشگاه لطفا پيوست با دقت مطالعه گردد

 74. مناقصه امور تکثير بيمارستان حکيم / فراخوان مناقصه, مناقصه امور تکثير بيمارستان حکيم

 75. مناقصه نظافت، سرويس دهي آبدارخانه و باغباني / مناقصه ، مناقصه نظافت، سرويس دهي آبدارخانه و باغباني

 76. مناقصه, نظافت، سرويس دهي آبدارخانه و باغباني در ساختمانهاي متعلق به آبفاي منطقه يک شهر تهران به مقادير و متر / نظافت، سرويس دهي آبدارخانه و باغباني در ساختمانهاي متعلق به آبفاي منطقه يک شهر تهران به مقادير و متر

 77. استعلام کاشت ونگهداري المانهاي محدوده فلسطين بلوار ملک اباد / استعلام کاشت ونگهداري المانهاي محدوده فلسطين بلوار ملک اباد

 78. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي کليه امورات مربوط به خدمات شهري / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي کليه امورات مربوط به خدمات شهري

 79. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تأمين خدمات جفاظت و حراست از اماکن،اموال و تأسيسات منطقه پنج انتقال گاز / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تأمين خدمات جفاظت و حراست از اماکن،اموال و تأسيسات منطقه پنج انتقال گاز

 80. فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافت لوازم اداري و اثاثه نوبت دوم / فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافت لوازم اداري و اثاثه نوبت دوم

 81. مناقصه انجام خدمات اداري - فني اعم از خدمات مالي، کارشناس حقوقي، فني مهندسي .- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات اداري - فني اعم از خدمات مالي، کارشناس حقوقي، فني مهندسي .- نوبت دوم

 82. مناقصه انجام خدمات وظايف نگهباني و حفاظت از کليه ساختمان هاي اداري / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات وظايف نگهباني و حفاظت از کليه ساختمان هاي اداري

 83. استعلام انجام امور تايپ گزارش هاي خدمات سونوگرافي،اتاق عمل ،آزمايشگاه وراديولوژي بيمارستان / استعلام انجام امور تايپ گزارش هاي خدمات سونوگرافي،اتاق عمل ،آزمايشگاه وراديولوژي بيمارستان

 84. مناقصه امور خدماتي، تنظيفي و نگهباني و . نوبت دوم / مناقصه، مناقصه امور خدماتي، تنظيفي و نگهباني و . نوبت د وم

 85. مناقصه, واگذاري بخشي از خدمات اداري ، مالي و فني و بهره برداري به تعداد 45 (چهل و پنج) نفر براي يک سال شمسي / واگذاري بخشي از خدمات اداري ، مالي و فني و بهره برداري به تعداد 45 (چهل و پنج) نفر براي يک سال شمسي

 86. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان نطنز طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان نطنز طبق شرح خدمات پيوست

 87. استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان نجف آباد طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان نجف آباد طبق شرح خدمات پيوست

 88. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان کاشان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان کاشان طبق شرح خدمات پيوست

 89. استعلام واگذاري تاسيسات وخوابگاه مطهري مجتمع دانشگاهي گلدشت شهر ستان خر م آباد / استعلام واگذاري تاسيسات وخوابگاه مطهري مجتمع دانشگاهي گلدشت شهر ستان خر م آباد

 90. مناقصه تامين حجمي نيروي انساني / مناقصه تامين حجمي نيروي انساني

 91. مناقصه واگذاري خدمات اداري و پشتيباني . نوبت دوم / مناقصه واگذاري خدمات اداري و پشتيباني . نوبت دوم

 92. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري تعدادي از جايگاههاي شرکتي منطقه تهران به صورت گروهي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي واگذاري اداره امور عمليات و بهره برداري تعدادي از جايگاههاي شرکتي منطقه تهران به صورت گروهي

 93. مناقصه واگذاري تامين بخشي از نيروي انساني نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاري تامين بخشي از نيروي انساني نوبت دوم

 94. استعلام خريد، اجرا و نگهداري فضاي سبز / استعلام، استعلام خريد، اجرا و نگهداري فضاي سبز

 95. استعلام قطع درختان مزاحم خطوط 400 کيلوولت امور انتقال غرب / استعلام قطع درختان مزاحم خطوط 400 کيلوولت امور انتقال غرب

 96. مناقصه واگذاري حجمي امور نظافت و خدمات پشتيباني / مناقصه ، مناقصه واگذاري حجمي امور نظافت و خدمات پشتيباني

 97. مناقصه واگذاري بخشي از خدمات اداري، مالي و فني و بهره برداري / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري بخشي از خدمات اداري، مالي و فني و بهره برداري

 98. فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني / فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني

 99. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات فني و عمومي مخابرات / مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات فني و عمومي مخابرات

 100. استعلام شرکتهاي ذيصلاح و عوامل اجرايي براي نگهداري تاسيسات ساختمانهاي زرتشت -پاسداران-خاوران- / استعلام شرکتهاي ذيصلاح و عوامل اجرايي براي نگهداري تاسيسات ساختمانهاي زرتشت -پاسداران-خاوران-

 101. مناقصه, انجام خدمات وظايف نگهباني و حفاظت از کليه ساختمانهاي اداري ، تأسيسات و تجهيزات شرکت آب و فاضلاب منط / انجام خدمات وظايف نگهباني و حفاظت از کليه ساختمانهاي اداري ، تأسيسات و تجهيزات شرکت آب و فاضلاب منط

 102. مناقصه تامين حفاظت از اماکن اسناد- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامين حفاظت از اماکن اسناد- نوبت دوم

 103. استعلام کاشت و نگهداري المانهاي / استعلام کاشت و نگهداري المانهاي

 104. استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان فريدونشهر طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان فريدونشهر طبق شرح خدمات پيوست

 105. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان دهاقان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان دهاقان طبق شرح خدمات پيوست

 106. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان اصفهان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان اصفهان طبق شرح خدمات پيوست

 107. استعلام واگذاري پايش 24 ساعته شبکه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران / استعلام واگذاري پايش 24 ساعته شبکه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران

 108. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي پيمان حجمي نگهداري و تعميرات در سطح شهرستان نکا و روستاهاي هزارجريب / مناقصه عمومي يک مرحله اي پيمان حجمي نگهداري و تعميرات در سطح شهرستان نکا و روستاهاي هزارجريب

 109. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان پيرانشهر / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان پيرانشهر

 110. فراخوان مناقصه تامين خدمات حفاظت و حراست از اماکن.نوبت دوم / فراخوان مناقصه تامين خدمات حفاظت و حراست از اماکن.نوبت دوم

 111. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي ارائه خدمات انبارداري و تخليه ، صفافي و توزيع کالا و ساماندهي، بازرسي و شمارش موجودي کالاي انبارهاي مستمر و پ / فراخوان ارزيابي کيفي ارائه خدمات انبارداري و تخليه ، صفافي و توزيع کالا و ساماندهي، بازرسي و شمارش موجودي کالاي انبارهاي مستمر و پ

 112. مناقصه واگذاري و نگهداري کل فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري و نگهداري کل فضاي سبز - نوبت دوم

 113. ارزيابي کيفي گروههاي گشت و بازرسي منابع آب زيرزميني / ارزيابي کيفي گروههاي گشت و بازرسي منابع آب زيرزميني

 114. استعلام حمل زباله هاي عادي بيمارستان توسط شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تائيد مرکز بهداشت استان با توجه به شرايط پيوست در استعلام بهاء / استعلام حمل زباله هاي عادي بيمارستان توسط شرکت هاي داراي مجوز قانوني مورد تائيد مرکز بهداشت استان با توجه به شرايط پيوست در استعلام بهاء

 115. استعلام حفاظت و حراست فيزيکي شهرک هاي صنعتي برق و الکترونيک ،صنايع غذايي و حوله بافي خميني شهر / استعلام حفاظت و حراست فيزيکي شهرک هاي صنعتي برق و الکترونيک ،صنايع غذايي و حوله بافي خميني شهر

 116. استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان چادگان طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان چادگان طبق شرح خدمات پيوست

 117. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت - (نوبت دوم) / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي و تأمين نيروي انساني (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت - (نوبت دوم)

 118. استعلام تجديد استعلام بهاي اجراي پروزه کنترل چراي دام وحفاظت وقرق مراتع سطح استان سمنان در سطح86630هکتار بر اساس مدارک پيوستي / استعلام تجديد استعلام بهاي اجراي پروزه کنترل چراي دام وحفاظت وقرق مراتع سطح استان سمنان در سطح86630هکتار بر اساس مدارک پيوستي

 119. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات نظافتي کلينيک خاتم الانبيا(ص) / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات نظافتي کلينيک خاتم الانبيا(ص)

 120. استعلام بکارگيري راهنمايان متخصص گردشگري / استعلام بکارگيري راهنمايان متخصص گردشگري

 121. مناقصه انجام امور خدمات عمومي شامل انجام خدمات نظافت. / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات عمومي شامل انجام خدمات نظافت.

 122. مناقصه عمومي جمع آوري زباله -تجديد / مناقصه عمومي جمع آوري زباله - تجديد

 123. مناقصه واگذاري امور تخليه و بارگيري (به وسيله ليفتراک) / مناقصه، مناقصه واگذاري امور تخليه و بارگيري (به وسيله ليفتراک)

 124. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان مبارکه طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان مبارکه طبق شرح خدمات پيوست

 125. فراخوان مناقصه انجام خدمات بازبين دفتري، تنظيفات محوطه کارگاهي، خدمات پست ادارات . / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات بازبين دفتري، تنظيفات محوطه کارگاهي، خدمات پست ادارات .

 126. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه شماره م ع/99/646/sz انجام خدمات حفاظت ونگهباني از تأسيسات، اموال و اماکن و شبکه برق هوائي شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبي در منط / فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه شماره م ع/99/646/sz انجام خدمات حفاظت ونگهباني از تأسيسات، اموال و اماکن و شبکه برق هوائي شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبي در منط

 127. اصلاحيه مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B / اصلاحيه مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده B

 128. مناقصه واگذاري خدمات حفاظت فيزيکي / مناقصه واگذاري خدمات حفاظت فيزيکي

 129. استعلام تله گذاري و پايش باغات و مزارع جهت صدور پيش آگاهي و کنترل و مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي در قالب ipm / استعلام تله گذاري و پايش باغات و مزارع جهت صدور پيش آگاهي و کنترل و مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي در قالب ipm

 130. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور نظافت و خدمات و باربري و نامه رساني / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امور نظافت و خدمات و باربري و نامه رساني

 131. تجديد مناقصه راهبري خودروهاي استيجاري - نوبت دوم / تجديد مناقصه، مناقصه راهبري خودروهاي استيجاري - نوبت دوم

 132. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان نائين طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان نائين طبق شرح خدمات پيوست

 133. استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان برخوار طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان برخوار طبق شرح خدمات پيوست

 134. استعلام خدمات نگهباني 4نفر / استعلام خدمات نگهباني 4نفر

 135. فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني (تنظيف) / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه امور خدمات عمومي و تامين نيروي انساني (تنظيف)

 136. مناقصه تخليه و بارگيري سوخت مايع تجديد - نوبت دوم / مناقصه تخليه و بارگيري سوخت مايع تجديد - نوبت دوم

 137. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي » انجام حجمي امورسراهاي دانشجويي و خدمات عمومي، پشتيباني، خدماتي و نظافت، نگهباني و ساير امورمحوله در چهارچوب قرارداد / مناقصه عمومي يک مرحله اي » انجام حجمي امورسراهاي دانشجويي و خدمات عمومي، پشتيباني، خدماتي و نظافت، نگهباني و ساير امورمحوله در چهارچوب قرارداد

 138. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي حراست و حفاظت از اموال،تاسيسات، خطوط لوله و شبکه برق فشار قوي در مناطق عملياتي سروستان و سعادت آباد، سرخون و گشوي جنوبي و ستاد شير / فراخوان ارزيابي کيفي حراست و حفاظت از اموال،تاسيسات، خطوط لوله و شبکه برق فشار قوي در مناطق عملياتي سروستان و سعادت آباد، سرخون و گشوي جنوبي و ستاد شير

 139. مناقصه قرارداد نگهداشت فضاي سبز ، باغباني و تنظيفات عمومي / مناقصه مناقصه قرارداد نگهداشت فضاي سبز ، باغباني و تنظيفات عمومي

 140. مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهباني از تاسيسات / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهباني از تاسيسات

 141. مناقصه عمليات رفت و روب، جمع آوري و حمل زباله، تنظيف / مناقصه عمومي , مناقصه عمليات رفت و روب، جمع آوري و حمل زباله، تنظيفم

 142. مناقصه, مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/32 انجام حجم خدمات کالا و انبارداري / مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 99/32 انجام حجم خدمات کالا و انبارداري

 143. استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان فريدن طبق شرح خدمات پيوست / استعلام گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه هاي منابع طبيعي شهرستان فريدن طبق شرح خدمات پيوست

 144. مناقصه, طرح واگذاري فعاليتهاي اجرايي مديريت اموراراضي 14-99 / طرح واگذاري فعاليتهاي اجرايي مديريت اموراراضي 14-99

 145. مناقصه، فراخوان ارزيابي کيفي م ع/sz/99/637 خدمات تهيه و پخت،سرو و توزيع 3وعده غذا و خدمات اتاقداري مناطق عملياتي سروستان وسعادت آباد/سرخون و گشوي جنوبي / فراخوان ارزيابي کيفي م ع/sz/99/637 خدمات تهيه و پخت،سرو و توزيع 3وعده غذا و خدمات اتاقداري مناطق عملياتي سروستان وسعادت آباد/سرخون و گشوي جنوبي

 146. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري تصفيه خانه فاضلاب تبريز و روستاي ليقوان / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري تصفيه خانه فاضلاب تبريز و روستاي ليقوان

 147. مناقصه سرويس، نگهداري و راهبري سيستم هاي تاسيسات منطقه . / مناقصه، مناقصه سرويس، نگهداري و راهبري سيستم هاي تاسيسات منطقه .

 148. تجديد فراخوان مناقصه طرح واگذاري فعاليت هاي اجرايي . / تجديد فراخوان مناقصه ، تجديد فراخوان مناقصه طرح واگذاري فعاليت هاي اجرايي .

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.3.09 در سايت

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.21

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.19

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.16

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.8.23

مناقصه ,خدمات ,استعلام ,عمومي ,واگذاري ,يک ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,گشت و ,منابع طبيعي ,منابع طبيعي شهرستان ,خدمات پيوست استعلام ,مناقصه عمومي همزمان ,مناقصه انجام خدمات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله تهلخار شهرستان لنده طلبگی، احساس خوشایند پروانگی واردات انواع نژاد سگ پاکدل موسسه علمی - تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل تناسلی تدریس فیزیک کنکور از ریز تا درشت با ما [خیالت راحت] مدونة الحویزة tarotomen صدای باران